Menu

Informacje na temat zagrożeń

INFORMACJA NA TEMAT ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBU POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA POWAŻNEJ AWARII NA TERENIE ROZLEWNI GAZU PŁYNNEGO UNIMOT S.A.

Zgodnie z treścią ust. 6 pkt. 1 art. 261 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami, jednolity tekst z 23 października 2013 r. poz. 1232) UNIMOT S.A. udostępnia informację na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii na terenie zakładu.

1. Definicja poważnej awarii

Poważna awaria – jest to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub wybuch, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem;

2. Informacje o zakładzie

UNIMOT S.A.
Ul. Świerklańska 2A
47-120 Zawadzkie
Tel. 077 4616548
Fax. 077 4616496

Zakład jest zlokalizowany w południowej części miasta Zawadzkie za linią kolejową relacji Opole – Tarnowskie Góry. Za linią kolejową znajdują się drobne zakłady przemysłowe oraz domki jednorodzinne. W odległości około 400 m na północ od zakładu znajduje się droga główna Ozimek – Pyskowice. Od strony północnozachodniej do terenu zakładu przylegają ogródki działkowe, a od strony południowowschodniej las sosnowy. Na wschód od lasu w odległości około 100 m od zakładu rozpoczyna się osiedle domków jednorodzinnych. Od strony północno-wschodniej w parku miejskim w odległości około 500 m znajduje się budynek Urzędu Gminy w Zawadzkiem. W najbliższym otoczeniu instalacji samego zakładu nie występują rzeki, zbiorniki wodne, linie energetyczne, rurociągi z niebezpiecznymi mediami, stacje pomp i ujęć wody pitnej czy też obiekty hydrotechniczne.

3. Informacje o substancjach niebezpiecznych

Rozlewnia gazu magazynuje skroplony gaz płynny (propan butan).

Gaz płynny – węglowodorowy, to skroplone i pozostające pod ciśnieniem własnych par, mieszaniny węglowodorów, których podstawowymi składnikami są: propan, butan oraz w pomijalnych ilościach metan, etan, propylen, izobutan i pentan. Gaz płynny jest normalnie magazynowany w stanie skroplonym, pod ciśnieniem par własnych jest cięższy od powietrza; uwolniony do atmosfery, ściele się nad ziemią, wpływa do kanałów, piwnic, pozostaje we wszelkich zagłębieniach. Ścieląc się nad ziemią może zapalić się w znacznej odległości od miejsca wycieku. Pary gazu płynnego zmieszane z powietrzem tworzą mieszaninę wybuchową. Przy normalnym ciśnieniu i temperaturze otoczenia, granica wybuchowości dla gazu płynnego zawiera się w zakresie od 1.5% do 11% objętości par w powietrzu. W tym zakresie stężeń istnieje ryzyko wybuchu. Na zewnątrz tego zakresu mieszanina jest za uboga lub za bogata do wywołania wybuchu.

4. Emisja gazu

W przypadku mieszaniny z powietrzem bogatej w pary gazu istnieje ryzyko jej zapalenia się i wywołania groźnego pożaru. Gaz płynny ma niski współczynnik lepkości, co oznacza, że łatwo przenika przez nieszczelności w instalacji. Wchodzi też w reakcję ze związkami ropopochodnymi (np. smary stosowane do uszczelnień), stwarza to warunki do wycieku gazu. Dlatego należy zwracać szczególną uwagę na szczelność instalacji gazu płynnego, szczególnie przesyłających gaz w stanie skroplonym. Szczelność instalacji gazu płynnego można sprawdzić na wiele sposobów. Najlepszym jest sprawdzenie stężenia gazu w powietrzu za pomocą odpowiednio kalibrowanych eksplozymetrów. Wyciek gazu w instalacji przesyłających fazę gazową gazu płynnego można sprawdzić za pomocą roztworu wodnego mydła. Wyciek gazu można również wykryć za pomocą zmysłu węchu. Gaz płynny jest gazem bezwonnym, jednak dla celów bezpieczeństwa jest nawaniany poprzez dodanie nawaniaczy (siarczek metylu, tioalkohol metylu). Nawanianie pozwala wykryć obecność gazu przy jego zawartości w powietrzu około 0.4% tj. przy około 25% dolnej granicy wybuchowości.

Symptomy awarii

– zaobserwowanie na terenie zakładu białych obłoków,
– dźwięk syren alarmowych i aktywność służb ratowniczych,
– charakterystyczny zapach nawonionego gazu,
– zarządzenie ewakuacji z zagrożonego terenu.

Sposób postępowania

– unikaj używania źródeł zapłonu – otwartego ognia, wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe,
– unikaj przemieszczania się z kierunkiem wiatru,
– postępuj zgodnie z komunikatami służb ratowniczych i ewakuacyjnych.

5. Pożar gazu

Przy normalnym ciśnieniu i temperaturze otoczenia, granica wybuchowości dla gazu płynnego zawiera się w zakresie od 1.5% do 11% objętości par w powietrzu. W tym zakresie stężeń istnieje ryzyko wybuchu i każde potencjalne źródło zapłonu może spowodować wybuch powstałej w powyższym zakresie mieszaniny. Na zewnątrz tego zakresu mieszanina jest za uboga lub za bogata do wywołania wybuchu. W przypadku wybuchu gazu największe niebezpieczeństwo skutków istnieje w promieniu 200 m od miejsca wybuchu a z każdym kolejnym metrem oddalając się – maleje.

Symptomy awarii

– zaobserwowanie na terenie zakładu pożaru lub usłyszenie wybuchu,
– dźwięk syren alarmowych i aktywność służb ratowniczych,
– zarządzenie ewakuacji z zagrożonego terenu.

Postępowanie

– nie zbliżaj się do miejsca pożaru, bezzwłocznie oddal się na bezpieczną odległość,
– postępuj zgodnie z komunikatami służb ratowniczych i ewakuacyjnych.