Menu

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy zakupu lokomotyw

Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) informuje o zawarciu dnia 13 czerwca 2023 r. przez spółkę zależną od Emitenta – Olavion sp. z o.o. (dalej: „Olavion”) z Newag S.A. (dalej: „Newag”) umowy dotyczącej nabycia lokomotyw („Umowa”).

W ramach Umowy Olavion nabędzie 4 lokomotywy za łączną maksymalną  cenę 74 mln złotych. Dostawa tych lokomotyw odbywać się będzie w okresie od 16 do 17,5 miesiąca od dnia poinformowania Newag przez Olavion o uzyskaniu zgód korporacyjnych i finansowania.

Ponadto, Olavion uzyskał opcję zakupu 16 dodatkowych lokomotyw. Cena zakupu została zagwarantowana dla zamówień złożonych w 2023 r., a dla kolejnych lat zdefiniowano schemat indeksacji. Grupa Emitenta może skorzystać z powyższej opcji do końca 2025 r. i nie jest zobligowana do zakupu wszystkich lokomotyw przewidzianych w puli opcji zakupowej. Decyzja o zakupie dodatkowych lokomotyw zostanie podjęta po uwzględnieniu ekonomicznego uzasadnienia ich zakupu. Przy założeniu skorzystania z opcji zakupu wszystkich 16 lokomotyw, łączne nakłady na te 16  lokomotyw wyniosłyby do 304 mln złotych po cenach obowiązujących w roku 2023.

Przedmiotem współpracy stron będzie również świadczenie przez Newag usług utrzymania planowego przez okres 24 miesięcznej gwarancji.

Umowa została zawarta pod warunkiem uzyskania wszelkich zgód korporacyjnych i finansowania przez Olavion. Emitent szacuje, że spełnienie powyższych warunków, dla pierwszych 4 lokomotyw,  nastąpi do końca lipca 2023 r.

W wyniku realizacji umowy Olavion zwiększy liczbę lokomotyw elektrycznych, co pozwoli na zwiększenie skali działalności i umocnienie jej pozycji rynkowej. Zabezpieczenie możliwości zakupu kolejnych lokomotyw pozwoli elastycznie reagować na zmieniające się zapotrzebowanie rynkowe oraz Grupy Emitenta w zakresie taboru kolejowego.

Emitent uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na wartość umowy, a także potencjalny wpływ transakcji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR)

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu