Menu

Słownik

Biopaliwa

paliwo, które powstało z przetwórstwa biomasy — produktów organizmów żywych np. roślinnych, zwierzęcych, mikroorganizmów.

Blending biopaliw

fizyczne mieszanie paliw pochodzenia kopalnego z biokomponentami pochodzącymi z przetwórstwa biomasy. Od 2017 r. bioblending jest obowiązkowym sposobem na częściowe wykonanie Narodowego Celu Wskaźnikowego. W 2017 r.  minimum 50% obowiązku należało realizować poprzez bioblending, w 2018 r. wartość ta jest inna dla każdego kwartału i w przybliżeniu wynosi: I – ok. 50%, II – ok. 78%, III – ok. 78%, IV – ok. 57%.

EBITDA

zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją (ang. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization).

EBITDA skorygowana

wartość EBITDA skorygowana o zdarzenia jednorazowe oraz pozycje mające charakter niepieniężny (w przypadku UNIMOT to np. wycena zapasów, przesunięcia kosztów, rezerwy)

Franczyza

umowa, w której jedna ze stron (franczyzodawca) udziela prawo do korzystania z nazwy handlowej, znaku towarowego, know-how, pomocy technicznej oraz handlowej, a druga (franczyzobiorca) wnosi za to odpowiednią opłatę (opłata franczyzowa). Franczyzobiorca prowadzi działalność na własny rachunek. Sieć AVIA tworzona jest przez UNIMOT właśnie na zasadzie franczyzy – właściciele stacji podpisują odpowiednie umowy franczyzowe, na bazie których uzyskują prawo do posługiwania się brandem AVIA oraz szereg innych korzyści – m.in. rebranding stacji, know-how, wsparcie techniczne i marketingowe.

Hedging

strategia zabezpieczająca przed nadmiernymi wahaniami cen produktów, walut lub papierów wartościowych. UNIMOT wykorzystuje hedging do zabezpieczania się przed zmianami cen oleju napędowego, gazu ziemnego, energii elektrycznej oraz walut (głownie USD).

Kapitał pracujący

nadwyżka aktywów obrotowych nad zobowiązaniami krótkoterminowymi (bieżącymi).

Kontrakty futures

instrument finansowy, umowa, w której sprzedający (lub kupujący) zobowiązuje się sprzedać (lub kupić) określony instrument bazowy za ściśle określoną cenę w ściśle określonym terminie.

Marża detaliczna

różnica pomiędzy ceną hurtową a detaliczną. W związku z tym, że UNIMOT rozwija sieć stacji paliw w systemie franczyzowym, marża detaliczna uzyskiwana jest jedynie na stacjach własnych spółki.

Marża hurtowa

różnica pomiędzy ceną zbytu, a ceną pozyskania towaru do sprzedaży. Marża hurtowa to wartość jaką UNIMOT generuje na sprzedaży paliw po potrąceniu kosztów związanych z dostępnością towaru do sprzedaży (m.in. kosztów samego towaru, jego transportu, wykonania NCW, kosztów magazynowania).

Narodowy Cel Redukcyjny (NCR)

minimalna wartość ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw w przeliczeniu na jednostkę energii. Do wykonania Narodowego Celu Redukcyjnego od 2020 r. zobligowane będą wszystkie podmioty wytwarzające lub importujące paliwa, które rozporządzają nimi na terytorium Polski.

Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW)

obowiązek wprowadzania na rynek paliw transportowych ze źródeł odnawialnych (biokomponentów/biopaliw).

Opłata emisyjna

opłata w wysokości 8 gr od każdego litra benzyny i oleju napędowego nałożona na podmioty sprzedające paliwa na terenie Polski. Opłata będzie obowiązywać od 2019 r., a pobierane środki zostaną przeznaczone na nowoutworzony Fundusz Niskoemisyjnego Transportu.

Paliwo B100

ester metylowy stosowany jako samoistne paliwo do silników z zapłonem samoczynnym.

Platts ARA

ceny referencyjne dla paliw  w transakcjach natychmiastowych zbierane i publikowane codziennie przez agencję Platt’s. ARA dotyczy miejsca odbioru/dostarczenia towaru – w tym wypadku porty Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia.

Premia lądowa

różnica pomiędzy cenami oleju napędowego największych polskich producentów (bez uwzględnienia upustów) a notowaniami Platts ARA (cenami oleju napędowego w portach ARA). Premia lądowa nie jest równa marży UNIMOT.

Propan-butan

inna nazwa dla gazu LPG. Mieszanina propanu i butanu, używana jako gaz, ale przechowywana w pojemnikach pod ciśnieniem w postaci ciekłej. Stosowana głównie jako paliwo.

ROCE

(ang. return on capital employed) wyliczany jako udział EBITDA w aktywach trwałych pomniejszonych o kapitał pracujący. Wyższa wartość ROCE oznacza bardziej efektywne wykorzystanie kapitału stałego.

Terminal przeładunkowy

obiekt z właściwą organizacją i infrastrukturą, w którym UNIMOT dokonuje przeładunku i magazynowania paliw (ON, biopaliwa, LPG, benzyna). W UNIMOT w większości przypadków kupowany produkt jest bowiem transportowany do terminala, skąd następnie jest sprzedawany z wykorzystaniem najbardziej efektywnej infrastruktury logistycznej. W niektórych terminalach (bazach) wykonywany jest także ew blending paliw z biokomponentami.

Towarowa Giełda Energii (TGE)

licencjonowany podmiot prowadzący rynek regulowany. Przedmiotem obrotu na TGE są m.in. gaz ziemny oraz energia elektryczna, którymi obrót prowadzi Grupa UNIMOT.

Urząd Regulacji Energetyki (URE)

instytucja regulująca gospodarkę paliwami i energią, w tym udzielająca i cofająca koncesje oraz ustalająca okres i pozom taryf sprzedażowych oraz dystrybucyjnych.

Współczynnik redukcyjny NCW

współczynnik określający o ile niższy Narodowy Cel Wskaźnikowy mogą realizować podmioty, które w danym roku spełnią kryteria zezwalające na wykorzystanie tego współczynnika. Wartości współczynników redukcyjnych: 0,86 w 2018 r., 0,82 w 2019 r.

Zapas obowiązkowy

zapas paliwa utrzymywany przez podmioty wytwarzające i sprowadzające na teren Polski określone paliwa ciekłe. Podmioty te zobligowane są bowiem do utrzymywania określonych rezerw paliw, którymi handlują, w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.