Menu

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy na przeładunek i magazynowanie gazu LPG ze spółką logistyczną z siedzibą w Niemczech

Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) informuje, że 22 maja 2024 r. powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta – Unimot Paliwa sp. z o.o. („Unimot Paliwa”) ze spółką HES Wilhelmshaven Tank Terminal GmbH („HES”) umowy na przeładunek i magazynowane gazu LPG. Umowa przewiduje możliwość przeładunku i magazynowania gazu LPG o wolumenie około 8 tys. ton.

Umowa została zawarta na czas określony 48 miesięcy, począwszy od 1 października 2024 r. z możliwością jej przedłużenia na okres kolejnych 24 miesięcy.

Magazyny i infrastruktura należące do HES, a będące przedmiotem umowy, znajdują się w Niemczech. Takie położenie terminala przeładunkowego gazu LPG jest optymalne z punktu widzenia procesu logistycznego dostaw tego produktu, w szczególności w sytuacji, gdy od grudnia 2024 r. zacznie obowiązywać embargo na import gazu LPG z Rosji do UE. Wartość ww. umowy w pierwszym okresie obowiązywania jest szacowana przez Emitenta na kwotę 120 mln zł.

Ponadto, Emitent informuje, że uzgodnił z HES kluczowe warunki kolejnej umowy związanej z przeładunkiem i magazynowaniem oleju napędowego. Zagwarantowana pojemność magazynowa oleju napędowego ma wynieść 78 tys. m. sześc. Strony zamierzają zawrzeć umowę dotyczącą oleju napędowego na czas 18 miesięcy, począwszy od 1 lipca 2024 r. z możliwością jej przedłużenia na okres kolejnych 12 miesięcy. Wartość tej przyszłej umowy powinna wynieść ok. 15 mln zł.

Umowę związaną z gazem LPG oraz przyszłą umowę związaną z olejem napędowym należy traktować łącznie i wejdą w życie w tym samym czasie z momentem podpisania ostatniej z nich.

Emitent uznał powyższą umowę za istotną, biorąc pod uwagę jej wartość, a także strategiczne znaczenie zapewnienia możliwości magazynowania i dystrybucji gazu LPG dostarczanego z kierunków zachodnich, dla możliwości prowadzenia działalności w obszarze handlu gazem LPG po wprowadzeniu pełnego embarga w UE na ten produkt pochodzący z Rosji.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR)

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu