Menu

Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży 90 proc. udziałów w spółce Olavion sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2022 z 14 listopada 2022 r., raportu bieżącego nr 49/2022 z 9 grudnia 2022 r. oraz raportu bieżącego nr 1/2023 z 9 stycznia 2023 r. Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) informuje o zawarciu 7 marca 2023 r. przez Emitenta umowy, na mocy której Emitent nabył 90 proc. udziałów w spółce Olavion sp. z o.o. („Umowa”, „Olavion”) od dwóch osób fizycznych, w tym wspólnika większościowego („Sprzedający”).

W związku ze spełnieniem się wszystkich warunków zawieszających, Sprzedający przenieśli na Emitenta 90 proc. udziałów w Olavion za ustaloną podstawową cenę sprzedaży, która została skorygowana o dług netto oraz różnice w kapitale obrotowym na dzień sprzedaży.
Emitent przypomina, że nabycie pozostałych 10 proc. udziałów nastąpi od kadry menadżerskiej Olavion na warunkach określonych we wcześniejszych raportach bieżących, nie później niż do 7 lipca 2025 r.
Łączne finansowe zaangażowanie Emitenta w obecnie nabywany pakiet udziałów w Olavion z uwzględnieniem m.in. korekty o szacunkową wartość długu netto i różnice w kapitale obrotowym wyniosło 24,2 mln zł.

Powyższa wartość może ulec zmianie, w związku z zobowiązaniem do wypłaty Sprzedającym dodatkowej ceny w ramach mechanizmu „earn out” zgodnie z zasadami opisanymi w raporcie bieżącym nr 47/2022 z 14 listopada 2022 r.

Emitent uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na potencjalny wpływ transakcji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR)

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu