Menu

Zawarcie przez Emitenta przyrzeczonej umowy sprzedaży 80 proc. udziałów w spółce P2T sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2023 z 5 kwietnia 2023 r., Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) informuje o zawarciu 4 lipca 2023 r. przez Emitenta przyrzeczonej umowy, na mocy której Emitent nabył od dwóch osób fizycznych („Sprzedający”) 80 proc. udziałów w spółce przeznaczonej do prowadzenia działalności logistyczno-handlowej w branży surowców energetycznych działającej pod nazwą P2T sp. z o.o. (w ramach Grupy Emitenta spółka będzie działać pod nazwą UNIMOT COMMODITIES sp. z o.o.) („Umowa Przyrzeczona”, „Transakcja”).

Umowa Przyrzeczona została zawarta w związku ze spełnieniem się wszystkich warunków zawieszających określonych w przedwstępnej warunkowej umowie sprzedaży udziałów.

Za nabycie 80 proc. udziałów Emitent zobowiązany jest do zapłaty ceny podstawowej oraz ceny dodatkowej ustalonej w ramach mechanizmu earn-out poprzez wypłatę udziału w zysku wypracowanego w latach 2023-2024. Łączna wartość zaangażowania Emitenta w Transakcję, z wyłączeniem ceny dodatkowej, która zostanie wyliczona w ramach mechanizmu earn-out, wynosi 15 mln zł (w tym 5 mln zł płatne w dniu Transakcji oraz 10 mln zł płatne do 31 grudnia 2023 r.).

Emitent uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na rozszerzenie działalności Grupy Kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR)

Osoby reprezentujące Spółkę:

Adam Sikorski, Prezes Zarządu