Menu

UNIMOT przekroczył cel przyjęty na 2018 r.

Data publikacji: 29.03.19

image

Grupa UNIMOT opublikowała dziś skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018 r. W minionym roku Grupa osiągnęła 3 371 mln zł przychodów ogółem, a skonsolidowany zysk EBITDA wyniósł 13,5 mln zł, czyli o 13% więcej od prognozowanego.

Jak wynika ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego UNIMOT, w 2018 r. przychody Grupy wyniosły ogółem 3 371 mln zł, co stanowi wzrost o 12% w stosunku do 2017 r. Na wzrost przychodów wpłynął głównie segment paliw.

W zakresie wyniku EBITDA w 2018 r. Grupa wypracowała 13,5 mln zł. Na wyniki UNIMOT w 2018 r. znaczący wpływ miały zdarzenia jednorazowe w postaci odpisu na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych w jednej ze spółek gazowych oraz odpisu na wartość firmy, a także odstąpienie od tworzenia rezerw na zobowiązania dotyczące utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw płynnych. Po oczyszczeniu z negatywnego wpływu zdarzeń jednorazowych i efektu wycen księgowych, EBITDA skorygowana wyniosła 31,5 mln zł, tj. o 27,5% więcej niż w roku ubiegłym.

Wobec trudności, z jakimi mieliśmy do czynienia w pierwszym półroczu ubiegłego roku, zweryfikowaliśmy nasze cele biznesowe i uruchomiliśmy szereg działań optymalizacyjnych i restrukturyzacyjnych – twierdzi Adam Sikorski, Prezes UNIMOT S.A. – Wśród najważniejszych wymienię m.in. obniżenie kosztów logistycznych, redukcję zatrudnienia czy redukcję kosztów usług finansowych. Zdecydowaliśmy się także zawiesić projekt aplikacji mobilnej Tankuj24 oraz dokonać odpisów aktualizujących wartość aktywów w spółce Blue Cold, dedykowanej do skraplania gazu ziemnego. Efektem realizacji wspomnianych działań było uzyskanie ponad   13 mln zł oszczędności na koniec 2018  r.

O poprawie sytuacji finansowej UNIMOT w stosunku do pierwszych dwóch kwartałów 2018 r. świadczy korzystne ukształtowanie się głównych wskaźników i przekroczenie celów strategicznych przez większość z nich. Wskaźnik ROCE (skorygowany o efekty wycen i odpisów księgowych) osiągnął poziom 14,4%, czyli wyższy niż w roku 2017 (10,5%) i bliski celu, który Grupa chce osiągnąć w roku 2023 (15%). Ponadto obniżono wskaźnik zadłużenia z poziomu 0,75 na koniec II kwartału do poziomu 0,68 na koniec roku.

W segmencie paliw płynnych i biopaliw Grupa zanotowała wzrost wolumenów sprzedaży o 1,6% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, co przełożyło się na wzrost przychodów o 12,4% r/r. Z kolei w segmencie LPG Spółka osiągnęła wzrost wolumenów sprzedaży o 11,4% r/r oraz wzrost przychodów o 19,9% r/r. W zakresie sprzedaży gazu ziemnego UNIMOT także odnotował wzrost wolumenów – o 15,8% i prawie 40-procentowy wzrost przychodów. Największy wzrost wolumenów w Grupie nastąpił w segmencie energii elektrycznej – aż o 160% r/r, głównie dzięki hurtowej sprzedaży energii za pośrednictwem spółki Tradea. Natomiast rozwój franczyzowej sieci stacji AVIA w Polsce przebiegał zgodnie z założeniami. Na koniec 2018 r. pod szyldem AVIA funkcjonowały 42 stacje.

Dzięki wytężonej pracy i słusznym decyzjom biznesowym, udało nam się nie tylko zrealizować wynik prognozowany w strategii na 2018 r., ale nawet przekroczyć go o 13%. W bieżącym roku, zgodnie z prognozami, zamierzamy osiągnąć skorygowaną EBITDA w wysokości 34 mln zł. Pracujemy nad dalszą poprawą marżowości w segmencie hurtowej sprzedaży paliw, zintensyfikowaliśmy też rozwój sieci stacji AVIA w Polsce i na Ukrainie. W kontekście nowych wyzwań na rynku LPG planujemy położyć nacisk na szybkość i elastyczność dostaw produktu. Chcemy również rozbudować własne zaplecze magazynowe oraz zwiększyć działalność na rynku instalacji zbiornikowych. Mamy dalsze plany rozwoju segmentu energii elektrycznej. Podejmiemy też kolejne kroki w celu optymalizacji działalności segmentu gazowego – dodaje Prezes Sikorski.

Prezentacja_wyniki finansowe za 2018FY

 

Polecamy również

Ostrzegamy przed oszustami!

Ostrzegamy przed pojawiającymi się w internecie oszustwami finansowymi, polegającymi na...

6 czerwca 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot opublikowała wyniki za I kwartał 2024 r.

Grupa Unimot opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2024 r....

28 maja 2024

Zobacz więcej