Menu

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 2021 r.

Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem podaje do wiadomości nowy termin przekazania rocznego raportu jednostkowego i skonsolidowanego za 2021 r.

Roczny raport jednostkowy i skonsolidowany za 2021 r. będzie podany do publicznej wiadomości w dniu 04.04.2022 r. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych opublikowanym w raporcie bieżącym 4/2022 deklarowanym dniem publikacji był dzień 28.03.2022 r.

Pozostałe terminy raportów okresowych przekazane raportem bieżącym 4/2022 nie ulegają zmianie.

 

Podstawa prawna:

  • 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu