Menu

Wstępne szacunkowe wybrane dane finansowe za II kwartał 2023 r. oraz niepieniężne zdarzenie jednorazowe wpływające na wysokość wyników finansowych w II kwartale 2023 r.

Zarząd UNIMOT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że po analizie i weryfikacji wstępnych, szacunkowych wybranych danych finansowych za II kwartał 2023 rok („Dane Wstępne”) podjął decyzję o ich publikacji, jako informacji poufnych.

Skonsolidowane Dane Wstępne za II kwartał 2023 r. wynoszą:

  • Przychody ogółem: 3 140 mln zł,
  • EBITDA (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacją): 573,2 mln zł,
  • EBITDA Skorygowana (tj. zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe): 62,8 mln zł.

Porównywalne, dane skonsolidowane za II kwartał 2022 r. wynoszą:

  • Przychody ogółem: 3 518 mln zł,
  • EBITDA: 67,7 mln zł,
  • EBITDA Skorygowana: 74,3 mln zł.

Główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA Skorygowaną w II kwartale 2023 r. miały poniższe czynniki:

  • zakończenie 7 kwietnia 2023 r. transakcji nabycia przez Grupę Emitenta 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A. (obecnie UNIMOT Terminale sp. z o.o., „Transakcja”) i rozpoczęcie konsolidacji w ramach Grupy Emitenta wyników finansowych wypracowywanych przez te aktywa (łączna kontrybucja podmiotów nabytych w I półroczu 2023 r. do wyniku EBITDA Skorygowana wynosiła 40,5 mln zł). Wstępne rozliczenie Transakcji miało także wpływ niepieniężny, o czym mowa poniżej,
  • narastająca presja na rynku oleju napędowego, spowodowana ograniczeniem jego konsumpcji przy jednoczesnej, obserwowanej nadpodaży, przyczyniła się do spadku poziomu marży i tym samym do znacznego zmniejszenia efektywności importu tego produktu. Takie otoczenie rynkowe nie było wsparciem dla działalności Grupy Emitenta i dodatkowo powodowało ograniczenie efektywności realizacji długoterminowych zobowiązań umownych na dostawy oleju napędowego,
  • osiągnięcie w II kwartale 2023 r. wolumenu sprzedaży oleju napędowego, benzyn i biopaliw na poziomie 512,5 m3 (spadek o 3,5 proc. r/r) oraz zwiększenie sprzedaży gazu LPG o 7,2 proc. r/r do 68,7 tys. ton.

Ponadto, Emitent informuje, że na wyniki finansowe osiągnięte w II kwartale 2023 r. wpływ miało poniżej opisane jednorazowe, niepieniężne zdarzenie księgowe.

W wyniku nabycia akcji Lotos Terminale S.A. oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowymi (MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych”), Zarząd Emitenta dokonał wstępnego rozliczenia Transakcji, które wykazało powstanie zysku z tytułu okazyjnego nabycia Lotos Terminale S.A. („Wstępnie oszacowany zysk z tytułu okazyjnego nabycia”).

Wstępnie oszacowany zysk z tytułu okazyjnego nabycia został skalkulowany na podstawie wartości księgowych na dzień Transakcji i stanowi nadwyżkę wartości nabytych aktywów netto nad wartością przekazanej zapłaty. Natomiast zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w ciągu 12 miesięcy od daty Transakcji, nastąpi ostateczne jej rozliczenie, które zostanie sporządzone z uwzględnieniem wyceny do wartości godziwej wszystkich możliwych do zidentyfikowania nabytych aktywów i przejętych zobowiązań oraz z uwzględnieniem oszacowanej ceny nabycia, z uwagi na mechanizmy korygujące tę cenę (earn-out). W konsekwencji powyższego, ostateczny zysk z tytułu okazyjnego nabycia może różnić się od wstępnie oszacowanego zysku podanego w niniejszym raporcie bieżącym.

Emitent informuje, że w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na 30 czerwca 2023 r. planuje ująć Wstępnie oszacowany zysk z tytułu okazyjnego nabycia w wysokości 494 mln zł.

Ujęcie w sprawozdaniach finansowych zysku z tytułu okazyjnego nabycia jest zdarzeniem księgowym o charakterze niepieniężnym i jednorazowym. W związku z tym zarówno EBITDA Skorygowana jak i podstawa do wyliczania wartości dywidendy, nie będą zawierać tej pozycji księgowej.

Przedstawione Dane Wstępne zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Emitenta wstępnych danych finansowych za II kwartał 2023 r. Szacunki zostały dokonane według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania, ale mogą odbiegać od danych ostatecznych opublikowanych w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na 30 czerwca 2023 r., między innymi ze względu na fakt, że na datę publikacji niniejszego raportu bieżącego trwają procedury związane z przeglądem przez biegłego rewidenta danych finansowych Grupy Emitenta, jak również trwa proces wyceny nabytych aktywów netto i ceny ich nabycia.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR)

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu