Menu

Tradea

Tradea sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującym stanem prawnym, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Na podstawie art. 37 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia Tradea sp. z o.o. wyznaczyła Pana Jakuba Biecka do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: odo1@unimot.pl lub pisemnie pod adresem siedziby Tradea sp. z o.o. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

Zasady przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych w ramach Grupy Kapitałowej

Rozwiń Zwiń

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych TRADEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mielczarskiego 21/23, 42-202 Częstochowa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000368056, NIP 5732813900, Regon 241750310 (dalej TRADEA).
2. TRADEA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym jest możliwy kontakt pod adresem email odo1@unimot.pl lub pod adresem TRADEA z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu realizacji celu wymienionego każdorazowo w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO));
b) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu TRADEA polegającego na ewentualnym ustaleniu, lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
4. Dane osobowe będą przekazywane:
a) podmiotom świadczącym na rzecz TRADEA usługi niezbędne do realizacji celu w jakim dane są przetwarzane, takie jak usługi reklamowe, marketingowe, usługi prawne;
b) dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym, serwisowym, programistycznym);
c) podmiotom z Grupy Kapitałowej UNIMOT.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu:
a) wycofania zgody;
b) wygaśnięcia wzajemnych roszczeń, w przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu TRADEA.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Realizacja praw odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Inspektora Ochrony Danych.
7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO .
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu otrzymywania wiadomości o określonych charakterze.

Zasady przetwarzania danych osobowych przed zawarciem umowy współpracy

Rozwiń Zwiń

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TRADEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mielczarskiego 21/23, 42-202 Częstochowa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000368056, NIP 5732813900, Regon 241750310 (dalej TRADEA).
2. TRADEA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym jest możliwy kontakt pod adresem email odo1@unimot.pl lub pod adresem TRADEA z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu podjęcia działań prowadzących do zawarcia umowy poprzez przygotowanie oferty współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO));
b) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu TRADEA polegającego na ewentualnym ustaleniu, lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
c) w celu realizacji założenia wymienionego każdorazowo w treści zgody (art. 6 ust 1 a RODO);
d) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na TRADEA na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
4. Dane osobowe będą przekazywane:
a) podmiotom świadczącym na rzecz TRADEA usługi niezbędne do podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy, takie jak usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, pośrednictwo w zawieraniu umów, usługi prawne, wywiadownie gospodarcze, firmy ubezpieczeniowe, firmy weryfikujące i zabezpieczające limity kupieckie;
b) dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym, serwisowym, programistycznym);
c) podmiotom z Grupy Kapitałowej UNIMOT.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a) niezbędny do zawarcia umowy;
b) w przypadku zawarcia umowy – przez okres trwania umowy;
c) do momentu wycofania zgody;
d) do momentu złożenia sprzeciwu. W przypadku danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu TRADEA.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Realizacja praw odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Inspektora Ochrony Danych.
7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO .
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu zawarcia umowy oraz podjęcia działań celem jej zawarcia. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez TRADEA jest brak możliwości zawarcia umowy oraz podjęcia działań celem jej zawarcia.

Zasady przetwarzania danych osobowych osób otrzymujących ofertę handlową

Rozwiń Zwiń

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych TRADEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mielczarskiego 21/23, 42-202 Częstochowa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000368056, NIP 5732813900, Regon 241750310 (dalej TRADEA).
2. TRADEA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym jest możliwy kontakt pod adresem email odo1@unimot.pl lub pod adresem TRADEA z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu podjęcia działań prowadzących do zawarcia umowy poprzez przygotowanie oferty handlowej ( art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO));
b) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu TRADEA polegającego na ewentualnym ustaleniu, lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
4. Dane osobowe będą przekazywane:
a) podmiotom świadczącym na rzecz TRADEA usługi niezbędne do podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy, takie jak usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, pośrednictwo w zawieraniu umów, usługi prawne, wywiadownie gospodarcze, firmy ubezpieczeniowe, firmy weryfikujące i zabezpieczające limity kupieckie;
b) dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym, serwisowym, programistycznym);
c) podmiotom z Grupy Kapitałowej UNIMOT.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a) niezbędny do zawarcia umowy;
b) w przypadku zawarcia umowy – przez okres trwania umowy;
c) do momentu złożenia sprzeciwu. W przypadku danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu TRADEA.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Realizacja praw odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Inspektora Ochrony Danych.
7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO .
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu zawarcia umowy oraz podjęcia działań celem jej zawarcia. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez TRADEA jest brak możliwości zawarcia umowy oraz podjęcia działań celem jej zawarcia.

Zasady przetwarzania danych osobowych osób wykorzystujących formularze interaktywne lub kontaktujących się bezpośrednio

Rozwiń Zwiń

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TRADEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mielczarskiego 21/23, 42-202 Częstochowa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000368056, NIP 5732813900, Regon 241750310 (dalej TRADEA).
2. TRADEA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym jest możliwy kontakt pod adresem email odo1@unimot.pl lub pod adresem TRADEA z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie, przesłane bezpośrednio na adres email TRADEA lub przy wykorzystaniu formularzy (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO));
b) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu TRADEA polegającego na ewentualnym ustaleniu, lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
4. Dane osobowe będą przekazywane:
a) podmiotom świadczącym na rzecz TRADEA usługi niezbędne do realizacji celu w jakim dane są przetwarzane, takie jak usługi reklamowe, marketingowe, usługi prawne;
b) dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym, serwisowym, programistycznym);
c) podmiotom z Grupy Kapitałowej UNIMOT.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a) dochodzenia roszczeń;
b) do momentu złożenia sprzeciwu. W przypadku danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu TRADEA.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Realizacja praw odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Inspektora Ochrony Danych.
7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO .
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

Zasady przetwarzania danych osobowych przy realizacji umowy

Rozwiń Zwiń

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TRADEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mielczarskiego 21/23, 42-202 Częstochowa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000368056, NIP 5732813900, Regon 241750310 (dalej TRADEA).
2. TRADEA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym jest możliwy kontakt pod adresem email odo1@unimot.pl lub pod adresem TRADEA z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO));
b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na TRADEA na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu TRADEA polegającego na ewentualnym ustaleniu, lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
4. Dane osobowe będą przekazywane:
a) podmiotom świadczącym na rzecz TRADEA usługi niezbędne do realizacji celu w jakim dane są przetwarzane, takie jak usługi reklamowe, marketingowe, usługi prawne;
b) dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym, serwisowym, programistycznym);
c) podmiotom z Grupy Kapitałowej UNIMOT.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a) trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez TRADEA. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości; w przypadku zawarcia umowy – przez okres trwania umowy;
b) do momentu złożenia sprzeciwu. W przypadku danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu TRADEA.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Realizacja praw odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Inspektora Ochrony Danych.
7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu zawarcia oraz realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez TRADEA jest brak możliwości zawarcia umowy.

Zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

Rozwiń Zwiń

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TRADEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mielczarskiego 21/23, 42-202 Częstochowa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000368056, NIP 5732813900, Regon 241750310 (dalej TRADEA)
2. TRADEA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym jest możliwy kontakt pod adresem email odo1@unimot.pl lub pod adresem TRADEA z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na TRADEA na podstawie art. 22¹ § 1-2 Kodeksu Pracy (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO));
b) na podstawie dobrowolnej zgody w stosunku do danych innych niż wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
c) na podstawie dobrowolnej zgody w przypadku przetwarzania danych osobowych w procesach rekrutacyjnych prowadzonych w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Dane osobowe będą przekazywane:
a) podmiotom świadczącym na rzecz TRADEA usługi niezbędne do podjęcia działań mających na celu zawarcie z Panią/Panem umowy, takie jak usługi księgowe, kadrowe, usługi prawne;
b) dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym, serwisowym, programistycznym);
c) podmiotom z Grupy Kapitałowej Unimot.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a) trwania procesu rekrutacyjnego, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji;
b) do momentu wycofania zgody.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Realizacja praw odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Inspektora Ochrony Danych
7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO .
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu przystąpienia do procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez TRADEA jest brak możliwości przystąpienia do procesu rekrutacji.

Zasady przetwarzania danych osobowych reprezentantow

Rozwiń Zwiń

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w celu zawarcia i realizacji umowy jest TRADEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mielczarskiego 21/23, 42-202 Częstochowa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000368056, NIP 5732813900, Regon 241750310 (dalej Tradea).
2. Tradea wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych z którym jest możliwy kontakt pod adresem email odo1@unimot.pl lub pod adresem Tradea z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.
3. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane przez Tradea w związku z zawarciem i realizacją umowy, w zależności od rodzaju współpracy w zakresie: danych niezbędnych do reprezentacji osoby prawnej, danych kontaktowych, danych zawartych w posiadanych przez Panią/Pana dokumentach potwierdzających uprawnienia, doświadczenie lub stanowiących produkt realizacji umowy.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w zależności od rodzaju współpracy, w następujących celach:
a) wykonania umowy z Tradea, której stroną jest/będzie podmiot od którego dane zostały pozyskane, w szczególności w celu weryfikacji oświadczeń złożonych przez w/w podmiot, w tym potwierdzenia posiadanych uprawnień, kwalifikacji osób wskazanych do realizacji umowy, kontaktu przy wykonaniu umowy, wymiany korespondencji, należytego wykonania umowy, kontroli, rozliczenia umowy, zachowania zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia roszczeń, w tym roszczeń pomiędzy Tradea a Panią/Panem lub pomiędzy Tradea a w/w podmiotem,
c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Tradea.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w zależności od rodzaju współpracy, w celach wskazanych w ust. 4 powyżej jest:
a) prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na umożliwieniu prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy pomiędzy Tradea a w/w podmiotem,
b) wypełnianie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążących na Tradea,
c) prawnie uzasadniony interes Tradea (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.
6. Zakres przetwarzanych danych osobowych może obejmować w zależności od pełnionej funkcji i zakresu współpracy takie dane jak: imię i nazwisko, stanowisko, pełniona funkcja, nr telefonu służbowego, służbowy adres poczty elektronicznej, nr PESEL, informacje o posiadanych uprawnieniach i kwalifikacjach.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Tradea, w tym m. in.: obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji umowy, prowadzącym obsługę finansowo-księgową, świadczącym usługi archiwizacyjne, serwisowe,
b) podmiotom świadczącym usługi na rzecz Tradea, w tym firmom kurierskim i pocztowym (w związku z koniecznością dokonania zawiadomień określonych w umowie), Operatorom Systemów Dystrybucyjnych (OSD), Operatorom Systemów Przesyłowych (OSP), doradcom prawnym i finansowym oraz audytorom Stron (w związku ze świadczeniem usług doradztwa przy zawarciu, wykonaniu i egzekucji roszczeń wynikających z umowy),
c) podmiotom z Grupy Kapitałowej Unimot..
8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez czas realizacji umowy, oraz okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych może być przedłużony jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
9. Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
d) prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Tradea; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację.
10. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Tradea pod adres określony w pkt. 1.
11. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
12. Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.