Menu

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów na walnym zgromadzeniu UNIMOT S.A. przez Fundację Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna wraz z podmiotem dominującym i podmiotami powiązanymi oraz o pośrednim nabyciu akcji przez Zbigniewa Juroszka

Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) informuje, że 10 stycznia 2024 r. otrzymał  zawiadomienia przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69a ust. 1 pkt 3)  ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2022.2554 z 9 grudnia 2022 r. z późniejszymi zmianami „Ustawa”) o nabyciu  w dniu 8 stycznia 2024 r. 149.900 sztuk akcji Unimot Spółka Akcyjna, które spowodowało przekroczenie przez  Fundację Zbigniewa Juroszka Fundację Rodzinną  łącznie z podmiotem dominującym i podmiotami powiązanymi 5% ogólnej liczby głosów w spółce Unimot S.A.

Łącznie Emitent otrzymał dwa zawiadomienia związane z wyżej wymienioną transakcją, tj.:

  1. od Fundacji Zbigniewa Juroszka Fundacji Rodzinnej o przekroczeniu przez tę Fundację łącznie z podmiotem dominującym i podmiotami powiązanymi  5% ogólnej liczby głosów w spółce Unimot S.A.,
  2. od Zbigniewa Juroszka o nabyciu pośrednim akcji Unimot S.A.

Zawiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:

Adam Sikorski – Prezes Zarządu