Menu

Blue LNG

Blue LNG sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującym stanem prawnym, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Na podstawie art. 37 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia Blue LNG sp. z o.o. wyznaczyła Pana Jakuba Biecka do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: odo1@unimot.pl lub pisemnie pod adresem siedziby Blue LNG sp. z o.o.  z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

Zasady przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych w ramach Grupy Kapitałowej

Rozwiń Zwiń

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych BLUE LNG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Aleje Jerozolimskie 142, 02-305, Warszawa), spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000432823, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6722077618, REGON 321272081 (dalej BLUE LNG).
2. BLUE LNG wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym jest możliwy kontakt pod adresem email odo1@unimot.pl lub pod adresem BLUE LNG z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu realizacji celu wymienionego każdorazowo w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO));
b) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu BLUE LNG polegającego na ewentualnym ustaleniu, lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
4. Dane osobowe będą przekazywane:
a) podmiotom świadczącym na rzecz BLUE LNG usługi niezbędne do realizacji celu w jakim dane są przetwarzane, takie jak usługi reklamowe, marketingowe, usługi prawne;
b) dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym, serwisowym, programistycznym);
c) podmiotom z Grupy Kapitałowej UNIMOT.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu:
a) wycofania zgody;
b) wygaśnięcia wzajemnych roszczeń, w przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu BLUE LNG.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Realizacja praw odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Inspektora Ochrony Danych.
7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO .
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu otrzymywania wiadomości o określonych charakterze.

Zasady przetwarzania danych osobowych przed zawarciem umowy współpracy

Rozwiń Zwiń

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BLUE LNG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Aleje Jerozolimskie 142, 02-305, Warszawa), spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000432823, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6722077618, REGON 321272081 (dalej BLUE LNG).
2. BLUE LNG wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym jest możliwy kontakt pod adresem email odo1@unimot.pl lub pod adresem BLUE LNG z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu podjęcia działań prowadzących do zawarcia umowy poprzez przygotowanie oferty współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO));
b) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu BLUE LNG polegającego na ewentualnym ustaleniu, lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
c) w celu realizacji założenia wymienionego każdorazowo w treści zgody (art. 6 ust 1 a RODO);
d) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na BLUE LNG na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
4. Dane osobowe będą przekazywane:
a) podmiotom świadczącym na rzecz BLUE LNG usługi niezbędne do podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy, takie jak usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, pośrednictwo w zawieraniu umów, usługi prawne, wywiadownie gospodarcze, firmy ubezpieczeniowe, firmy weryfikujące i zabezpieczające limity kupieckie;
b) dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym, serwisowym, programistycznym);
c) podmiotom z Grupy Kapitałowej UNIMOT.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a) niezbędny do zawarcia umowy;
b) w przypadku zawarcia umowy – przez okres trwania umowy;
c) do momentu wycofania zgody;
d) do momentu złożenia sprzeciwu. W przypadku danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu BLUE LNG.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Realizacja praw odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Inspektora Ochrony Danych.
7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO .
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu zawarcia umowy oraz podjęcia działań celem jej zawarcia. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez BLUE LNG jest brak możliwości zawarcia umowy oraz podjęcia działań celem jej zawarcia.

Zasady przetwarzania danych osobowych osób otrzymujących ofertę handlową

Rozwiń Zwiń

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BLUE LNG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Aleje Jerozolimskie 142, 02-305, Warszawa), spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000432823, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6722077618, REGON 321272081 (dalej BLUE LNG).
2. BLUE LNG wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym jest możliwy kontakt pod adresem email odo1@unimot.pl lub pod adresem BLUE LNG z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu podjęcia działań prowadzących do zawarcia umowy poprzez przygotowanie oferty współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO));
b) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu BLUE LNG polegającego na ewentualnym ustaleniu, lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
c) w celu realizacji założenia wymienionego każdorazowo w treści zgody (art. 6 ust 1 a RODO);
d) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na BLUE LNG na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
4. Dane osobowe będą przekazywane:
a) podmiotom świadczącym na rzecz BLUE LNG usługi niezbędne do podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy, takie jak usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, pośrednictwo w zawieraniu umów, usługi prawne, wywiadownie gospodarcze, firmy ubezpieczeniowe, firmy weryfikujące i zabezpieczające limity kupieckie;
b) dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym, serwisowym, programistycznym);
c) podmiotom z Grupy Kapitałowej UNIMOT.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a) niezbędny do zawarcia umowy;
b) w przypadku zawarcia umowy – przez okres trwania umowy;
c) do momentu wycofania zgody;
d) do momentu złożenia sprzeciwu. W przypadku danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu BLUE LNG.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Realizacja praw odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Inspektora Ochrony Danych.
7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO .
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu zawarcia umowy oraz podjęcia działań celem jej zawarcia. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez BLUE LNG jest brak możliwości zawarcia umowy oraz podjęcia działań celem jej zawarcia.

Zasady przetwarzania danych osobowych osób wykorzystujących formularze interaktywne lub kontaktujących się bezpośrednio

Rozwiń Zwiń

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BLUE LNG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Aleje Jerozolimskie 142, 02-305, Warszawa), spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000432823, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6722077618, REGON 321272081 (dalej BLUE LNG).
2. BLUE LNG wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym jest możliwy kontakt pod adresem email odo1@unimot.pl lub pod adresem BLUE LNG z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie, przesłane bezpośrednio na adres email BLUE LNG lub przy wykorzystaniu formularzy (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO));
b) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu BLUE LNG polegającego na ewentualnym ustaleniu, lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
4. Dane osobowe będą przekazywane:
a) podmiotom świadczącym na rzecz BLUE LNG usługi niezbędne do realizacji celu w jakim dane są przetwarzane, takie jak usługi reklamowe, marketingowe, usługi prawne;
b) dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym, serwisowym, programistycznym);
c) podmiotom z Grupy Kapitałowej UNIMOT.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a) dochodzenia roszczeń;
b) do momentu złożenia sprzeciwu. W przypadku danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu BLUE LNG.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Realizacja praw odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Inspektora Ochrony Danych.
7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO .
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

Zasady przetwarzania danych osobowych przy realizacji umowy

Rozwiń Zwiń

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BLUE LNG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Aleje Jerozolimskie 142, 02-305, Warszawa), spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000432823, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6722077618, REGON 321272081 (dalej BLUE LNG).
2. BLUE LNG wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym jest możliwy kontakt pod adresem email odo1@unimot.pl lub pod adresem BLUE LNG z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO));
b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na BLUE LNG na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu BLUE LNG polegającego na ewentualnym ustaleniu, lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
4. Dane osobowe będą przekazywane:
a) podmiotom świadczącym na rzecz BLUE LNG usługi niezbędne do realizacji celu w jakim dane są przetwarzane, takie jak usługi reklamowe, marketingowe, usługi prawne;
b) dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym, serwisowym, programistycznym);
c) podmiotom z Grupy Kapitałowej UNIMOT.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a) trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez BLUE LNG. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości; w przypadku zawarcia umowy – przez okres trwania umowy;
b) do momentu złożenia sprzeciwu. W przypadku danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu BLUE LNG.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Realizacja praw odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Inspektora Ochrony Danych.
7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu zawarcia oraz realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez BLUE LNG jest brak możliwości zawarcia umowy.

Zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

Rozwiń Zwiń

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BLUE LNG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Aleje Jerozolimskie 142, 02-305, Warszawa), spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000432823, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6722077618, REGON 321272081 (dalej BLUE LNG)
2. BLUE LNG wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym jest możliwy kontakt pod adresem email odo1@unimot.pl lub pod adresem BLUE LNG z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na BLUE LNG na podstawie art. 22¹ § 1-2 Kodeksu Pracy (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO));
b) na podstawie dobrowolnej zgody w stosunku do danych innych niż wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
c) na podstawie dobrowolnej zgody w przypadku przetwarzania danych osobowych w procesach rekrutacyjnych prowadzonych w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Dane osobowe będą przekazywane:
a) podmiotom świadczącym na rzecz BLUE LNG usługi niezbędne do podjęcia działań mających na celu zawarcie z Panią/Panem umowy, takie jak usługi księgowe, kadrowe, usługi prawne;
b) dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym, serwisowym, programistycznym);
c) podmiotom z Grupy Kapitałowej Unimot.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a) trwania procesu rekrutacyjnego, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji;
b) do momentu wycofania zgody.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Realizacja praw odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Inspektora Ochrony Danych
7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO .
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu przystąpienia do procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez BLUE LNG jest brak możliwości przystąpienia do procesu rekrutacji.