Menu

Rynek paliw ciekłych

PALIWA PŁYNNE, W TYM OLEJ NAPĘDOWY

Rok 2020 to pierwszy rok od dawna, w którym obserwowaliśmy spadek konsumpcji paliw płynnych – potwierdzają to najnowsze dane rynkowe przygotowane przez POPHiN. Główną przyczyną niższej konsumpcji były skutki epidemii COVID-19, która rozpoczęła się w marcu 2020 r. – przede wszystkim ograniczenia w poruszaniu się w związku z pracą zdalną oraz restrykcjami wprowadzanymi przez rząd.
Po dobrym dla sektora paliwowego I kwartale 2020 r. zaczęła się walka ze skutkami pandemii w Polsce. Kilkudziesięcioprocentowe spadki sprzedaży w pierwszych miesiącach obowiązywania ograniczeń epidemicznych nie pozostały bez wpływu na wyniki całoroczne. Tym bardziej, że po kilku lepszych miesiącach, w których wydawało się, że popyt na paliwa (szczególnie w czasie wakacji) wzrastał, znów w końcówce III kwartału 2020 r. pandemia przybrała na sile, ograniczając zainteresowanie paliwami płynnymi. Najmniej ucierpiał olej napędowy – ograniczenie w wykorzystaniu pojazdów zasilanych tym gatunkiem paliwa było mniejsze. Transport ciężarowy – główny odbiorca „diesla” – pracował w miarę normalnie, trwały inwestycje budowlane i infrastrukturalne, gospodarka wymagała dostaw towarów i surowców (źródło: POPiHN).
W 2020 r. konsumpcja paliw płynnych w Polsce wyniosła 31,3 mln m3 i była o 4,4% wyższa niż w 2019 r. Konsumpcja benzyn wyniosła 6,0 mln m3 (spadek o 8,5% r/r), a oleju napędowego 20,7 mln zł (spadek o 1,3% r/r).
Ograniczenia w zużyciu paliw spowodowane przez pandemię, przełożyły się również na zmniejszenie konieczności uzupełnienia rynku krajowego przez dostawy spoza Polski. Mniejsze potrzeby rynku wewnętrznego zostały zaspokojone
w większym stopniu przez produkcję krajową. Jednak i w tych nietypowych warunkach import uzupełniający produktów był potrzebny, choć w mniejszym wymiarze niż przed rokiem. Import oleju napędowego ukształtował się na poziomie 5,3 mln m3 co oznacza udział w ogólne konsumpcji na poziomie 25%. Import był niższy r/r o 6% (źródło: POPiHN).

 

BIOPALIWA

W 2020 r. tak jak w latach poprzednich, na podstawie przepisów ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych wszystkie podmioty produkujące paliwa i sprowadzające je z zagranicy były zobligowane do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW). Poziom NCW na 2020 r. wynosił 8,5% według wartości opałowej, w 2019 r. poziom ten wynosił 8,0%, w 2018 r. 7,5%, a w 2017 r. 7,1% według wartości opałowej.

W 2020 r. obowiązywał także mechanizm opłaty zastępczej polegający na tym, że podmiot realizujący NCW, który udokumentował realizację tego obowiązku na określonym minimalnym poziomie NCW ustalonego na dany rok kalendarzowy, może uiścić opłatę zastępczą. Opłata zastępcza przysługuje podmiotom, które wykonały co najmniej 85% poziomu obowiązku wynikającego z ustawy.

W związku z wejściem w życie różnych przepisów, od 2017 r. obserwujemy spadek wytworzonych biopaliw płynnych (B100). W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2020 r. spadła także produkcja estrów metylowych (biokomponentu spełniającego kryteria zrównoważonego rozwoju, który nie uprawnia do jego podwójnego zaliczenia do realizacji NCW) – z 659,1 tys. ton w okresie I-III kw. 2019 r. do 656,1 tys. ton w okresie I-III kw. 2020 (źródło: KOWR).

 

STACJE PALIW

Na koniec 2020 roku na krajowym rynku paliw funkcjonowało ponad 7,7 tys. stacji paliw. Podobnie jak w latach poprzednich, około połowę stacji paliw stanowiły obiekty operatorów niezależnych, 30,0% stacji paliw funkcjonowało
w sieci koncernów krajowych, a 20,3% koncernów zagranicznych. Rozwój sieci stacji koncernów odbywał się poprzez rozbudowę w oparciu zarówno o stacje własne i franczyzowe (źródło: POPiHN).

Branżowe organizacje i instytucje: