Menu

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2023 r.

Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem podaje do wiadomości nowy termin przekazania raportu półrocznego skonsolidowanego wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym za pierwsze półrocze 2023 r.

Raport półroczny skonsolidowany wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym za pierwsze półrocze 2023 r. zostanie podany do publicznej wiadomości 14 września 2023 r. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych opublikowanym w raporcie bieżącym nr 2/2023 z 25 stycznia 2023 r. deklarowanym dniem publikacji był 30 sierpnia 2023 r.

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu