Menu

Dywidenda

W dniu 13 kwietnia 2018 r. Zarząd Spółki przyjął politykę dywidendową która stanowi, iż w przypadku osiągnięcia w danym roku obrotowym zysku netto będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki corocznie wypłatę dywidendy w wysokości minimum 30% z wypracowanego w danym roku obrotowym jednostkowego zysku netto.

*Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto Emitenta osiągniętego w 2022 r. jest zgodna z polityką dywidendową dostosowaną do nowej struktury organizacyjnej i kapitałowej Grupy.

Polityka ta określa długoterminowy cel w zakresie minimalnego poziomu dywidendy, która będzie wyliczana na podstawie osiąganych wyników skonsolidowanych, a nie jednostkowych. Związane jest to ze zmianami organizacyjnymi w Grupie Emitenta, które obowiązują od 1 sierpnia 2022 r., tj. przeniesieniem część przedsiębiorstwa Emitenta do spółki w 100 proc. zależnej – UNIMOT Paliwa sp. z o.o. i tym samym zmianie uległa struktura generowania zysków przez poszczególne podmioty z Grupy Emitenta.

W związku z tym, Zarząd Emitenta przyjął, że w przypadku osiągnięcia w danym roku obrotowym skonsolidowanego zysku netto, Zarząd Emitenta będzie rekomendował ZWZ wypłatę dywidendy w takiej wysokości, aby stanowiła ona minimum 30 proc. skonsolidowanego zysku netto, z zastrzeżeniem, że rekomendacja Zarządu będzie każdorazowo zależała od sytuacji operacyjno-finansowej Grupy Emitenta.

Powyższa polityka dywidendowa obowiązuje począwszy od podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

Ostateczne decyzje dotyczące przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022 i ustalenia dat dnia dywidendy i dnia jej wypłaty, podejmie ZWZ.

Dywidendy:

 

Dywidenda
za rok
Dywidenda (PLN) Procent zysku przeznaczonego na dywidendę Dzień prawa do dywidendy Dzień wypłaty dywidendy
wartość na 1 akcję
2022 112 228 128,42  13,69 30,02%* 2023-06-12 2023-06-16
2020 16 149 701,46  1,97 50,00% 2021-06-04 2021-06-25
2019 16 149 701,46  1,97 30,00% 2020-06-18 2020-07-09
2017 13 936 290,60  1,70 55,14% 2018-06-05 2018-06-19
2016 9 837 381,60 1,20 30,50% 2017-07-04 2017-07-20
2015 3 965 621,96 0,68 30,35% 2016-06-15 2016-06-30
2014 1 399 631,28 0,24 31,15% 2015-07-04 2015-07-24
2013 320 379,70 0,10 28,23% 2014-07-12 2014-07-31
2012 768 911,28 0,24 49,90% 2013-07-12 2013-07-31