Menu

Zawarcie umowy o gwarancję ubezpieczeniową

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 z 31 stycznia 2023 r. Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) informuje o zawarciu 14 marca 2023 r.  umowy o gwarancję ubezpieczeniową z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. („Gwarant”) w celu zabezpieczenia zapłaty podatku akcyzowego i opłat paliwowych przez LOTOS Terminale S.A. („Lotos Terminale”) obowiązującej po nabyciu przez spółkę zależną Emitenta, tj. Unimot Investments sp. z o.o. 100 proc. akcji Lotos Terminale.

Kwota gwarancji wynosi 150 mln zł, a okres gwarancji maksymalnie 12 miesięcy. Beneficjentem gwarancji, o której mowa powyżej jest Naczelnik II Urzędu Skarbowego w Bielsku Białej. Wraz z wyżej wymienioną umową Emitent wystawił na rzecz Gwaranta weksel własny in blanco z deklaracją wekslową celem zabezpieczenia roszczeń regresowych wynikających z gwarancji.

Biorąc pod uwagę wartość umowy o gwarancję ubezpieczeniową, Emitent uznał niniejszą informację za poufną.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR)

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu