Menu

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIMOT S.A. na dzień 17 czerwca 2024 r.

Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UNIMOT S.A. („Walne Zgromadzenie”, „Emitent”), które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2024 roku, o godz. 13.00 w Warszawie, w sali konferencyjnej Hotelu InterContinental Warszawa, piętro III (sala Symfonia) – adres hotelu: ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa.

Transmisja audio-video obrad Walnego Zgromadzenia zostanie zapewniona za pośrednictwem sieci Internet. Transmisja obrad będzie dostępna pod linkiem opublikowanym na stronie korporacyjnej Emitenta – adres: https://www.unimot.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu bieżącego.

Zał. 1. – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Zał. 2. – Projekty uchwał

 

Jednocześnie, Emitent przekazuje w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał.

Zał. 3. – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok

Zał. 4. – Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2023 rok

Zał. 5. – Raport biegłego rewidenta do sprawozdania o wynagrodzeniach za 2023 rok

Sprawozdania finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej za 2023 rok, będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostały opublikowane w odrębnych raportach, a ponadto będą dostępne na stronie korporacyjnej Emitenta w zakładce walne zgromadzenie.

 

Podstawa prawna:

par. 19 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:

Art. 56ust. 1 pkt 2Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Vice-President of the Management Board