Menu

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2023 r.

Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem podaje do wiadomości nowy termin przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. zostanie podany do publicznej wiadomości 22 listopada 2023 r. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych opublikowanym w raporcie bieżącym nr 2/2023 z 25 stycznia 2023 r. deklarowanym dniem publikacji był 15 listopada 2023 r.

 

Podstawa prawna:

80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu