Menu

Prognozy wyników

Zgodnie z decyzją Zarządu z grudnia 2019 r. (RB nr 32/2019), UNIMOT S.A. podaje do publicznej wiadomości prognozy skonsolidowanej EBITDA skorygowanej na najbliższy rok oraz, w przypadku istotnych zmian, aktualizuje je.

Aktualna prognoza skonsolidowanej EBITDA skorygowanej na 2021 rok wynosi 75,3 mln zł i jest o 38,7% wyższa od pierwotnej wartości, którą Spółka opublikowała w ramach Strategii Grupy Kapitałowej UNIMOT na lata 2018-2023 ogłoszonej 28 czerwca 2018 r.

W 2019 oraz 2020 r. spółka kilkukrotnie podnosiła prognozę skonsolidowanej EBITDA skorygowanej. W 2019 r. pierwotny poziom wynosił 34,0 mln zł, następnie miały miejsca aktualizacje: 5.08.2019 – 46,2 mln zł; 14.11.2019 – 57,6 mln zł; 11.12.2019 – 61,4 mln zł. W 2020 r. pierwotny poziom wynosił 62,3 mln zł, następnie 24.06.2020 został podniesiony do 80,0 mln zł.

Wcześniej, w ramach opublikowanej w czerwcu 2018 r. Strategii, spółka podała także prognozy finansowe na lata 2021-2023, ale 11 grudnia 2019 r. zdecydowała się je odwołać informując o zmianie dotychczasowej polityki informacyjnej w zakresie publikacji prognoz finansowych na kolejne lata. Zarząd podjął decyzję o odwołaniu prognozy skonsolidowanej EBITDA Skorygowanej na wyżej wymienione lata 2021-2023 i publikowaniu ich każdorazowo, pod koniec roku poprzedzającego.

Decyzja Zarządu związana była z czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od spółki, przede wszystkim ze znaczącymi zmianami rynkowymi, jakie miały miejsce od momentu przyjęcia Strategii (problemy jednego z konkurentów) oraz które mogą (zgodnie z zapowiedziami, będą) mieć miejsce w przyszłości (fuzja dwóch wiodących koncernów paliwowych). Powyższe okoliczności mogą mieć z dużym prawdopodobieństwem wpływ na prognozy na kolejne lata, a oszacowanie tego wpływu jest obecnie niemożliwe.