Menu

Tymczasowa zmiana prezentacji wstępnego rozliczenia transakcji

Zarząd UNIMOT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że w toku przeglądu przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych Emitenta za I półrocze 2023 r., podjął decyzję o zmianie sposobu prezentacji i szacowania wstępnego rozliczenia transakcji nabycia akcji Lotos Terminale S.A. (obecnie: UNIMOT Terminale Sp. z o.o.). w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na 30 czerwca 2023 r.

Pierwotnie Emitent zamierzał ująć wstępnie oszacowany zysk z tytułu okazyjnego nabycia w kwocie 494 mln zł w sprawozdaniu z całkowitych dochodów (rachunku zysków i strat), co wpłynęłoby na zwiększenie zysku netto prezentowanego w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na 30 czerwca 2023 r. Podejście takie zostało przedstawione w raporcie bieżącym nr 22/2023 z 8 sierpnia 2023 r. i było oparte na dostępnej wówczas najlepszej wiedzy Zarządu Emitenta.

W uzgodnieniu z biegłym rewidentem, Zarząd Emitenta podjął decyzję, aby w sprawozdaniu finansowym na 30 czerwca 2023 r. wstępne rozliczenie transakcji zostało alokowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej (bilans), jako zmniejszenie rzeczowych aktywów trwałych (tymczasowo do czasu zakończenia procedury wycen do wartości godziwych i ostatecznego rozliczenia transakcji). To podejście ostrożnościowe zapobiega fluktuacji wyniku finansowego Grupy Emitenta w 12-miesięcznym okresie docelowej wyceny do wartości godziwych. Ostateczna kwota zysku z tytułu okazyjnego nabycia będzie bowiem możliwa do określenia po przeprowadzeniu procedury wycen do wartości godziwych i będzie wykazana w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

dto Emitent informuje, że z uwagi na zastosowaną regułę ostrożnościową, Zarząd zdecydował również o zmianie podejścia do sposobu oszacowania wstępnego rozliczenia transakcji. Zmiana ta dotyczy wyboru źródła danych o wartości rzeczowych aktywów trwałych. Początkowo Zarząd Emitenta oszacował zysk z tytułu okazyjnego nabycia, w oparciu o  dane skonsolidowane nabytej Grupy UNIMOT Terminale. Powyższe dane zawierały wyceny do wartości godziwych niektórych grup środków trwałych sporządzone na cele sprawozdawczości statutowej Grupy UNIMOT Terminale, która podlegała reorganizacjom.

Ostatecznie, na potrzeby sporządzenia sprawozdania półrocznego Grupy Emitenta podjęto decyzję o bazowaniu na danych historycznych z jednostkowych sprawozdań finansowych przejętych podmiotów (spójna wycena wszystkich składników majątku według wartości historycznych jako punkt startowy dla procedur wyceny do wartości godziwych na dzień objęcia kontroli przez Grupę UNIMOT).

Powyższe podejście będzie stosowane do czasu dokonania, zgodnie z obowiązującymi standardami, w ciągu 12 miesięcy od daty transakcji nabycia akcji Lotos Terminale (tj. do 7 kwietnia 2024 r.), ostatecznego jej rozliczenia, sporządzonego z uwzględnieniem wyceny do wartości godziwej wszystkich możliwych do zidentyfikowania nabytych aktywów i przejętych zobowiązań oraz z uwzględnieniem oszacowanej ceny nabycia, z uwagi na mechanizmy korygujące tę cenę (earn-out).

Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd Emitenta szacuje, że tymczasowy, wstępny wynik z rozliczenia transakcji wynosi 216 mln zł („Tymczasowy, wstępny wynik z rozliczenia transakcji”).

W związku z tym, EBITDA Grupy Emitenta (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacją) wypracowana w 1 półroczu 2023 r. – według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego – wynosi 197 mln zł i nie uwzględnia powyższego tymczasowego, wstępnego wyniku z rozliczenia transakcji, a w drugim kwartale 2023 r. – 82 mln zł.

Wynik na okazyjnym nabyciu zostanie ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów dopiero po zakończeniu procesu ostatecznego rozliczenia transakcji zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w oparciu o wyceny wartości godziwych.

Jednocześnie Zarząd przypomina w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 22/2023 z 8 sierpnia 2023 r., iż ujęcie w przyszłości w sprawozdaniach finansowych zysku z tytułu okazyjnego nabycia będzie zdarzeniem jednorazowym i wyłącznie księgowym o charakterze niepieniężnym. W związku z tym zarówno EBITDA Skorygowana (tj. zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe), jak i podstawa do wyliczania wartości dywidendy, nie będą zawierać w przyszłości tej pozycji księgowej. W konsekwencji przesunięcie w czasie momentu wykazania ostatecznej wartości zysku z tytułu okazyjnego nabycia nie będzie miało również żadnego wpływu na sytuację gotówkową oraz operacyjną spółki, jak również na jej politykę dywidendową.

Przedstawione powyżej dane finansowe zostały sporządzone według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania, ale mogą odbiegać od danych ostatecznych opublikowanych w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na 30 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR)

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu