Menu

Ogólne zasady członkostwa

Członkiem UNIMOT Klub+ może zostać każda osoba fizyczna, która posiada co najmniej 100 akcji przez co najmniej 6 miesięcy od tzw. Record Date. Członkostwo w Klubie trwa przez 6 miesięcy i po tym czasie następuje weryfikacja czy Członek Klubu w dalszym ciągu jest naszym Akcjonariuszem. W zależności od stanu i czasu posiadania akcji kwalifikuje się do jednego z poziomów:

co najmniej 100 akcji UNIMOT S.A.
przez co najmniej 6 miesięcy na Record Date
co najmniej 500 akcji UNIMOT S.A.
przez co najmniej 12 miesięcy na Record Date
co najmniej 2 000 akcji UNIMOT S.A.
przez co najmniej 24 miesiące na Record Date

Czym jest Record Date?

To dzień, na który przeprowadzamy weryfikację i sprawdzamy czy akcjonariusz, który wcześniej złożył formularz rejestracyjny, spełnia warunki członkostwa i do którego poziomu się kwalifikuje.

  1. Dla osób, które złożyły formularz do 14-ego dnia miesiąca, Record Date to 1-szy dzień tego miesiąca
  2. Dla osób, które złożyły formularz po 14-ego dniu miesiąca, Record Date to 1-szy dzień kolejnego miesiąca

Osoby z pkt. 1. po spełnieniu odpowiednich warunków, dołączają do Klubu od początku następnego  miesiąca. Osoby z pkt. 2. muszą czekać dłużej – dołączają do klubu od początku drugiego miesiąca następującego po miesiącu złożenia formularza.

 


Przykład:

Pan Jan składa formularz 13 maja. Record Date dla Pana Jana to 1 maja, a do Klubu dołącza od początku czerwca. Pani Maria składa formularz 20 maja. Record Date dla Pani Marii to 1 czerwca, a do Klubu dołącza od początku lipca.


 

Jak zostać członkiem Klubu?

Przy procesie zgłoszeniowym oraz weryfikacyjnym współpracujemy z kilkoma firmami inwestycyjnymi (Partnerzy):

  • Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.
  • Dom Maklerski BOŚ S.A.
  • Dom Maklerski Noble Securities S.A.
  • Santander Biuro Maklerskie

Jeśli posiadasz akcje UNIMOT S.A. na rachunku któregoś z naszych Partnerów – formularz składasz poprzez Partnera. Po wyrażeniu odpowiedniej zgody – otrzymujemy od Partnerów cykliczne informacje o stanie i czasie posiadania przez Ciebie akcji UNIMOT S.A. Po złożeniu formularza zarówno weryfikacja, jak i przedłużenie członkostwa odbywa się automatycznie.

Jeśli posiadasz akcje UNIMOT S.A. w domu maklerskim, który nie zdecydował się na współpracę z nami – umożliwiamy Ci bezpośrednią rejestrację przez naszą stronę internetową. W tym przypadku, podczas wypełniania formularza rejestracyjnego, musisz załączyć dokument sporządzony i autoryzowany przez Dom Maklerski inny niż Dom Maklerski Współpracujący lub wydruk stanu posiadania i historii papierów wartościowych UNIMOT S.A. z Twojego rachunku (może być z aplikacji internetowej), pozwalający Organizatorowi w sposób jednoznaczny i niewątpliwy na formalne zweryfikowanie i potwierdzenie stanu i czasu posiadania Akcji, kwalifikującego Cię do jednego z Poziomów Członkostwa.

W celu przedłużania członkostwa będziesz musiał dostarczać nam taki dokument co 6 miesięcy.

Dowiedz się więcej o procesie dołączenia do UNIMOT Klub+