Menu

Strategia

W dniu 28 czerwca 2018 r. zatwierdzona została Strategia Grupy UNIMOT na lata 2018-2023.

Główne cele strategiczne Grupy UNIMOT na lata 2018-23 obejmują:

  • Osiągnięcie 75 mln zł EBITDA w 2023 r.
  • Wzrost efektywności biznesu, mierzony wskaźnikiem ROCE (liczony jako EBITDA / aktywa trwałe pomniejszone o kapitał pracujący) – w 2023 r. ROCE = 15%
  • Dywersyfikację działalności – generowanie w 2023 r. 70% EBITDA z intensywnie rozwijanych biznesów poza olejem napędowym
  • Rozwój sieci AVIA w Polsce – 200 stacji paliw w sieci do końca 2023 r.
  • Coroczną wypłatę dywidendy w wysokości min. 30% zysku netto UNIMOT S.A.

Prezentacja strategii Grupy UNIMOT na lata 2018-2023

W dniu 5 sierpnia 2019 r. Emitent podał do publicznej wiadomości informację o aktualizacji prognozy na 2019 r. (raport bieżący nr 21/2019). Zaktualizowana prognoza EBITDA skorygowana na 2019 r. wynosi 46,2 mln zł.

Emitent podtrzymuje prognozy wyników dla Grupy, które zostały podane do publicznej wiadomości na kolejne okresy, tj.: EBITDA skorygowana na lata 2020, 2021, 2022, 2023 wyniesie odpowiednio
44,2 mln zł, 54,3 mln zł, 64,9 mln zł, 74,8 mln zł.

 

Zobacz prognozy wyników finansowych Grupy UNIMOT

FreshMail.pl