Dywidenda

W dniu 13 kwietnia 2018 r. Zarząd Spółki przyjął politykę dywidendową która stanowi, iż w przypadku osiągnięcia w danym roku obrotowym zysku netto będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki corocznie wypłatę dywidendy w wysokości minimum 30% z wypracowanego w danym roku obrotowym jednostkowego zysku netto.

Rekomendacja Zarządu będzie każdorazowo zależała między innymi od aktualnej i przewidywanej sytuacji operacyjno-finansowej Emitenta.

Nowa polityka dywidendowa obowiązywać będzie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.

Ostateczną decyzję o wypłacie dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie Spółki.

Rekomendacja Zarządu Spółki co do podziału zysku netto za rok 2017

Zarząd Spółki postanowił przedstawić do zaopiniowania Radzie Nadzorczej rekomendację w sprawie wypłaty dywidendy i wnioskować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały w sprawie podziału jednostkowego zysku za 2017 rok w wysokości 25 272 583,43 zł w następujący sposób:

  1. zysk w kwocie 13 936 290,60 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. kwotę 1,70 zł na 1 (jedną) akcję,
  2. zysk w kwocie 11 336 292,83 zł  przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Zarząd rekomenduje ustalenie terminów:

  1. dzień dywidendy: 5 czerwca 2018 r.,
  2. dzień wypłaty dywidendy: 19 czerwca 2018 r.

Ostateczne decyzje dotyczące przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 i ustalenia dat dnia dywidendy i dnia jej wypłaty, podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

 

Wypłacone dywidendy:

Dywidenda
za rok

Dywidenda (PLN)      Procent zysku           przeznaczonego na dywidendę         Dzień prawa            do dywidendyDzień wypłaty dywidendy
wartość     dywidenda       na 1 akcję
2016  9 837 381,60          1,20          30,50%          2016-07-04       2016-07-20   
2015  3 965 621,96          0,68          30,35%          2015-06-15       2015-06-30   
2014  1 399 631,28          0,24          31,15%          2014-07-04       2014-07-24   
2013     320 379,70          0,10          28,23%          2013-07-31       2013-07-31   
2012     768 911,28          0,24          49,90%          2012-07-12       2012-07-31   

 

 

 

 


AVIA Polska
tankuj24