Menu

Powołanie nowych członków Zarządu

Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) informuje o podjęciu przez Radę Nadzorczą 22 listopada 2023 r. uchwał w sprawie powołania następujących osób w skład Zarządu Emitenta ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2024 r., na okres wspólnej pięcioletniej kadencji Zarządu:

 

  1. Aneta Szczesna-Kowalska na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. HR,
  2. Michał Hojowski na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. transformacji energetycznej.

 

Poniżej Emitent przedstawia informacje o powołanych członkach Zarządu w zakresie posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

 

Aneta Szczesna-Kowalska

Aneta Szczesna-Kowalska z Grupą Unimot związana jest od 2021 roku. Posiada 25-letnie doświadczenie zawodowe w spółkach z różnych branż: energetycznej, logistycznej, produkcyjnej, telekomunikacyjnej i finansowej.

Z Orange Polska S.A. była związana w latach 1998-2012, gdzie od 2011 roku zajmowała stanowisko managera zarządzającego zespołem HR Biznes Partnerów, wspierając kadrę managerską i pracowników podległego obszaru biznesowego sieci i platform usługowych (3700 pracowników, 30 managerów wyższego szczebla, 315 managerów liniowych). Ponadto wspierała managerów Centrum Usług Wspólnych i przeprowadziła proces restrukturyzacji 3 centrów payroll obejmujący 150 pracowników, połączony z wdrożeniem systemu SAP. Wprowadzając zmiany organizacyjne współpracowała z partnerami społecznymi i Radą Pracowników. Jako ambasador Orange uczestniczyła w procesie zmiany kultury organizacyjnej firmy przygotowując programy i prowadząc warsztaty dla pracowników.

W latach 2012-2013 r. w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A. pełniła funkcję kierownika działu szkoleń i rozwoju, gdzie zarządzała zespołem odpowiedzialnym za budowanie polityki rozwoju pracowników na poziomie grupy oraz odpowiadała za operacyjne zarządzanie projektami zdefiniowanymi w strategii HR.

W latach 2014-2015 w Poczta Polska S.A. pełniła rolę strategicznego HR Biznes Partnera dla pionu IT, który zatrudniał 850 pracowników. Przeprowadziła ocenę 360 stopni dla managerów, wypracowała i wdrożyła profile kompetencyjne dla wszystkich stanowisk oraz uczestniczyła w wypracowaniu 5-letniej strategii HR.

W CIECH S.A. w latach 2016-2019, gdzie od 2017 roku obejmowała stanowisko zastępcy dyrektora biura ds. HR, zarządzała zespołem HR Biznes Partnerów odpowiedzialnych za wdrażanie rozwiązań z obszaru pozyskiwania pracowników, budowania kompetencji, rozwoju, zarządzania zaangażowaniem i employer brandingu dla spółek w grupie. Pracowała przy tworzeniu strategii HR dla grupy kilku spółek produkcyjnych zatrudniających 3800 pracowników, w tym 470 managerów.

Odpowiadała za przygotowanie i przeprowadzenie programu rozwojowego Akademia Managera, wdrożyła program dzielenia się wiedzą przeznaczony dla pracowników produkcyjnych, standard procesu rekrutacji oraz program poleceń pracowników, a także proces on-boardingu. Powołała grupę ambasadorów, których celem był aktywny udział w budowaniu komunikacji wewnętrznej i współpraca z zarządami spółek.

W PKO Banku Hipotecznym S.A. w latach 2019-2020 na stanowisku dyrektora biura zarządu, HR, zakupów i logistyki koordynowała proces obsługi posiedzeń zarządu i rady nadzorczej banku oraz odpowiadała za politykę zarządzania zasobami ludzkimi w spółce.

W latach 2020-2021 prowadziła indywidualne doradztwo w zakresie zarządzania.

W Grupie Unimot pracuje od 2021 roku. Na stanowisku dyrektora ds. HR i administracji odpowiedzialna jest za realizację strategii grupy i wsparcie zarządu w budowaniu efektywnej i skutecznej polityki zarządzania kapitałem ludzkim oraz w kształtowaniu relacji z partnerem społecznym. Od 1 stycznia 2024 r. obejmie funkcję wiceprezesa zarządu ds. HR.

Jest certyfikowanym coachem, asesorem oraz członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Humanistycznej, gdzie na Wydziale Nauk Politycznych uzyskała tytuł magistra na kierunku Marketing i Reklama. Ukończyła Podyplomowe Studium Kompetencje Psychologiczne i Negocjacyjne w Firmie w Szkole Głównej Handlowej, Podyplomowe Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Warszawskim oraz uzyskała tytuł Master of Business Administration w Akademii Leona Koźmińskiego.

 

Michał Hojowski

Michał Hojowski jest związany z Grupą Unimot od lipca 2023 r. Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe w sektorze finansowym.

W latach 2003-2018 pracował w Raiffeisen Bank Polska S.A., gdzie przechodził przez wszystkie szczeble kariery w departamencie rynków finansowych. Początkowo zajmował stanowiska specjalistyczne dealera walutowego i specjalisty ds. instrumentów pochodnych, był odpowiedzialny za obsługę klientów korporacyjnych w zakresie oferowania instrumentów zabezpieczających ryzyko walutowe oraz ryzyko stóp procentowych. Następnie jako koordynator ds. sprzedaży produktów pochodnych oraz dyrektor ds. zarządzania sprzedażą zajmował się budowaniem modeli biznesowych skoncentrowanych na kliencie, przygotowywaniem i wdrażaniem strategii sprzedaży, wprowadzaniem nowych produktów i regulacji oraz budowaniem efektywnych zespołów sprzedażowych.

W 2014 roku powierzono mu zadanie stworzenia bankowego kantoru internetowego. Powstała spółka Raiffeisen Solutions, w której pełnił rolę prezesa zarządu, a w późniejszym okresie członka rady nadzorczej. Odpowiadał za przygotowanie koncepcji produktu, strategii wejścia na rynek oraz budowę zespołu platformy rkantor.com. Spółka funkcjonowała w formule start-upu, z własnym zespołem sprzedaży, marketingu, finansów oraz IT, w tym z zespołem programistów, którzy w metodyce agile tworzyli oprogramowanie dla serwisu internetowego. Od 2017 roku był dyrektorem departamentu sprzedaży rynków finansowych odpowiedzialnym za zarządzanie obszarem obsługującym duże korporacje, klientów SME, mikroprzedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. Budował i wdrażał strategię rozwoju produktów, model obsługi klientów w zakresie rozwiązań rynków finansowych.

W latach 2018-2019 pełnił funkcję dyrektora zarządzającego pionu rynków finansowych w Banku Pekao S.A., gdzie był odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie strategii wspierającej dynamiczny wzrost segmentu detalicznego i korporacyjnego, wdrożenie projektów regulacyjnych, inicjatyw produktowych oraz rozwiązań optymalizujących procesy przez digitalizację i automatyzację.

Od 2020 roku był dyrektorem zarządzającym pionu rynków finansowych w BNP Paribas Bank Polska S.A., odpowiedzialnym za zarządzanie obszarami sprzedaży, tradingu, wsparcia, rozwoju produktów, zarządzającym ponad 100-osobowym zespołem.  W ramach Grupy BNP Paribas koordynował współpracę w zakresie budowy i realizacji strategii rozwoju biznesu korporacyjnego, klientów międzynarodowych, mikroprzedsiębiorców oraz instytucji finansowych.

Od lipca 2023 roku na stanowisku dyrektora marketingu i rozwoju biznesu w Grupie Unimot odpowiedzialny jest za budowę i wdrożenie strategii marketingowej oraz wsparcie rozwoju obecnych i poszukiwanie nowych obszarów biznesowych. Od 1 stycznia 2024 r. obejmie funkcję wiceprezesa zarządu ds. transformacji energetycznej.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra na Wydziale Finansów na kierunku Finanse i Bankowość. Uzyskał także tytuł Executive Master of Business Administration na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Stockholm University.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami nowopowołani członkowie Zarządu nie wykonują innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nowopowołani członkowie Zarządu nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

 

Podstawa prawna:

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna:

Art. 56ust. 1 pkt 2Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu