Menu

Powołanie Członka Rady Nadzorczej UNIMOT S.A.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na posiedzeniu, które odbyło się 7 września 2018 r., podjęło uchwałę w sprawie powołania Pana Dariusza Formeli w skład Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W załączniku do raportu bieżącego znajduje się oświadczenie i życiorys nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu