Menu

Wybrane pytania inwestorów

kwiecień 2022

Czy mógłbym się dowiedzieć z czego wynika tak duże zadłużenie spółki? 400mln zł w "kredytach i pożyczkach" przy kapitalizacji 385mln złotych? Czy część tych pożyczek dotyczy już transakcji zakupu lotos terminale czy do tego dojdzie dodatkowe (wspomniane w prezentacji) 360mln złotych? Jeśli tak to jak spółka ma zamiar poradzić sobie z taki zadłużeniem? Rozumiem, że w ramach transakcji dostaną państwo długoterminowe kontrakty, które pomaga z bieżącą obsługą zobowiązań, aczkolwiek suma tego zadłużenia wydaje się abstrakcyjnie wysoka w porównaniu do chociażby wartości księgowej firmy, co jeśli coś pójdzie "nie po myśli" spółki - czy ewentualne problemy z osiąganiem zysku nie wprowadzą ryzyka bankructwa?”

Na zadłużenie spółki składają się głównie kredyty obrotowe przeznaczone na bieżącą działalność operacyjną oraz na finansowanie zapasu obowiązkowego.
Jeszcze nie zostały uruchomione środki z kredytów na finansowanie nabycia akcji LOTOS Terminale S.A. Środki te zostaną uruchomione po podpisaniu ostatecznej umowy nabycia, a kredytobiorcą będzie Unimot Investments Sp. z o.o.
Banki udzielając nam kredytów wymagają od nas, aby wskaźniki finansowe opisujące naszą działalność miały odpowiednia wartość świadczącą o zdolności spłaty zobowiązań. Głównymi kowenantami są: wskaźnik płynności bieżącej, wskaźnik zysku netto, wskaźnik zysku ze sprzedaży, EBITDA/odsetki, wskaźnik kapitałów własnych do sumy bilansowej. Zaznaczyć też należy, że przyjęte przez spółkę jako cel wskaźniki finansowe są powyżej założonych wartości (Prezentacja wynikowa za 2021 r. - str. 17).

kwiecień 2022

Czy ze słabymi perspektywami dla biznesu oleju silnikowych w Chinach i możliwej restrukturyzacji modelu segmentu fotowoltaicznego, możliwe jest zawiązane rezerw na część poniesionych nakładów na te segmenty?

Zasady rachunkowości zobowiązują nas do ciągłego badania efektywności wszystkich linii biznesowych wchodzących w skład grupy kapitałowej i zawiązywania rezerw w przypadku stwierdzenia potencjalnej utraty wartości aktywów.
Biznes handlu olejami w Chinach i na Ukrainie nie wymagał od nas istotnego z punktu widzenia grupy zaangażowania długoterminowych aktywów, więc rezerwa utworzona w tym celu nie wpłynęła istotnie na wyniki grupy.
Jeżeli chodzi o biznes instalacji fotowoltaicznych, to poza zapasem towarów handlowych również nie posiadamy istotnych aktywów długoterminowych.

kwiecień 2022

Czy wzorem lat poprzednich, została przyznana premia na zakup akcji przez członków zarządu?

Realizację systemu premiowego przedstawiamy na naszej stronie www:
https://www.unimot.pl/wp-content/uploads/2022/04/realizacja-systemu-premiowego-2021.pdf

Pytania zadane podczas czatu: "Omówienie wyników finansowych Grupy UNIMOT za 2021 r.", na które, ze względu na brak czasu, nie zostały udzielone odpowiedzi podczas jego trwania.

1. Wcześniej zarząd podawał, że wzrost cen ropy wpływa negatywnie na marże, jednak chciałbym się upewnić czy dobrze rozumiem - jak cena ropy wpływa nominalnie na zysk? Czy wzrost cen ropy powoduje, że spółka nominalnie zarabia mniej?

Ceny surowców nie mają bezpośredniego wpływu na nasze wyniki.

2. Jak Państwo wyjaśnialiście zyski/straty z zabezpieczeń terminowych i przesunięcia kosztów to zyski/straty wirtualne, ale nie jestem księgowym i nie rozumiem w jaki sposób 21 mln z transakcji Tradei wpłynie na zysk netto i zysk netto skorygowany Unimotu. Na koniec 2021 roku powiększyło o 21 mln zysk netto, a pomniejszyło zysk netto skorygowany. Jak to będzie wyglądać w momencie zamknięcia transakcji?

Transakcje tradingowe zawarte przez Tradea sp. z o.o. w IV kwartale 2021 r., mają termin rozliczenia w przyszłości (w 2022 r.). Tak więc zysk z tych transakcji można rozpatrywać:
• jako już „zrealizowany” bo kontrakty zostały już zawarte i wtedy mówimy o wpływie na skonsolidowaną EBITDA księgową: ok. +21 mln zł w IV kwartale 2021 r.
• jako realizowany w momencie rozliczenia kontraktów i tutaj ma to wpływ na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną: ok. +21 mln zł w I kwartale 2022 r.
Zgodnie z przyjętą przez nas zasadą, w wyniku skorygowanym pokazujemy przychody i koszty w momencie ich kasowej realizacji. Przychody z transakcji terminowych Tradea zostaną fizycznie zrealizowane w roku 2022. Zostały ujęte w wyniku 2021 w celu zachowania zgodności z MSSF.
Tak więc o wpływie na EBIDTA i EBIDTA skorygowaną ma moment ujęcia zysków z wyceny instrumentów finansowych spółki Tradea sp. z o.o. polegającej na zastosowaniu MSSF 9.

3. Jakie perspektywy czeka dział modułów fotowoltaicznych w świetle nowych przepisów prawnych?

Będziemy koncentrować się na klientach z segmentu B2B. Liczymy, że nowa strategia przyniesie wymierne efekty już w najbliższym czasie.

4. Czy obecna sytuacja geopolityczna może być dla Unimotu szansą i ewentualnie w jakich obszarach?

Obecna sytuacja na pewno jest szansą na uniezależnienie się Polski od węglowodorów ze wschodu.

5. Czy prowadzone są jakieś działania w zakresie dystrybucji wodoru?

Obecnie nie prowadzimy dystrybucji wodoru.

6. Ile stacji Avia funkcjonowało w Polsce na koniec 2021 roku, ile placówek zostało uruchomionych w I kwartale 2022 roku?

Na koniec 2021 roku mieliśmy 85 stacji Avia. W najbliższych dwóch miesiącach chcemy osiągnąć liczbę 100 stacji.

7. Kiedy spodziewana jest decyzja Komisji w sprawie przejęcia Lotosu?

Z posiadanych przez nas informacji wynika, że decyzja KE powinna zapaść w najbliższych 2 miesiącach. Nie mamy jednak oficjalnej i potwierdzonej daty.

8. Jaka jest różnica w cenie on z terminala duńskiego w porównaniu do rosyjskiego?

Obecnie, cena rosyjskiego oleju napędowego jest niższa od cen diesla pochodzącego z innych źródeł.

9. Jaką dokładnie rolę będzie pełnił Unimot we wdrażaniu SMR w Polsce? Jedynie konsultacyjną czy docelowo będzie właścicielem/operatorem reaktorów?

Jak zapowiadaliśmy we wrześniu interesuje nas promocja tej technologii i chcemy poszukiwać dla NuScale potencjalnych klientów z sektora prywatnego, szczególnie takich, którzy mają dużą konsumpcję energii i elektrociepłownię. Prowadzimy obecnie rozmowy z trzema podmiotami, zachęcając do rozważenia tej technologii. Unimot nie będzie tu miał roli inwestycyjnej, chcielibyśmy jedynie łączyć te podmioty. Jesteśmy w początkowej fazie rozmów z potencjalnymi chętnymi.

10. Mówi się, że Orlen prędzej czy później - niezależnie od sankcji - będzie starał się odejść od importu ropy z Rosji. Jak to wpłynie na Państwa jako importera - czy to będzie oznaczało dla Państwa szansę na wyższe marże? Czy nadal Orlen będzie miał narzędzia by "zdusić" marżowość importu poprzez zmniejszanie premii lądowej?

Sytuacja na rynku paliw jest bezprecedensowa. Prognozowanie dalszego rozwoju sytuacji geopolitycznej i jej wpływu na rynek jest obarczone niezwykle dużym ryzykiem. Jednak jak już wielokrotnie wspominaliśmy, lubimy dynamiczną sytuację.

11. Jak zmiana kierunku importu paliwa z Rosji na USA/Bliski Wschód może wpłynąć na marże?

Dynamika rynku jest tak duża, że nie możemy z pełną odpowiedzialnością podać odpowiedzi na to pytanie. Zawsze jednak bardzo dobrze funkcjonowaliśmy w warunkach dużej zmienności cen. Nasz zespół jest bardzo dobrze przygotowany do prowadzenia działalności operacyjnej w takim otoczeniu rynkowym.

12. Jaki procent przychodów za 2021 stanowił import paliw z Rosji?

Takie dane stanowią tajemnicę handlową, więc nie udzielamy tego typu informacji.

13. Czy przewidują Państwo przedłużenie umowy użytkowania terminalu duńskiego? Jeśli to na jakich warunkach?

Dalszy rozwój sytuacji na rynku jest trudny do przewidzenia. Zapewniliśmy sobie taką możliwość, decyzję będziemy podejmować w oparciu o bieżącą i prognozowaną sytuację rynkową.

14. Kiedy spółka rozpocznie rozmowy o import z Chin?

Pracujemy nad nowymi kierunkami dostaw. Nie możemy na obecnym etapie podać szczegółów.

15. Na jakim etapie znajdują się negocjacje dot. dostaw z podmiotami z USA?

Negocjacje i rozmowy są zaawansowane. Nie możemy podać szczegółów.

16. Dzień Dobry, jak aktualnie wygląda premia lądowa?

Na premię lądową zawsze należy patrzeć przez pryzmat trendu, a nie konkretnej wartości. Zapraszamy do zapoznania się z naszą prezentacją wynikową. Znajdują się w niej informacje dotyczące premii lądowej.

17. Co, jeśli sankcje na rosyjskie paliwa na poziomie UE nie zostaną wprowadzone? Czy Unimot zrezygnuje z nich we własnym zakresie?

Dywersyfikacja kierunków dostaw jest niezwykle istotna. Wynajęcie terminala Gulvhavn jest wymiernym i widocznym znakiem naszej determinacji w tym zakresie.

18. Jakie jest zadłużenie spółki i w jakim stopniu na jego obsługę wpłynęły ostatnie podwyżki stóp procentowych?

Informacje na temat zadłużenia znajdują się na slajdzie 19 naszej prezentacji wynikowej. Zapraszamy do lektury. Generalnie rzecz ujmując, podwyżki stóp procentowych zawsze powodują zwiększają koszty obsługi zadłużenia. Nie ma jednak żadnego zagrożenia dla spółki.

19. Jakie korzyści z wprowadzenia programu Unimot Klub+ czerpie spółka?

Program Unimot Klub to program przede wszystkim dla naszych akcjonariuszy, aby mogli korzystać nie tylko z osiąganych przez na wyników, ale także z dodatkowych benefitów, jakie możemy im dostarczyć. Cenimy naszych udziałowców, a podstawową korzyścią dla nas jest budowanie długoterminowych relacji z nimi.

marzec 2022

W raportach podają Państwo delikatnie rozbieżne wartości przychodów wobec przychodów publikowanych na wykresach na stronie internetowej- a obie wartości to są skonsolidowane przychody, więc chyba powinny być takie same?

Przychody ze sprzedaży nie są tożsame z przychodami ogółem. Przychody ogółem uwzględniają też zyski/(straty) z instrumentów finansowych dotyczących obrotu paliwem. Przedstawiamy to w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

marzec 2022

Czy zaprzestali Państwo od 2022 roku publikować miesięczne wyniki sprzedaży w momencie, gdy znacząco odbiegną od zeszłorocznych w odpowiadającym okresie? Bo w styczniu i lutym 2021 mieli Państwo około 500mln przychodów przy cenach ropy o niemal połowę niższych niż w odpowiadającym okresie roku 2022, więc byłoby to niemal niemożliwe, żeby wolumeny aż tak Państwu spadły w tym roku - już z samego wzrostu ceny ropy przychody powinny znacząco odbiegać od zeszłorocznych?

W związku z tym, że w ostatnim czasie znaczący wpływ na nasze przychody ma bardzo duży wzrost cen towarów podjęliśmy decyzję, że będziemy analizowali przychody oczyszczone z wpływu zmian cen towarów. Tak więc raporty będziemy publikowali w przypadku istotnej zmiany przychodów oczyszczonych z wpływu zmian cen.

luty 2022

Przyglądamy się sytuacji na rynku paliw w związku z działaniami zbrojnymi na Ukrainie z punktu widzenia firm logistycznych pracujących w branży FMCG, które dostarczają towary do sklepów detalicznych. Czy są uzasadnione obawy, że firmy logistyczne mogą mieć w jakimś stopniu utrudniony/ograniczony dostęp.

Na ten moment nie obserwujemy zachwiania łańcucha dostaw i operatorzy logistyczni są przez nas zaopatrywani w paliwo bez zakłóceń.

luty 2022

Pytanie dotyczy pogłoski, iż Orlen ogranicza lub całkowicie wstrzymuje dostawy dla hurtowników. Czy to prawda i czy taka sytuacja ma na Unimot wpływ?

Nasz kontrakt realizowany jest zgodnie z jego zapisami.

luty 2022

Jak duża część Państwa importu pochodzi z rafinerii rosyjskich? I czy w obecnej sytuacji zamierzają Państwo nadal kupować paliwo z Rosji?

Kupujemy paliwo u wielu międzynarodowych operatorów, w tym poprzez londyńskich brokerów. Posiadamy bardzo małe kontrakty bezpośrednie z producentami paliw np. z Rosji. Żaden z kontrahentów UNIMOT nie znalazł się na liście sankcyjnej.

styczeń 2022

Czy wyższa cena ropy miała negatywny czy pozytywny wpływ na marżę spółki?

Ceny ropy nie mają wpływu na marżowość, gdyż marża nie jest od nich zależna. Wzrost cen ma natomiast wpływ na „cash flow”, angażując więcej środków finansowych na zakup tej samej partii towaru.
Natomiast dynamika zmian cen ma wpływ na marże. W przypadku spadku cen możemy uzyskać wyższą marżę.

grudzień 2021

Czy spółka widzi szansę dla siebie w przypadku połączenia PKN ORLEN oraz LOTOSU?

W przejęciu Lotosu przez PKN Orlen widzimy wiele potencjalnych korzyści dla nas. Jest jednak za wcześnie żeby mówić o konkretach, ponieważ nikt nie wie jak finalnie będzie wyglądać rynek po tej transakcji. Bardzo dużo zależy od tego kto przejmie aktywa, do których sprzedaży zobligowane są wspomniane spółki przez Komisję Europejską.

sierpień 2021

Czy Unimot planuje podobne inicjatywy jak: https://www.wnp.pl/logistyka/samoloty-na-zuzyty-olej-spozywczy-japonczycy-pracuja-nad-biopaliwem-lotniczym,486911.html

W segmencie biopaliw zajmujemy się wyłącznie handlem tym paliwem. Obecnie nie planujemy zająć się jego produkcją.

lipiec 2021

Proszę o wyjaśnienie różnicy sumy poszczególnych przychodów za miesiące 2Q2020 (podawanych w raportach bieżących) oraz danych z raportu półrocznego za 1H2020?

Raport półroczny skonsolidowany za 2020 podaje, że przychody w 2Q2020 wyniosły 982mln zł, a suma z raportów bieżących wynosi 1 070 mln zł.

Przede wszystkim dane miesięczne są wstępnymi danymi i mogą ulec nieznacznym różnicom w stosunku do danych skonsolidowanych. Dodatkowo, oczywiście ma Pan rację, że z reguły dane skonsolidowane powinny być wyższe od jednostkowych. W tym przypadku natomiast, z uwagi na sprzedaż UNIMOT S.A. do spółek zależnych, zależność jest odwrotna. Wynika ona z faktu, że w danym okresie może pojawić się sprzedaż towaru z UNIMOT S.A. do spółki zależnej, ale nie pojawić się sprzedaż tego towaru przez spółkę zależną na zewnątrz Grupy. W takim przypadku transakcja pojawi się w wyniku jednostkowym, natomiast w skonsolidowanym nie zostanie ujęta.

czerwiec 2021

Czy wasze plany inwestycyjne dotyczące rozwoju sieci AVIA uległy zmianie? Co zyskuje Unimot po podpisaniu listu intencyjnego?

Przystąpienie Grupy Pieprzyk do AVIA International nie zmienia naszych planów ekspansji. Przystąpienie kolejnej polskiej firmy do AVIA International traktujemy to jako szansę na dalszy rozwój sieci w Polsce. Z pewnością wpłynie to pozytywnie na świadomość marki wśród klientów, a to przełoży się na sukces każdego z właścicieli stacji AVIA. Im większa jest sieć AVIA, tym większa świadomość marki i wynikające z tego korzyści dla wszystkich właścicieli stacji w tym dla przystępujących do sieci w przyszłości. Każda stacja jest nośnikiem logo i materiałów marketingowych.

kwiecień 2021

Jaką szacunkową +/- EBITDĘ statystycznie generuje jedna markowa stacja paliw w Polsce?

Generowana EBITDA przez jedną stację zależy od bardzo wielu czynników, a przede wszystkim czy jest to stacja własna, dzierżawiona czy w modelu franczyzowym. Oczywiście najwyższa jest dla stacji własnych, możemy powiedzieć, że waha się ona w przedziale 30-100 tys. zł w zależności m.in. od lokalizacji, liczby obsługiwanych klientów, konkurencji w pobliżu.

marzec 2021

24 marca 2021 Rada Nadzorcza odwołała Marka Moroza z funkcji Członka Zarządu.
Czy Pan Moroz pozostał w strukturach Unimot ?
Pan Moroz prawdopodobnie otrzymał premię za 2020 rok na zakup akcji. Zakładam że w związku z odwołaniem nie ma obowiązku nabycia akcji, czy dobrze rozumiem ?

Nie, Pan Marek Moroz nie pozostał w strukturach UNIMOT.
Nie ma obowiązku nabywania akcji.

marzec 2021

Mam pytanie odnośnie wyliczeń premii dla członków zarządu za rok 2019, który został opublikowany w sprawozdaniu zarządu za rok 2020.
Członkowie dostali 2,5% skorygowanego zysku netto Grupy Unimot i kwota wyniosła po 1 323 000 zł. Co dawałoby skorygowany zysk netto na poziomie 52 920 000 zł.
W opublikowanym raporcie za 2020 rok widniej wynik 33 686 000 za rok 2019. Premia wg moich wyliczeń powinna wynieść 842 150. Skąd się biorą rozbieżności?
Jaka będzie premia wynosić za rok 2020? Czy to będzie 2,5% x 63 637 000 = 1 590 925? Czy może to będzie inna kwota? Jaka?

zgodnie z uchwałą RN podstawą do naliczenia obu rodzajów premii jest zysk netto Grupy Kapitałowej Unimot skorygowany tylko o wycenę zapasów obowiązkowych paliw Unimot S.A. i spółek zależnych (dodatkowo korygowany jest o utworzone rezerwy na wypłatę tej premii). Wartość tego zysku nie jest tożsama z zyskiem skonsolidowanym skorygowanym publikowanym w sprawozdaniu, gdyż ten drugi zawiera jeszcze inne korekty, a nie tylko wycenę zapasów obowiązkowych.
Zysk skonsolidowany skorygowany obliczony na potrzeby wypłaty premii za 2019 wyniósł 52 919 tys. zł., a na potrzeby wypłaty premii za 2020 wynosi 54 316 tys. zł.

marzec 2021

Gdzie mogę znaleźć na Państwa stronie regulamin a dokładnie zasady wypłacania premii członków zarządu z zysku za skończony rok obrotowy?

Zasady działania systemu premiowego dla Członków Zarządu Unimot znajdzie Pan na naszej stronie internetowej: „Raporty okresowe” w Raporcie rocznym za 2019 r. Sprawozdanie Zarządu na stronie 60. lub w zakładce: „Walne Zgromadzenia” – „Zapis z posiedzenie Walnego Zgromadzenia”:
https://www.unimot.pl/wp-content/uploads/2020/06/zal-1-unimot-s-a-zwz-03-06-2020-protokol.pdf
Na stronie 41. jest opis systemu premiowania, a na 33. ogólna polityka wynagradzania.

styczeń 2021

Ile macie zainstalowanej do tej pory mocy instalacji fotowoltaicznych w Mwp?

W 2020 r. podpisane zostały umowy z klientami indywidualnymi i biznesowymi na łączną moc instalacji fotowoltaicznych ponad 1,5 MWp. Ilość ta jest zgodna z przyjętym planem.

styczeń 2021

Ile obecnie posiadacie funkcjonujących stacji Avia oraz ile stacji jest w trakcie powstawania zarówno w Polsce jak i na Ukrainie?

Obecnie w Polsce jest 61 stacji paliw działających w sieci AVIA plus podpisane 7 umów do podłączenia w trakcie roku. Na Ukrainie działa 13 stacji.

listopad 2020

Prosiłbym o wyjaśnienie z czego wynika wzrost pozycji w aktywach trwałych "Inne należności długoterminowe" z 2 mln na początku roku do 55 mln w 3 kwartale 2020.

Wzrost należności długoterminowych wynika z wniesionych kaucji do banku i ubezpieczyciela oraz złożonego zabezpieczenia gotówkowego dot. koncesji OPZ i WPC po 10 mln zgodnie z wymogami prawa energetycznego.

wrzesień 2020

Dlaczego w sprawozdaniu za I półrocze 2020 r. nie ma not dotyczących pozostałych przychodów i kosztów finansowych i operacyjnych oraz pozostałych zysków/(strat) netto? Do tej pory znajdowały się w one nawet w raportach kwartalnych, co pozytywnie wyróżniało spółkę na rynku. Skąd zmiana decyzji co do zakresu ujawnień?

Sprawozdania finansowe sporządzamy zgodnie z MSR 34. Noty w których dane nie odbiegają od danych na koniec roku nie są wymagane przez MSR 34 – w związku z małą istotnością tych danych, biegły rewident zarekomendował nie publikowanie ich.
W związku z dochodzonymi do nas prośbami z rynku, w przyszłych raportach informacje te będziemy publikować.

sierpień 2020

Czy informacja ze strony: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Zespol-ds-gornictwa-potwierdza-chec-odejscia-od-obligatoryjnego-handlu-energia-poprzez-gielde-7952247.html może mieć istotny wpływ na wynik Unimotu w segmencie energii elektrycznej?

Odejście od obligatoryjnego handlu energią elektryczną na giełdzie niewątpliwie wpłynęłoby na naszą działalność, a zwłaszcza na prowadzony obecnie przez nas model biznesowy. Zmiana ta może mieć wpływ na wynik w segmencie energii elektrycznej – będzie on zależał od przyjętego nowego modelu zabezpieczeń portfela sprzedażowego czy zakupowego. Jeżeli doszłoby do zapowiadanych zmian, transakcje energią elektryczną będziemy przeprowadzali z producentami i odbiorcami, a ryzyko będziemy minimalizować za pomocą kontraktów zabezpieczających.
Odejście od obliga handlu przez TGE spowoduje zapewne także powrót do handlu na OTC, co może uatrakcyjnić rynek biorąc pod uwagę rolę kontraktów zabezpieczających bezpośrednio z producentami energii elektrycznej. Nasze spółki na bieżąco pozyskują energię bezpośrednio od producentów powiększając wolumeny.
Powyższe zmiany nie wpłyną natomiast na naszą działalność na rynku skandynawskim poprzez giełdę NASDAQ.

sierpień 2020

Jak oceniają Państwo obecne wydarzenia na Białorusi? Jaki wpływ mają one na państwa działalność biznesową na Białorusi? Czy odczuwacie Państwo jakieś negatywne konsekwencje na skutek protestów? Czy ewentualną zmianę władzy na Białorusi postrzegacie raczej jako szansę czy zagrożenie? Czy obawiacie się ewentualnych sankcji na Białoruś?

Z uwagą przyglądamy się rozwijającej się sytuacji na Białorusi związanej z odbytymi niedawno wyborami prezydenckimi. Zachodzące wydarzenia obecnie zasadniczo nie wpływają na naszą działalność związaną z handlem ropą naftową. Ostatnia dostawa amerykańskiej ropy została dostarczone do portu w Kłajpedzie i przekazana białoruskiemu odbiorcy. W przypadku gazu LPG – podobnie jak inni importerzy – mamy od kilku dni logistyczne problemy z importem, ale liczymy, iż są one czasowe.

czerwiec 2020

W dniu 16 czerwca 2020 r. odbył się online Dzień Inwestora UNIMOT podczas którego była możliwość zadawania pytań. Ze względu na ograniczony czas trwania tego spotkania nie na wszystkie pytania prowadzący mogli udzielić odpowiedzi. Zamieszczamy je teraz poniżej.

Prelegentami byli:

Adam Sikorski – Prezes Zarządu UNIMOT S.A.

Robert Brzozowski – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Filip Kuropatwa – Dyrektor ds. Optymalizacji Marż i Ryzyka Finansowego

Marcin Ludwicki – Prezes Zarządu UNIMOT Energia i Gaz

Q&A:

Zapraszamy też do zapoznania się z zamieszczonymi na naszej stronie internetowej materiałami z Dnia Inwestora:

wideo: https://youtu.be/J6hXRzB-O7s

prezentacja: https://www.unimot.pl/wp-content/uploads/materialy_informacyjne/2020-06-16_investors-day_prezentacja_calosc.pdf

maj 2020

Mówicie Państwo, że spółka tylko zabezpiecza się na kontraktach, czy dobrze wnioskuję z dzisiejszego komunikatu o sprowadzeniu ropy z USA, że spółka postanowiła wykorzystać anomalie na kontrakcie majowym ropy (ujemna wycena) i kupiła kontrakty po bardzo zaniżonej cenie lub nawet ujemnej przyjmując jednocześnie dostawę produktu?

Spółka nie wykorzystywała zawirowań w notowaniach terminowego kontraktu majowego na ropę i nie kupowała kontraktu ze względu na jego atrakcyjną wycenę. Ceny ujemne były przez parę godzin na kontrakcie z dostawą w centrum USA.
Realizację dostaw ropy naftowej na rynek Europy Środkowej były realizowane jako typowe transakcje tradingowe polegające na zakupie towaru i jego dalszej odsprzedaży do klienta końcowego. Spółka skorzystała na niższej cenie ropy w USA w porównaniu do Brent.

kwiecień 2020

Czy spółka ponosi dodatkowe koszty w związku z drastycznymi spadkami na rynku ropy lub może przeciwnie jest szansa wykorzystania i poprawienia wyników dzięki bieżącej sytuacji. Czy spółka może w jakikolwiek sposób wykorzystać gwałtowne zmiany cen Majowych kontrakty futures na ropę WTI i nabyć ją po ujemnej cenie ?

Spółka nie ponosi dodatkowych kosztów w związku z drastycznymi spadkami na rynku ropy – wręcz odwrotnie. Jesteśmy typową firmą handlową, która korzysta z sytuacji spadków cen ropy/ON, mając zarówno większe wolumeny sprzedaży, jak i często zdecydowanie większą marżę. Niższe ceny oleju napędowego to też niższe koszty finansowania zapasów oraz niższe należności od klientów.
Zawieramy transakcje na kontraktach terminowych tylko i wyłącznie w celu zabezpieczenia cen towarów. Dotyczy się to czasu otwarcia i zamknięcia pozycji, jak i wykorzystanego instrumentu. Zajęcie pozycji lub jej zamknięcie jest ściśle powiązane z transakcjami na towarze, a rodzaj instrumentu zabezpieczającego z konkretnym towarem. Nie spekulujemy w celu wykorzystania gwałtownych ruchów cen.

kwiecień 2020

Z raportu finansowego za 2019 wynika, że zysk netto to 59 mln zł, rekomendacja dywidendy 30% jest z 53 mln. Skąd ta rozbieżność?

Dywidendy wypłacane są z zysków jednostkowych spółek płacących dywidendy. Zysk w kwocie 59,9 mln zł jest zyskiem skonsolidowanym, czyli całej GK UNIMOT. Zysk 53,8 mln, zł jest zyskiem jednostkowym, wypracowanym przez spółkę UNIMOT i dlatego od tej kwoty jest naliczana wartość dywidendy.

marzec 2020

Czy myśleli Państwo nad wyjątkowym złamaniem polityki dywidendowej celem zabezpieczenia firmy w dodatkowe środki finansowe na nadchodzące trudne czasy związane z pandemią?

Rekomendacja Zarządu, którą przekazaliśmy na rynek była poprzedzona wnikliwą analizą sytuacji finansowej Spółki, także z uwzględnieniem przewidywalnego wpływu światowej pandemii koronawirusa COVID-19. Podkreślamy, że wyniki za 2019 r. były bardzo wysokie – najlepsze w naszej historii.
Oczywiście sytuacja jest dynamiczna, dlatego Zarząd zobowiązał się do ponownej analizy i ewentualnej korekty rekomendacji co do wysokości dywidendy na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Piszemy o tym w raporcie okresowym wraz z szeroką oceną Zarządu wpływu pandemii na działalność i sytuację finansową GK Unimot (str. 19 w Sprawozdaniu Zarządu).

https://www.unimot.pl/relacje-inwestorskie/raporty/okresowe/

marzec 2020

W związku z przyjętym przez Radę Nadzorczą uchwałą w dniu 13 listopada 2019 r. systemem premiowym dla członków Zarządu chciałbym spytać:

Czy premie dla członków Zarządu obciążą koszty 1 kwartału 2020 rok czy zostały zaksięgowane jeszcze w 2019 rok?

Kiedy rozpoczyna się i kończy faktycznie okres 6 miesięcy w którym mogą nabyć te akcje?

Czy taki system premiowania ma być w tym roku czy system premiowy dotyczy i kolejnych lat?

Na koniec roku 2019 została zawiązana rezerwa na wypłatę premii – zarówno części gotówkowej, jak i tej na zakup akcji. W związku z tym kwoty te nie będą obciążały wyniku obecnego roku. Oba rodzaje premii będą wypłacone jednorazowo na koniec marca br. Okres 6 miesięcy na zakup akcji rozpoczyna się od dnia wpływu środków finansowych na osobiste rachunki członków Zarządu. System premiowy został przyjęty bezterminowo.

marzec 2020

Dzięki niższym cenom surowców spółka może prowadzić sprzedaż i dystrybucje przy zaangażowaniu mniejszych środków, chciałbym zapytać więc czy środki pozostałe wynikające z tej różnicy pracują równie efektywnie w jakimś innym miejscu i co to za miejsce?

Spadek cen surowców dotychczas umożliwiał znaczące zwiększanie wolumenów sprzedaży bez konieczności zwiększania finansowania dłużnego. W naszej prezentacji inwestorskiej (str. 7) pokazaliśmy informację o znaczących wzrostach wolumenowych sprzedaży naszych głównych produktów: paliw, LPG, energii elektrycznej i gazu ziemnego. W konsekwencji przychody ogółem wzrosty o ca. 32% w 2019 vs. 2018. Informowaliśmy również o znaczących wzrostach przychodów jednostkowych w styczniu oraz lutym 2020.

marzec 2020

Czy pomysł dystrybucji olejów i smarów na terenie Chin był pomysłem trafionym i wartym, żeby do niego powrócić? (pomijając epidemie)

Sprzedaż olejów do Chin zatrzymała się wraz z pandemią. Mamy nadzieję, że w 2 kwartale 2020 eksport olejów do Chin zostanie wznowiony.

marzec 2020

Napisaliście, że przecena zapasu obowiązkowego kompensowana jest wyceną instrumentu zabezpieczającego. Ale patrzę na wyniki i widać duże skoki związane z wyceną zapasów (w tym rezerwy obowiązkowej).
Czyli można oczekiwać, że przy tak niskiej cenie ropy na koniec marca będzie duża strata z wyceny zapasów.
Mówimy o EBITDA i zysku netto, a nie o EBITDA skorygowanej.

W związku z tym jak układała się relacja rynkowych cen spotowych do cen terminowych, w I kw. 2020 możemy spodziewać się negatywnego wpływu wycen zapasów na wyniki księgowe. Tak jak podkreślamy, wyniki biznesowe za ten okres wydają się, iż będą lepsze niż zakładaliśmy.

marzec 2020

W związku z obecną sytuacją, czy będzie możliwość uczestnictwa w WZA przez internet? A może chociaż transmisja z obrad?

Nie podjęliśmy jeszcze decyzji w tym zakresie., ale pracujemy nad rozwiązaniem, które umożliwi sprawne przeprowadzenie naszego ZWZA w 2 kwartale 2020.

marzec 2020

Jakie na chwilę obecną spółka widzi główne ryzyka dla akcjonariuszy?

Tak jak dla całego rynku – największą niewiadomą, która wpłynie negatywnie na wiele firm i gospodarkę jest epidemia koronawirusa. W drugiej połowie marca zakładaliśmy negatywny wpływ na wyniki Unimot przede wszystkim w 2 kwartale 2020.

marzec 2020

Rozumiem, że po każdym zakupie akcji Członkowie Zarządu (bez Pana Sikorskiego) będą zobowiązani do przekazywania takiej informacji na Giełdę?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby pełniące funkcje zarządcze mają obowiązek powiadomić KNF i spółkę o zakupie akcji, gdy skumulowana suma transakcji w ciągu roku kalendarzowego przekroczy wartość 5 000 euro. Następnie spółka przekazuje takie powiadomienie

marzec 2020

Jak zmienia się rynek stacji benzynowych w ostatnich kwartałach?
Czy obroty pozapaliwowe są na satysfakcjonującym poziomie? Chodzi mi.in. o zakazy handlu w niedziele.

Marka AVIA powoli buduje swoja świadomość na rynku polskim. W ostatnich kwartałach sprzedaż stopniowo rosła – zarówno produktów paliwowych jak i pozapaliwowych. Zakaz handlu w niedzielę zwiększył naszą sprzedaż w weekendy.

marzec 2020

Skoro stosujecie hedging, skąd wynika pozytywna sytuacja dla spółki w wyniku spadków cen ropy?

Odsyłamy na s. 29 naszej prezentacji wynikowej:

https://www.unimot.pl/wp-content/uploads/materialy_informacyjne/2020-03-25_prezentacja_wyniki-finansowe-za-2019fy-1.pdf

Przede wszystkim obniżeniu ulegają wtedy podstawowe składniki kosztów importowych, takich jak np. finansowanie. W związku z tym, że największe koncerny w Polsce kształtują ceny na bazie średnich notowań, przy gwałtownym spadku cen ich cenniki zawyżają cenę w stosunku do naszej ceny, która z uwagi na hedging jest ceną rynkową. W takich sytuacjach mamy możliwość być bardziej konkurencyjni i zwiększyć marżę.

marzec 2020

Kryzys w jakim jesteśmy to również okazja do wzmocnienia się kosztem innych, słabszych. Czy w tym zakresie macie coś na oku?

Na bieżąco monitorujemy rynek w celu wykorzystania pojawiających się szans rynkowych. Na chwilę obecną nie planujemy jednak przejęć innych podmiotów.

marzec 2020

Czy Unimot zaprzestał podawania aktualnej ceny hurtowej ON? Dlaczego? Kiedyś była ona dostępna do porównania z Orlenem

Po wewnętrznych analizach nasz dział handlowy zmienił nieco schemat sprzedażowy i nie opiera już długoterminowych kontraktów o własną cenę SPOT, a o notowania Platts. Cena sprzedaży w pozostałych przypadkach jest z kolei ustalana indywidualnie.
Ze względów biznesowych, nasze ceny sprzedaży są przekazywane bezpośrednio naszym odbiorcom.

marzec 2020

Ile ton diesla na chwile obecną ma UNIMOT jako zapas obowiązkowy? Jak jest finansowany tzn., ile % ze środków własnych?

Dotychczasowy wolumen wynosił ok. 60 tys. ton. Zdecydowana większość to finansowanie bankowe. W 2 kwartale bieżącego roku ten wolumen zostanie powiększony z tytułu większego importu w 2019 vs. 2018.

marzec 2020

W prezentacji wyników za 2019 rok podali Państwo spodziewany ogromny wzrost kosztów NCW i NCR w 1Q2020 (str. 20). Pyt. 1: W jaki sposób przełożyć się to może na wyniki 1Q2020? Pyt. 2: Jaka jest zależność między spadkiem zapasów obowiązkowych, ich finansowaniem a kosztami NCW i NCR?

Koszt „NCW i NCR”, który widzi Pan na wykresie jest wyraźnie wyższy niż w poprzednich okresach głównie ze względu na pojawienie się od 2020 r. obowiązku NCR (Narodowy Cel Redukcyjny), ale koszt NCW także wzrósł r/r. Koszty te uwzględniamy w cenach naszych produktów.
Spadek kosztu utrzymania zapasu jest naszą dodatkową marżą. Wynika to z faktu, że konkurencja utrzymuje zapasy w różnej formie. Producenci głównie w ropie, inni importerzy głównie używają biletów (które są droższe).

sierpień 2019

Jakie są dalsze plany spółki względem Unimot System? Czy spółka bierze pod uwagę możliwość sprzedaży tej firmy? Jaka jest obecnie jej wartość w księgach Unimotu?

Nie wykluczamy, natomiast na chwilę obecną spółka ta pozostaje w strukturach Grupy. Obecnie wartość US w księgach to ok. 11 mln zł (blisko 59% udziałów), po transakcji dyzwinwestycyjnej będzie to ok. 24 mln zł.

sierpień 2019

Jakie ryzyka niosą dla spółki zawirowania na międzynarodowych rynkach? Mam na myśli wojnę handlową wpływającą na ceny surowców? Czy spółka przygotowuje się na te zagrożenia?

Przede wszystkim podkreślam, że nasza działalność importowa jest w pełni zabezpieczona przed zmianą cen oleju napędowego oraz zmianami kursów walut – głównie poprzez kontrakty terminowe.

Ale oczywiście jesteśmy zależni od otoczenia – wojna handlowa może np. doprowadzić do spowolnienia gospodarczego i wyhamowania konsumpcji, co będzie miało oczywiście negatywny wpływ na popyt. Z drugiej strony spowolnienie takie spowoduje spadek cen commodities, co obniża nasze koszty (głównie finansowania) i zwiększa marże.

sierpień 2019

Dzień dobry, chciałbym zapytać o spółkę UNIMOT Energia i Gaz. Nabyliście ją Państwo na początku 2016 r. i dokapitalizowaliście kwotą ok. 6 mln zł (ostatnie podniesienia kapitału w czerwcu i lipcu br.- oba po 1 mln zł). Jeśli dobrze czytam sprawozdanie finansowe, to ta spółka jest wciąż nierentowna. Proszę mnie przekonać o sensowności biznesowej tego przedsiewzięcia.

Przez poprzednie lata spółka UNIMOT Energia i Gaz rzeczywiście osiągała ujemny wynik, natomiast było to zgodne z założeniami jakie mamy w biznes planie. Wynika to ze specyfiki prowadzonego biznesu – na bieżąco ponosimy koszty funkcjonowania (w tym prowizje), a przychody pojawiają się dopiero w przyszłości, w momencie wejścia w życie podpisanych umów na dostawy.

Niemniej jednak, spółka performuje lepiej od założeń – w I półroczu 2019 r. osiągnęła już dodatni wynik netto, czego jednak bezpośrednio w sprawozdaniu Pan nie zobaczy (część wyniku znajduje się w segmencie energia elektryczna (razem z wynikiem Tradea), a część w segmencie gaz ziemny (razem z wynikiem spółek gazowych oraz UNIMOT S.A.). W biznes planie zakładaliśmy, że spółka osiągnie dodatni wynik na poziomie EBITDA dopiero w 2020 r.

Warto dodać, że przyszłe przychody z podpisanych do końca I półrocza br. umów przez UEiG wynoszą już 119 mln zł, co przełoży się na zysk ze sprzedaży na poziomie ponad 11 mln zł (piszemy o tym w raportach i prezentacjach wynikowych).

sierpień 2019

Jaki łączny wpływ na wynik będzie miało pozbycie się dywizji gazowej?

Częściowa dezinwestycja w biznesie gazu ziemnego to dla nas bardzo korzystne rozwiązanie – zostawiamy w strukturach Grupy UNIMOT System (którego sytuacja finansowa systematycznie się poprawia), a rezygnujemy z pozostałych aktywów. Pozwoli to na szybsze wygenerowanie pozytywnej EBITDA przez segment gazu ziemnego. Sama transakcja nie będzie mieć wpływu na rachunek wyniku Grupy Kapitałowej UNIMOT.

sierpień 2019

Czy zarząd myśli o skokowym zwiększeniu ilości stacji Avia i kupnie jakiejś całej mniejszej sieci i czy do tego mógłby potrzebować nowej emisji akcji czy raczej wystarcza środki własne i kredyty ?

Rozwój sieci stacji AVIA jest nastawiony na pozyskiwanie pojedynczych stacji, ale nie wykluczamy kupienia mniejszej sieci stacji, jeżeli pojawi się taka okazja i będzie to uzasadnione biznesowo. Sposób finansowania ew. zakupu sieci będzie brany pod uwagę jako jeden z czynników determinujących taki zakup.

sierpień 2019

Czy fuzja Orlenu z Lotosem może powoda zagrożenia dla rentowności Unimot że względu na spadek marż?

W potencjalnej fuzji upatrujemy raczej pozytywnego wpływu dla UNIMOT. Na rynku mówi się o konieczności pozbycia się przez oba koncerny części stacji paliw, zwolnienia części pojemności magazynowych czy zmianie polityki koncernów w kierunku wyższych marż.

sierpień 2019

Jakie są przyczyny ujemnych przepływów finansowych/operacyjnych mimo zanotowanego zysku?

Ujemne przepływy wynikają przede wszystkim z przyrostu stanu zapasów, który jest wynikiem zwiększonej sprzedaży. Przełom drugiego i trzeciego kwartału to okres wzmożonej sprzedaży paliw ciekłych, co niesie za sobą konieczność zapewnienia stanów magazynowych pozwalających na utrzymanie ciągłości sprzedaży. Chciałbym jednak zauważyć, że jednocześnie nastąpiła poprawa wskaźników efektywności r/r.

kwiecień 2019

Jak proponowane zmiany w ustawie o biopaliwach mogą wpłynąć na działalność Unimot?

Proponowane zmiany w regulacjach prawnych są niejako dostosowaniem przepisów do realiów i możliwości rynkowych. Przedstawiciele Spółki uczestniczą aktywnie w konsultacjach branżowych z przedstawicielami Ministerstwa, kładąc szczególny nacisk na kształt projektowanych przepisów pod kątem realiów w jakich prowadzona jest nasza działalność. Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, iż głos branży jest słuchany co znajduje częściowe odzwierciedlenie w projektowanych zmianach ustawy. Zmiana przepisów w zaproponowanym kształcie wskazuje na możliwość realizacji NCW w najbliższych latach, a przez to pozytywnie wpływa na prowadzoną przez Spółkę działalność paliwową.

marzec 2019

Na czym polega różnica pomiędzy publikowanymi przez Spółkę EBITDA i EBITDA Skorygowana?

EBITDA (zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją) jest wartością księgową uwzgledniającą m.in.: wycenę zapasu obowiązkowego oleju napędowego, przesunięcie kosztów w czasie, rezerwy i ewentualnie zdarzenia jednorazowe. Skorygowana EBITDA to wartość EBITDA bez uwzględnienia powyższych pozycji księgowych, wynikająca z rachunkowości zarządczej. Szacunkowa wartość korekt w 4Q wynosi ok. 12 mln zł.

marzec 2019

Czy EBITDA (12 mln) przedstawiona w Strategii za cały 2018 jest to: EBITDA czy EBITDA Skorygowana?

Prognozy 12 mln zł za 2018 rok to EBITDA księgowa, natomiast prognozy na kolejne lata dotyczą już EBITDA Skorygowanej, czyli czysto biznesowej. W długim terminie nie jesteśmy bowiem w stanie przewidzieć zdarzeń typowo księgowych oraz jednorazowych.

sierpień 2018

Kiedy zostały zawarte transakcje zabezpieczające zapas obowiązkowy oraz jakiego rodzaju to były kontrakty. Czy spółka poniosła z tytułu ich zawarcia koszty lub uzyskała przychody oraz w jakiej wysokości i kiedy. Dodatkowo chciałbym się dowiedzieć, czy te koszty zostały zaksięgowane i w którym sprawozdaniu finansowym zostały wykazane oraz pod jaką pozycją oraz co oznacza, że w dacie zapadalności kontraktów ich wpływ na wyniki finansowe Grupy będzie neutralny.
Czy oprócz zapasów Spółka zabezpiecza też ryzyko walutowe oraz cenę sprzedaży na bieżąco sprzedawanych produktów?

Transakcje zabezpieczające zapas obowiązkowy były zawierane w trakcie jego tworzenia. Informowaliśmy o tym w raporcie bieżącym 11/2016 opublikowany przez system EBI w dniu 3 marca 2016 r.. Kolejne zawieraliśmy wraz ze zwiększaniem zapasu obowiązkowego. Hedging towarowy oparty jest na kontraktach terminowych futures - Low Sulphur Gasoil Futures (link)notowanych na londyńskiej giełdzie ICE. Są one też instrumentem bazowym innych instrumentów pochodnych (np.: transakcje swap, kontraktowe transakcje terminowe - KTT). z których korzysta Spółka.

Za zawarte transakcje oczywiście spółka ponosi koszty w postaci prowizji, wysokość tej prowizji nie jest wyższa niż ogólnie obowiązująca na rynku. Prowizje te są zawarte w wyniku osiągniętym na przeprowadzonych transakcjach. Instrumenty finansowe zabezpieczające cenę towaru zamykane są wraz ze sprzedażą tego towaru, a wynik z nich osiągnięty jest pokazany w sprawozdaniu finansowym w pozycji: „Zyski (straty) z instrumentów finansowych zabezpieczających sprzedaż”.

Hedging wykonujemy po to, żeby zabezpieczyć cenę towaru, więc realne zyski lub straty z tego tytułu w połączeniu ze sprzedażą towaru, który zabezpieczają – znoszą się. Dotyczy to także zapasu obowiązkowego. Coś co może się pojawić i rzeczywiście pojawia w ostatnich okresach to zysk/strata księgowa z tytułu różnic pomiędzy wyceną zapasu rozumianego jako fizyczny towar, a wyceną instrumentów hedgingowych (przed ich zapadalnością, na dany moment w czasie – koniec kwartału). Dokładne działanie tego mechanizmu opisaliśmy w raporcie półrocznym za 2018 r. (str. 26).

Spółka zabezpiecza również ryzyko walutowe związane z należnościami i zobowiązaniami nominowanymi w walutach obcych przez odpowiednie transakcje na rynku walutowym.

sierpień 2018

Z czego wynika obowiązek wykazywania w okresowych sprawozdaniach finansowych jako straty wyceny pomiędzy ceną spot, a ceną z kontraktu terminowego zabezpieczającego sprzedaż w sytuacji, gdy termin zapadalności kontraktu przypada na czerwiec 2019 i 2020. Ta różnica to potencjalna strata (przy obecnych cenach), a jej realny wpływ na wynik finansowy może mieć miejsce wtedy, gdy dojdzie do zapadalności kontraktów. Tymczasem w każdym sprawozdaniu ta różnica jest wykazywana jako strata z instrumentów finansowych (jak ja to rozumiem) i nie wiem, czy ona jest dodawana czy też nie.

Wykazywanie w okresowych sprawozdaniach finansowych wyceny zapasów w tym zapasu obowiązkowego, wynika z przyjętej Polityki rachunkowości (z uwzględnieniem MSR i UoR) o czym informowaliśmy w raporcie rocznym za 2017 r. (str.18). Aktywa i pasywa są wyceniane do wartości godziwej na dzień bilansowy. Wycenione do wartości godziwej zapasy w tym zapas obowiązkowy ujmowane są w pozycji: „Koszty sprzedanych towarów i materiałów”.
Na wycenę zapasu zabezpieczonego instrumentami pochodnymi (futures) składa się wycena towaru fizycznego i wycena zabezpieczających go instrumentów finansowych. W przypadku dużych zmian (w stosunku do okresu porównawczego) w różnicy pomiędzy ceną spot (po której wyceniany jest fizyczny towar) i ceną terminową instrumentów na dany dzień (koniec kwartału) może zostać wygenerowany zysk/strata księgowa z tej wyceny.
Wykres obrazujący tę zależność jest w naszej prezentacji: „Wyniki finansowe Grupy UNIMOT – I kwartał 2018” (str. 5) - (http://www.unimot.pl/wp-content/uploads/materialy_informacyjne/wyniki-finansowe-grupy-unimot-i-kwarta%C5%82-2018.pdf).

czerwiec 2018

Proszę o informację, dlaczego cena spot ON oferowanego przez Unimot (obecnie 3869 złotych za metr sześcienny) jest niższa niż ceny hurtowe ON oferowanego: przez Lotos (4038 złotych za eurodiesel) i PKN Orlen (4023 za ekodiesel). W dniu 3 stycznia 2018r.e spółka Operator Logistyczny Paliw Płynnych została przejęta przez PERN z siedzibą w Płocku. Proszę o odpowiedź czy to połączenie obu spółek wpłynęło na możliwości dystrybucji paliw płynnych szczególnie od strony kosztowej. Proszę też o informację o przeciętnej sprzedaży miesięcznej ON w tym roku.

Przytoczone ceny są cenami referencyjnymi podawanymi przez sprzedawców hurtowych. Sprzedaż paliwa odbywa się w oparciu o tę cenę, ale z uwzględnieniem upustów lub premii, które są różne u każdego dostawcy. Nie są to więc finalne ceny sprzedaży dla każdego odbiorcy.

Połączenie spółek PERN z OLPP nie miało wpływu na możliwość dystrybucji naszych paliw z poszczególnych baz, nie spowodowało też zmian kosztów związanych z korzystaniem z tych baz przez Unimot.

W I kwartale 2018 r. Grupa sprzedała średnio w miesiącu 63 tys. m3 oleju napędowego i biopaliw, a średnia miesięczna wartość przychodów od odbiorców zewnętrznych wyniosła 194 688 tys. zł.

maj 2018

Na co Spółka przeznaczyła pieniądze pozyskane z zeszłorocznej IPO. Było to około 96 mln, czyli niewiele mniej niż obecna wycena giełdowa Spółki. Przeznaczając pozyskane pieniądze chociażby na zmianę wielkości zadłużenia w celu finansowania działalności, można było uzyskać znaczące oszczędności w zakresie obsługi tego zadłużenia.

Spółka w wyniku emisji akcji serii J pozyskała kwotę 95,6 mln zł netto. Środki finansowe zostały zagospodarowane zgodnie z celami określonymi w prospekcie emisyjnym. Na dzień 31.12.2017 r. wydatki przedstawiały się następująco:

1. Cel nr 1: Inwestycje w nowoczesne technologie – 1,8 mln. zł. Mobilna platforma „Tankuj24” została uruchomiona 17 maja 2017 r., wspomaga sprzedaż paliw do klienta detalicznego. Na koniec I kwartału br. za pomocą aplikacji można było nabyć paliwo na 104 stacjach. Aplikacje pobrano 55 tys. razy i zarejestrowało się 14,5 tys. aktywnych użytkowników.

2. Cel nr 2: Wprowadzenie w Polsce nowego brandu stacji paliwowych – 5,2 mln. zł. Budowa sieci stacji franczyzowych AVIA. Obecnie sieć składa się z 22 stacji zlokalizowanych na terenie całego kraju. Do końca czerwca br. chcemy, aby w sieci było 30 stacji. 3. Cel nr

3: Sfinansowanie wzrostu sprzedaży paliw płynnych – 75,2 mln zł. Zakupy zapasu oleju napędowego, umożliwiające dalszy rozwój sprzedaży ON zarówno wolumenowo, jak i terytorialnie. Obecnie paliwo sprzedajemy z 13 baz usytułowanych w całej Polsce oraz dodatkowo z bazy PCK Schwedt zlokalizowanej na terenie Niemiec.

Niewykorzystane środki znajdują się na rachunkach bieżących zmniejszając tym samym wysokość zadłużenia spółki oraz koszty finansowe.

maj 2018

Czy w najbliższym czasie planują Państwo podniesienie marż?

Spółka działa w otoczeniu rynkowym, na którym poziom cen ustalany jest generalnie w zależności od popytu i podaży towaru Ale proszę pamiętać, że Unimot jest tzw. price taker’em, a więc poziom naszych cen musi być uzależniony od cen po jakich w danej chwili towar oferują najwięksi gracze rynkowi.

Na stronę kosztową w obrocie olejem napędowym, oprócz kosztów zakupu towaru i kosztów logistyki, wpływają też koszty związane z wywiązywaniem z obowiązujących przepisów prawa dotyczących wykonania Narodowego Celu Wskaźnikowego i utrzymania zapasu obowiązkowego. Stronę przychodową zaś kształtują głównie: wolumeny sprzedaży, poziom premii lądowej i dynamika zmian rynkowych cen oleju napędowego (dynamiczne wzrosty oddziałują negatywnie, dynamiczne spadki – pozytywnie). Nie należy też zapominać o działalności naszej konkurencji, która może oddziaływać na wartość marży. Tak więc, na wysokość naszych marż, poza działaniami operacyjnymi, ma wpływ także szereg czynników zewnętrznych.

Zarząd oraz menedżerowie działu handlowego pracują nad optymalizacją kosztów zakupu towaru, wykorzystując nasze elastyczne podejście do biznesu. Zawierane są m.in. umowy z różnymi kontrahentami oferującymi wielowolumenowe dostawy oleju napędowego jako atrakcyjniejsze cenowo.

Wykorzystywane są też dostawy w mniejszych wolumenach realizowane drogą kolejową, jeżeli dostawca oferuje korzystny upust. Poza tym podejmujemy działania ukierunkowane na jakość obsługi naszych odbiorców, ich zadowolenie i poczucie komfortu ze współpracy z nami. Służą temu między innymi projekty: e-zamówienia dla klientów hurtowych oraz Tankuj24.pl dla klientów detalicznych.

kwiecień 2018

Dlaczego przy osiąganych przychodach podobnych do przychodów z okresu porównawczego ponieśliście w stratę w 1Q2018?

Od czasu rozpoczęcia działalności na hurtowym rynku oleju napędowego Unimot S.A. nieprzerwanie generował zyski nieraz pokazując bardzo wysokie dynamiki wzrostów. W związku z typem prowadzonej działalności, na spółkę lepiej patrzeć w dłuższym terminie, a tymczasem jest to pierwsza kwartalna strata (wg wstępnych szacunków).

Na wyniki Unimot S.A. znaczący wpływ ma otoczenie rynkowe, które nie zawsze jest sprzyjające, ale dzięki wiedzy i doświadczeniu Zarządu oraz kadry menedżerskiej udaje się zneutralizować wtedy negatywne efekty.

Strata wynikała głównie (jak podawaliśmy w raporcie bieżącym) z niższej wyceny zapasu obowiązkowego (bez wpływu pieniężnego) oraz wyższych kosztów realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego.

Zapewniamy, że Zarząd oraz kluczowa kadra menedżerska, podobnie jak pozostali pracownicy Grupy Unimot, dokładają wszelkich starań w celu poprawy bieżącej sytuacji finansowej i osiągnięcia lepszych wyników w przyszłości. Wierzymy, że w kolejnych kwartałach uda się tego dokonać, ale proszę pamiętać, że efekty podejmowanych działań nie zawsze są natychmiastowe.

kwiecień 2018

Proszę o bliższe wyjaśnienie, jak jest wyliczana różnica w wartości zapasów na koniec kwartału. Z tego co wiem, w oparciu o dane dostępne z platformy transakcyjnej udostępnianej przez TMS Broker, cena ropy na koniec I kwartału była wyższa niż na koniec 2017r. (jeżeli chodzi o ropę WTI o około 4 dolary). Natomiast w szacunkowych danych za I kwartał 2018r. jest informacja, że kwota 6 mln złotych wynika z niższej wyceny zapasów obowiązkowych. Dlaczego w dalszym ciągu, pomimo wyjaśnień pod adresem http://www.unimot.pl/relacje-inwestorskie/pytania-i-odpowiedzi/ o treści „Z uwagi na jednokrotność realizowania NCW dla danej partii towaru koszty te miały jednorazowy charakter” w odpowiedzi dot. IV kwartału 2017r. w szacunkowych danych za I kwartał 2018 jest informacja, że kwota 4 mln złote wynika z wyższych kosztów NCW. Jak to będzie wyglądać w przyszłości? Dlaczego w opublikowanych danych brakuje w ogóle danych o wysokości zysków lub strat z operacji zabezpieczających sprzedaż. W pytaniach i odpowiedziach dostępnych pod w/w adresem jest informacja, że zabezpieczenie odbywa się za pomocą kontraktów futures na 100 t i trudno nawet zakładać, że w I kwartale nie zrealizowano zysków z tego tytułu, a jeśli nawet to istotna byłaby informacja, na wyniki którego okresu sprawozdawczego będzie to miało wpływ.

Ceny oleju napędowego magazynowanego przez Unimot pod zapas obowiązkowy zabezpieczamy za pomocą transakcji futures, w związku z czym nominalna zmiana poziomu cen paliw nie ma na nie wpływu. Wpływ na wycenę ma natomiast różnica pomiędzy ceną natychmiastową (po takiej obowiązani jesteśmy wyceniać stany magazynowe), a ceną terminową (po takiej obowiązani jesteśmy wyceniać zabezpieczające transakcje finansowe). W ostatnim czasie obserwowaliśmy istotne zmiany różnicy pomiędzy tymi cenami i dlatego wpłynęło to zauważalnie na wynik.

Kwestia utrzymywania i wyceny zapasu obowiązkowego to co innego niż wykonywanie Narodowego Celu Wskaźnikowego. Wyjaśniając ten drugi temat – mówimy tutaj o dwóch rzeczach: 1. Wykonywaniu NCW od towaru sprzedawanego, 2. Wykonaniu NCW od zapasu obowiązkowego. Komentując szerzej:
Ad. 1 Termin wykonania obowiązku NCW rzadko pokrywa się z momentem fizycznej sprzedaży oleju napędowego. Często te dwie czynności wykonywane są na przełomie roku bądź kwartału. Dlatego na koniec kwartału możemy posiadać partie towaru, dla której ponieśliśmy już koszty wykonania NCW, ale nie został on jeszcze sprzedany. Gdy go sprzedamy pojawią się przychody z tego tytułu zawierające w sobie także poniesiony wcześniej koszt NCW – można powiedzieć więc, że go „odzyskamy”.

Ad. 2. Koszt NCW od zapasu obowiązkowego ponoszony jest jednorazowo – ponieśliśmy go pod koniec 2017 r. i nie pojawi się w 2018 r. (będziemy musieli jedynie wykonać ten obowiązek od nowych ilości w magazynie, gdy takie będą musiały się pojawić). Jeżeli zdecydujemy się kiedyś w przyszłości sprzedać ten zapas, to koszty NCW „odzyskamy” poprzez ujęcie ich w cenie sprzedawanego produktu. Decyzja o sprzedaży tego zapasu zaleć będzie od m.in. sytuacji rynkowej, ilości wolnej przestrzeni magazynowej i przede wszystkim kalkulacji kosztowej (alternatywą jest tzw. usługa biletowa).

Zapraszam też do lektury ostatniej naszej prezentacji wynikowej, za 1Q2018, gdzie pokazujemy wpływ konserwatywnej interpretacji nowych przepisów na nasze wyniki.

Odpowiadając na ostatnie pytanie – Unimot nie prowadzi działalności spekulacyjnej na rynkach finansowych, a jedynie hedgingową, mającą na celu zabezpieczenie zmian kursów walut oraz cen sprzedawanych produktów. Z tego względu wyniku z transakcji zabezpieczających nie przedstawiamy jako wyniku finansowego. Transakcje na rynku terminowym są ściśle powiązane ze sprzedażą towaru i realizowane równolegle ze sprzedażą towaru. Przedstawiamy je w Sprawozdaniu z zysków lub strat w pozycji: Zyski (straty) z instrumentów finansowych zabezpieczających sprzedaż. To naturalne, że z samych transakcji zabezpieczających osiągamy czasem zysk, a czasem stratę, ale znoszą się one z wyceną zapasu paliwa, które zabezpieczają. Jedyną różnicą jest zapas obowiązkowy w przypadku, w którym wycena księgowa magazynów i transakcji zabezpieczających w krótkim okresie są rozbieżne (wyjaśnienie z pierwszego akapitu). W momencie zapadalności wpływ będzie dla Grupy neutralny.

kwiecień 2018

Czy w spółce dzieje się coś niedobrego, że od przejścia na rynek główny wartość spółki spada? Czy zarząd planuje coś zrobić w tym kierunku, aby ustabilizować sytuację np. przez skup akcji własnych?

Nie komentujemy zachowania kursu akcji, ponieważ jest on wynikiem decyzji inwestycyjnych inwestorów. Niemniej jednak, tak jak Zarząd podkreślał na ostatnim czacie, spółka nie widzi fundamentalnych przesłanek do takiej wyceny.

Unimot pracuje nad poprawą wyników w kolejnych okresach, ale niektóre z podejmowanych działań uwarunkowane są także sytuacją rynkową (np. sprzedaż ON) lub przynoszą profity dopiero po jakimś czasie (np. sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej).

Jednocześnie, podejmujemy wiele aktywności w zakresie jeszcze bardziej otwartej oraz dokładnej komunikacji z rynkiem i liczymy na odbudowę zaufania inwestorów. W maju br. Unimot będzie uczestniczył w konferencji WallStreet, gorąco zapraszamy na nasze stoisko na targach oraz na forum, gdzie nasi przedstawiciele zaprezentują działalność Grupy Unimot.

Obecnie nie ma planów skupu akcji własnych.

luty 2018

Twierdzicie Państwo, że wzrost kosztów wynika z „konserwatywnego podejścia do przepisów” o realizacji NCW. Czy są to jednorazowe koszty i wyniki kolejnego kwartału nie będą już nimi obciążone? Jeśli będą, to czy w takim samym stopniu?

Cześć zwiększonych kosztów poniesionych w 4 kwartale 2017 r. związana była z realizacją Narodowego Celu Wskaźnikowego (‘NCW’) od operacyjnych stanów magazynowych oleju napędowego oraz rezerwy obowiązkowej objętych zastawem. Ustawodawca, w związku z niejednoznacznością relatywnie nowych przepisów NCW, uczestniczył w rozmowach z podmiotami operującymi w tym segmencie i planował doprecyzowanie tych przepisów. Niestety, do końca roku 2017 ustawodawcy nie udało się wprowadzić tych zmian. W związku z tym Zarząd podjął decyzję o realizacji NCW w oparciu o konserwatywne interpretacje obecnych przepisów ustawy. Z uwagi na jednokrotność realizowania NCW dla danej partii towaru koszty te miały jednorazowy charakter.

grudzień 2017

Czy Zarząd bierze pod uwagę skup akcji własnych?

Środki pozyskane z emisji akcji są inwestowane w rozwój Spółki zgodnie z celami opisanymi w prospekcie emisyjnym. Zarząd Spółki podejmuje działania nakierowane przede wszystkim na działalność biznesową spółki i jej rozwój. W spółce obowiązuje polityka dywidendowa, która zakłada, iż w przypadku osiągnięcia w danym roku obrotowym zysku netto, Zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w wysokości 30% z zysku netto, na co w planowaniu finansowym musi być pokrycie.

październik 2017

Na stronie 141 raportu za rok 2016 jest napisane, że emitent zabezpiecza się przed zmianami cen surowca wykorzystując kontrakty terminowe, m.in. transakcje typu futures. W żadnym miejscu w raporcie nie została jednak zawarta informacja o tym, w jakim stopniu kontrakty zabezpieczają posiadane aktywa. Mam na myśli zapasy, które spółka postanowiła magazynować na własny rachunek. Czy mógłbym uzyskać informacje w jakiej części są one zabezpieczone derywatywami przed zmianą różnic ich cen? Chodzi mi o ogólny poziom procentowy, np. czy jest to pełne zabezpieczenie w wysokości 100% czy może połowiczne 50%?

Nasza Spółka w pełni zabezpiecza się przed zmianami cen zakupionego ON, bez względu na to, czy towar jest przeznaczony na zapas operacyjny czy też na zapas obowiązkowy utrzymywany w związku z obowiązującym prawem. Tak więc stosujemy pełne, w 100% zabezpieczenie cen. W raporcie piszemy o możliwości wystąpienia niedopasowania transakcji hedgingowej do transakcji rzeczywistej, wynikającej ze standardów instrumentów zabezpieczających np. jeden kontrakt futures jest na 100 t ON, więc może wystąpić niedopasowanie ilościowe jeżeli ilość posiadanego towaru nie jest krotnością 100 t.

lipiec 2017

Czy w związku z nowelizacją ustawy ws zapasów gazu: http://gazownictwo.wnp.pl/sejm-uchwalil-nowelizacje-ustawy-ws-zapasow-gazu,301951_1_0_0.html
planują Państwo nadal importować gaz, czy też planowane jest zakończenie tej działalności i dokonanie odpisów?

UNIMOT SA będzie kontynuować import gazu zgodnie z nowymi regulacjami w tym zakresie. W związku z tym, że Spółka będzie kontynuować import gazu, nie jest planowane tworzenie rezerw z tytułu zaprzestania tego importu.

czerwiec 2017

W jaki sposób Spółka zabezpiecza kursy walut i ceny towarów? Jak liczony jest wskaźnik – marża zysku ze sprzedaży?

Spółka zabezpiecza odpowiednimi transakcjami hedgingowymi głównie towary o długim cyklu rotacji zapasów. Hedging towarowy realizowany jest za pomocą transakcji opartych na kontraktach futures, a hedging walutowy za pomocą transakcji forward. Wynik z tych transakcji jest przedstawiony w sprawozdaniu jako zysk/strata z instrumentów finansowych zabezpieczających sprzedaż. Zamknięcie tych pozycji jest rozliczane łącznie z obrotem towaru, którego ceny i kurs walutowy zabezpieczały.

Towary o szybkiej rotacji nie są zabezpieczane transakcjami hedgingowymi, a ich cena zabezpieczana jest przez przenoszenie formuł cenowych na klienta lub poprzez równolegle ustalanie cen kupna i sprzedaży konkretnej partii towaru. Takiemu obrotowi też towarzyszy kupno i sprzedaż walut, finansowanie kredytami walutowymi i wynik z tych transakcji jako pozostałe zyski i straty działalności operacyjnej jest prezentowany w sprawozdaniu.

W rachunkowości zabezpieczeń wygenerowany wynik na transakcjach zabezpieczających zapas ON (operacyjny i obowiązkowy), tj. np. wycena instrumentów zabezpieczających, wynik na rolowaniu transakcji, wynik na transakcjach zamkniętych jest wyłączany z wyniku bieżącego okresu. Doliczany jest natomiast do wyniku okresu, w którym dany zapas został sprzedany.

W raportach okresowych wskaźnik – marża zysku ze sprzedaży liczymy w następujący sposób:

marża zysku ze sprzedaży = (przychody ze sprzedaży +/- zyski (straty) z instrumentów finansowych zabezpieczających sprzedaż – koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów – koszty sprzedaży) / (przychody ze sprzedaży +/- zyski (straty) z instrumentów finansowych zabezpieczających sprzedaż). Dane są sprawozdaniu z zysków lub strat.

czerwiec 2017

Czy w związku z przedłużaniem koncesji w 1 kw 2017 firma poniosła jakieś dodatkowe koszty lub czy w 1 kw jakoś znacznie wzrosły podatki i opłaty na rzecz państwa?

W związku z aktualizacją koncesji i rozszerzeniem zakresu produktów o benzyny i lekkie oleje opałowe w 1Q 2017, Spółka nie poniosła dużych kosztów. Były to opłaty skarbowe nieprzekraczające kwoty 1000 pln. W kwestii ewentualnego wzrostu kosztów należy pamiętać, że od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowy sposób realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego. W związku z wejściem w życie nowych przepisów, przedsiębiorcy zostali zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej ilości biokomponentów w sprzedawanym paliwie poprzez przygotowanie i sprzedaż mieszanek (blendowanie), zawierających wymagany udział biokomponentów. Nowy sposób realizacji tego obowiązku może wpłynąć na zwiększenie kosztów działalności, z uwagi na konieczność korzystania z dodatkowych usług związanych z przygotowaniem odpowiednich mieszanek paliw.

czerwiec 2017

Proszę o informację na temat pozycji w RZiS ‚Pozostałe zyski’. Domyślam się, że są to różnice kursowe.Jak je traktować – czy jako jednorazowe zdarzenie czy jako część marży na sprzedaży?

Tak, ma Pan rację, to są zyski z tytułu różnic kursowych na działalności operacyjnej, a więc nie jest to jednorazowe zdarzenie i będzie przedstawiane w kolejnych sprawozdaniach finansowych. Wynik z transakcji zabezpieczających (hedging) jest pokazany w sprawozdaniu z zysków lub strat (RZiS) jako: Zyski (straty) z instrumentów finansowych zabezpieczających sprzedaż i wpływa bezpośrednio na rentowność sprzedaży.

maj 2017

Czy spadek marż wynika z działalności szarej strefy i się poprawi w IV kw. czy giganci (PKN, Lotos) mocniej walczą o rynek?

Wg naszych analiz spadek marzy hurtowej w handlu paliwami w I kwartale 2017r. na naszym rynku nie wynikał z działalności szarej strefy , lecz był efektem gry rynkowej. Wprowadzenie tzw. pakietu paliwowego miało wpływ na ograniczanie szarej strefy, a przez to na zwiększenie wolumenów sprzedawanego paliwa.

marzec 2017

Pytanie dotyczące aktualizacja koncesji. Zakładając, że Unimot S.A. dokonał rozszerzenia produktu, musiały pojawić się wstępne szacunki. W jakim stopniu benzyny i lekkie oleje opałowe będą uczestniczyć w przychodach i zyskach. Czy ta aktualizacja i w konsekwencji oferowanie nowego produktu wiąże się ze znaczącymi kosztami dla spółki?

W związku z wymogiem aktualizacji koncesji OPZ dokonaliśmy dodatkowo rozszerzenia zakresu produktów objętych tą koncesją. Zaktualizowanie i rozszerzenie koncesji nie wiązało się z dużymi kosztami dla Spółki – koszty administracyjne ok. 300 zł.

Otrzymana koncesja pozwoliła nam uzyskać możliwość importu tego rodzaju paliw (benzyny, lekki olej opałowy), a więc zdywersyfikować, rozszerzyć grono dostawców o kontrahentów zagranicznych. Obecnie wartość sprzedaży benzyn nie jest znacząca w ogólnych przychodach Spółki i była realizowana u krajowych dostawców. Nie posiadamy szacunków jak będzie w najbliższym czasie kształtowała się sprzedaż tych paliw.

marzec 2017

Co oznacza dla spółki przyznany certyfikat ISO 9001?

Przyznany firmie UNIMOT certyfikat ISO, jest potwierdzeniem skutecznego i zgodnego z wymaganiem międzynarodowej normy ISO 9001:2015 Systemu Zarządzania Jakością (SZJ). Certyfikat przyznany jest przez niezależną jednostkę certyfikującą (posiadającą akredytację w tym zakresie) na podstawie przeprowadzone audytu certyfikującego. Utrzymanie certyfikatu SZJ wymaga prowadzenia corocznych audytów sprawdzających potwierdzających dalsze skuteczne utrzymywanie i doskonalenie SZJ.

Celem Systemu zarządzania jakością jest poprawa jakości świadczonych usług, ciągłe doskonalenie współpracy z klientami, zwiększenie zaufania strony zainteresowanych względem firmy. SZJ umożliwia prowadzenie skutecznej i efektywnej działalności biznesowej pozwalającej zachować pozycję rynkową oraz dostosowywanie się do zmieniających się warunków na rynku. Podejście procesowe stosowane podczas opracowywania, wdrażania, utrzymywania i doskonalenia SZJ usprawnia obieg informacji i dokumentów oraz wprowadza dokładny podziała zadań, odpowiedzialności i uprawnień pracowników, skuteczne zarządzanie ryzykiem i szansami związanymi z realizowanymi procesami. Efektem SZJ jest zwiększenie zadowolenia klienta poprzez dokładne spełnienie ich wymagań i oczekiwań.

Korzyści zewnętrzne to przede wszystkim:

– wizerunek firmy jako rzetelnego partnera handlowego działającego zgodnie z wymaganiami międzynarodowych standardów

– poprawa konkurencyjności oferty (posiadanie certyfikatu ISO 9001 jest częstym wymaganiem w przetargach, pozwala uzyskać dodatkowe punkty w programach dotacyjnych).