Menu

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIMOT S.A. na dzień 5 czerwca 2023 r.

Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UNIMOT S.A. („Walne Zgromadzenie”, „Emitent”), które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2023 roku, o godz. 13.00 w Warszawie, w sali konferencyjnej Hotelu InterContinental Warszawa, piętro III – adres hotelu: ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa.

Transmisja audio-video obrad Walnego Zgromadzenia zostanie zapewniona za pośrednictwem sieci Internet. Transmisja obrad będzie dostępna pod linkiem opublikowanym na stronie korporacyjnej Emitenta – adres: https://www.unimot.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie.

 

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu bieżącego.

Zał. 1. – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Zał. 2. – Projekty uchwał

 

Jednocześnie, Emitent przekazuje w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał.

Zał. 3. – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok

Zał. 4. – Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022 rok

Zał. 5. – Raport biegłego rewidenta do sprawozdania o wynagrodzeniach za 2022 rok

 

Sprawozdania finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej za 2022 rok, będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostały opublikowane w odrębnych raportach, a ponadto będą dostępne na stronie korporacyjnej Emitenta w zakładce walne zgromadzenie.

 

Ponadto, Unimot Express sp. z.o.o. jako akcjonariusz Emitenta posiadający ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta 8 maja 2023 r. zgłosił, w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosek o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Emitenta następującej sprawy: „Podjęcie uchwały o przyznaniu dodatkowego jednorazowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Unimot S.A.”. Zarząd Emitenta wprowadził ten punkt w porządku obrad Walnego Zgromadzenia pod numerem 13. Treść wniosku akcjonariusza, o którym mowa powyżej oraz uzasadnienie wniosku znajduje się w załączniku do raportu bieżącego.

Zał. 6. – Wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad najbliższego Walnego  gromadzenia wraz z uzasadnieniem wniosku.

 

Podstawa prawna:

par. 19 ust. 1 pkt 1), pkt 2) i pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:

Adam Sikorski, Prezes Zarządu