Menu

Rezygnacje członków Rady Nadzorczej

Zarząd UNIMOT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że otrzymał poniższe rezygnacje złożone przez:

  1. Pana Bogusława Satławę – rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na 17 czerwca 2024 roku, godz. 13.00. Rezygnacja złożona została z powodów osobistych. Pan Bogusław Satława pełni obecnie również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.
  2. Pana Isaaca Queruba – rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na 17 czerwca 2024 roku, godz. 13.00. Rezygnacja złożona została z powodów osobistych.
  3. Pana Ryszarda Budzika – rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na 17 czerwca 2024 roku, godz. 13.00. Rezygnacja złożona została z powodów osobistych.

Podstawa prawna:

par. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:

Adam Sikorski, Prezes Zarządu