Menu

Wstępne szacunkowe wybrane dane finansowe za III kwartał 2023 r.

Zarząd UNIMOT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że po analizie i weryfikacji wstępnych, szacunkowych wybranych danych finansowych za III kwartał 2023 rok („Dane Wstępne”) podjął decyzję o ich publikacji, jako informacji poufnych.

Skonsolidowane Dane Wstępne za III kwartał 2023 r. wynoszą:

  • Przychody ogółem: 3 360 mln zł,
  • EBITDA (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacją): 10,3 mln zł,
  • EBITDA Skorygowana (tj. zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe): 25,4 mln zł.

Porównywalne, dane skonsolidowane za III kwartał 2022 r. wynoszą:

  • Przychody ogółem: 3 814 mln zł,
  • EBITDA: 59,8 mln zł,
  • EBITDA Skorygowana: 120,7 mln zł.

 

Główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA Skorygowaną w III kwartale 2023 r. miały poniższe czynniki:

  • od drugiej połowy sierpnia 2023 r. krajowe notowania oleju napędowego zaczęły osiągać poziomy nieodzwierciedlające, tzn. znacznie poniżej, światowych notowań tego produktu. Spowodowało to ograniczenie działalności w zakresie obrotu olejem napędowym pochodzącym z importu i oferowaniu go na krajowym rynku. W związku z tym w III kwartale 2023 r. Grupa Emitenta koncentrowała się w szczególności na eksporcie paliw na Ukrainę; realizacji zobowiązań na dostawy oleju napędowego, które zostały – we wcześniejszym okresie – zaciągnięte przez Grupę Emitenta wobec krajowych kontrahentów oraz dostarczaniu – zgodnie z umowami – oleju napędowego do sieci stacji AVIA. Zarząd Emitenta informuje, że zakończył analizę wpływu negatywnych warunków rynkowych, o których mowa powyżej. Wyniki tej analizy uwzględniają m.in. wpływ realizacji zobowiązań kontraktowych Grupy Emitenta, które nie mogły zostać wykonane w oparciu o produkt zakupiony w Polsce (ze względu na ograniczoną podaż), a musiały być zrealizowane z importowanego oleju napędowego. Zarząd Emitenta szacuje, że w konsekwencji powyższej sytuacji utracił korzyści rzędu 72,4 mln zł, co nie wystąpiłoby, gdyby otoczenie rynkowe w III kwartale 2023 r. nie odbiegało w znacznym stopniu od warunków obrotu olejem napędowym obserwowanych w poprzednich okresach,
  • pozytywna kontrybucja przejętych w 2023 r. aktywów, tj. Olavion sp. z o.o., Unimot Commodities sp. z o.o., Unimot Terminale sp. z o.o., Unimot Infrastruktura sp. z o.o., Unimot Bitumen sp. z o.o., RCEkoenergia sp. z o.o. oraz Unimot Aviation sp. z o.o., do wyniku EBITDA Skorygowana na poziomie 49,2 mln zł w III kwartale 2023 r.,
  • osiągnięcie w III kwartale 2023 r. wolumenu sprzedaży oleju napędowego, benzyn i biopaliw na poziomie 481,6 m3 (spadek o 9 proc. r/r) oraz zwiększenie sprzedaży gazu LPG o 7 proc. r/r do 68,7 tys. ton.

Przedstawione Dane Wstępne zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Emitenta wstępnych danych finansowych za III kwartał 2023 r. Szacunki zostały dokonane według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania, ale mogą odbiegać od danych ostatecznych, które zostaną opublikowane w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na 30 września 2023 r.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR)

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu