Menu

Rynek paliw ciekłych

W Polsce obserwujemy wzrost konsumpcji paliw ciekłych. Potwierdzają to najnowsze dane rynkowe. Wyższe wyniki sprzedaży osiągają legalnie działające przedsiębiorstwa naftowe, a dynamika wzrostów oficjalnej sprzedaży w poszczególnych miesiącach od początku 2017 roku była na bardzo dobrym poziomie. Na większym oficjalnym popycie zyskiwały przedsiębiorstwa obracające paliwami ciekłymi. Ten dynamiczny wzrost rynku ma swoje podstawy we wprowadzonych nowych regulacjach prawnych w postaci pakietu paliwowego, energetycznego, a także transportowego (źródło: POPiHN). Na wzrost sprzedaży paliw ciekłych wpływ ma także sprzyjające otoczenie makroekonomiczne, głównie w postaci ożywienia polskiej gospodarki. W całym 2017 r. PKB wzrósł o 4,6%, podczas gdy rok wcześniej dynamika wzrostu wynosiła 2,9% (źródło: GUS). Wzrost ten był napędzany głównie przez konsumpcję, co przełożyło się także na wzrost zapotrzebowania na paliwa.

W 2017 roku konsumpcja paliw w Polsce wyniosła 32,4 mln m3, czyli o 11% więcej niż w roku poprzednim. W przypadku popytu na trzy główne gatunki paliwa (benzyna, olej napędowy i LPG) wzrost ten był podobny i wyniósł 11% r/r. W tym okresie można też zaobserwować zmianę struktury konsumpcji – kosztem benzyny i LPG wzrósł udział oleju napędowego.

Import paliw ciekłych do Polski wzrósł natomiast o 24% (z 9,1 mln m3 w 2016 do 11,4 mln m3 w 2017). Oznacza to, że oficjalnie w 2017 r. do Polski sprowadzono 3,8 mln m³ paliw więcej niż w 2016 roku, z czego aż 1,8 mln m3 to olej napędowy. Bilans obrotów międzynarodowych w 2017 r. wykazuje wyraźną nadwyżkę importu paliw nad eksportem – różnica ta wynosi 8,0 mln m3 (źródło: POPiHN).

OLEJ NAPĘDOWY

Walka z nieprawidłowościami na rynku oleju napędowego spowodowało największy wzrost oficjalnego popytu właśnie na to paliwo. Wg najnowszych danych POPiHN konsumpcja oleju napędowego w 2017 r. wyniosła 19,8 mln m3, czyli o 15% więcej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Import w tym okresie stanowił 33% konsumpcji i wartościowo wzrósł aż o 43% w stosunku do 2016 roku, a jego udział w konsumpcji o 7 p.p.

W 2017 r. ceny oleju napędowego wzrosły – średnio były wyższe o 24% niż w 2016 r. i wyniosły 501 USD/t.

BIOPALIWA

Na podstawie przepisów ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych wszystkie podmioty produkujące paliwa i sprowadzające je z zagranicy są zobligowane do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW). W 2017 r. musiały robić to na poziomie z roku 2016, tj. wyniósł 7,1% według wartości opałowej.

Ważną kwestą w kontekście NCW w ostatnim czasie była zmiana sposobu jego realizacji. Zgodnie z nowelizacją ww. ustawy, od 1 stycznia 2017 r. zobligowane podmioty musiały realizować minimum 50% NCW za pomocą blendowania biokomponentów z paliwami. Była to istotna zmiana, ponieważ do roku 2016 firmy mogły realizować NCW poprzez wprowadzanie na rynek samoistnego biopalwia B100, bez obowiązku bio-blendingu.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów w 2017 r. na rynku obserwowaliśmy spadek wytworzonych biopaliw płynnych (B100). Wg danych URE, w ciągu trzech kwartałów 2017 r. w Polsce wytworzonych zostało 191,7 tys. ton biopaliw płynnych, podczas, gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego było to 276,5 tys. ton. (spadek o 44,2% r/r). Wzrosła natomiast produkcja estrów metylowych (biokomponentu spełniającego kryteria zrównoważonego rozwoju, który nie uprawnia do jego podwójnego zaliczenia do realizacji NCW) – z 867,4 tys. ton w całym 2016 roku do 897,0 tys. ton w całym 2017 roku (wzrost o 3,4%) (źródło: KOWR).

STACJE PALIW

Według danych POPiHN na koniec grudnia 2017 roku, na krajowym rynku paliw funkcjonowało ponad 6643 stacji paliw. 34% stacji paliw stanowiły obiekty krajowych koncernów, 22,4% stacji paliw funkcjonowało w sieci koncernów zagranicznych, a 40,6% stacji należało do operatorów niezależnych. Co ciekawe, operatorzy niezależni (w tym Unimot
z marką AVIA) odnotowali wzrost udziału w strukturze detalicznej sprzedaży paliw o niemal 2 punkty procentowe
w porównaniu do roku 2016 (z 38,6% do 40,5%).  W 2017 roku liczba obiektów stacyjnych w kraju zmniejszyła się o ok. 160.

W 2017 roku na rynku pojawiła się nowa marka stacji – AVIA, wprowadzona przez Unimot S.A. na zasadach franczyzy. Na koniec 2017 r. w Polsce funkcjonowało 15 takich stacji, na dzień publikacji jest ich już 19. Cała sieć AVIA International zrzesza 90 firm z 14 krajów i zarządza ponad 3 tysiącami stacji paliw w Europie.

Branżowe organizacje i instytucje:

FreshMail.pl