Menu

Zawarcie kolejnych umów na zakup wagonów kolejowych o istotnej łącznej wartości

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2022 z 30 września 2022 r., Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) informuje, że 22 lutego 2023 r. powziął informację o tym, że 21 lutego 2023 r. kontrahent podpisał umowę na zakup przez Grupę Emitenta nowych cystern kolejowych, przeznaczonych do przewozu benzyn lub oleju napędowego („Wagony”).

Łączna wartość umów zawartych w tym przedmiocie z tym samym kontrahentem, po publikacji raportu bieżącego nr 44/2022 z 30 września 2022 r., wynosi łącznie 19 425 000 EUR, tj. 92 208 532,50 zł przeliczonych według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień zawarcia umowy („Umowy”).

W wyniku zawarcia Umów, nabyto Wagony o pojemności około 10 tys. metrów sześciennych, które będą dostarczane stopniowo do 15 lipca 2023 r. Do tej pory zakupiono cysterny (włączając Wagony, o których mowa powyżej) o łącznej pojemności ponad 18 tys. metrów sześciennych.

Zakupione Wagony stanowią istotne uzupełnienie bazy logistycznej Grupy Emitenta i będą w pierwszej kolejności wykorzystywane przez Grupę Emitenta, a także – w miarę możliwości – będą udostępniane podmiotom zewnętrznym. Rozwój własnych zasobów kolejowych pozwoli na uelastycznienie działalności i podniesienie efektywności obrotu paliwami płynnymi w Grupie Emitenta.

Emitent uznał powyższą informację za poufną, z uwagi na istotną łączną wartość umów zawartych z jednym podmiotem, licząc począwszy od dnia publikacji ostatniego raportu bieżącego w tej sprawie, tj. od 30 września 2022 r., a także fakt, iż zakup własnych wagonów kolejowych stanowi element realizacji przez Emitenta jego strategii biznesowej związanej z rozwojem działalności na rynku logistycznym paliw.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR)

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu