Menu

Zakup czterech dodatkowych lokomotyw przez spółkę zależną Olavion sp. z o.o. w ramach wykonania prawa opcji

Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) informuje o zawarciu 5 stycznia 2024 r. przez spółkę zależną od Emitenta – Olavion sp. z o.o. (dalej: „Olavion”) z Newag S.A. aneksu do umowy z 13 czerwca 2023 r. dotyczącej nabycia lokomotyw, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 20/2023 z 13 czerwca 2023 r. (dalej: „Aneks”).

Na podstawie Aneksu, Olavion skorzystał z prawa opcji i nabędzie cztery lokomotywy za łączną maksymalną cenę 75 mln złotych.

Dostawa dwóch lokomotyw odbędzie się w terminie 18 miesięcy, natomiast pozostałych dwóch lokomotyw w terminie 30 miesięcy od dnia zawarcia Aneksu.

Po realizacji opcji nabycia, o której mowa powyżej, Olavion może do końca 2025 r. skorzystać jeszcze z opcji nabycia dodatkowych 12 lokomotyw.

W ramach Aneksu Strony przedłużyły utrzymanie dotychczasowych cen zakupu lokomotyw dla zamówień złożonych do 30 kwietnia 2024 r. Jednocześnie, Strony potwierdziły ustalony dotychczas schemat indeksacji dla zamówień składanych po 30 kwietnia 2024 r.

Emitent uznał niniejszą informację za poufną, gdyż dotyczy realizacji istotnej umowy zawartej przez spółkę zależną od Emitenta, a także potencjalny wpływ transakcji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR)

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu