Menu

Rekomendacja w sprawie wypłaty dywidendy oraz polityka dywidendowa

Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) informuje, że po przeprowadzeniu analizy sytuacji finansowej Emitenta, 20 kwietnia 2023 r. podjął decyzję w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta („ZWZ”) podziału zysku netto Emitenta za 2022 r. w wysokości 117 286 744,41 zł w następujący sposób:

  1. zysk w kwocie 112 228 128,42 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Emitenta, tj. kwotę 13, 69 zł na 1 akcję,
  2. zysk w kwocie 5 058 615,99 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Emitenta.

Ponadto, Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu 20 kwietnia 2023 r. pozytywnie rozpatrzyła wniosek Zarządu Emitenta w sprawie podziału zysku netto, o którym mowa powyżej.

Jednocześnie Emitent informuje, że rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto Emitenta osiągniętego w 2022 r. jest zgodna z polityką dywidendową dostosowaną do nowej struktury organizacyjnej i kapitałowej Grupy.

Polityka ta określa długoterminowy cel w zakresie minimalnego poziomu dywidendy, która będzie wyliczana na podstawie osiąganych wyników skonsolidowanych, a nie jednostkowych. Związane jest to ze zmianami organizacyjnymi w Grupie Emitenta, które obowiązują od 1 sierpnia 2022 r., tj. przeniesieniem część przedsiębiorstwa Emitenta do spółki w 100 proc. zależnej – UNIMOT Paliwa sp. z o.o. i tym samym zmianie uległa struktura generowania zysków przez poszczególne podmioty z Grupy Emitenta.

W związku z tym, Zarząd Emitenta przyjął, że w przypadku osiągnięcia w danym roku obrotowym skonsolidowanego zysku netto, Zarząd Emitenta będzie rekomendował ZWZ wypłatę dywidendy w takiej wysokości, aby stanowiła ona minimum 30 proc. skonsolidowanego zysku netto, z zastrzeżeniem, że rekomendacja Zarządu będzie każdorazowo zależała od sytuacji operacyjno-finansowej Grupy Emitenta, w tym od:

  1. sytuacji płynnościowej,
  2. przewidywanych wydatków inwestycyjnych,
  3. kosztów oraz możliwości pozyskania finansowania,
  4. warunków i klauzul umów finansowych,
  5. wymogów prawa i regulacji wewnętrznych Spółki.

Powyższa polityka dywidendowa obowiązuje począwszy od podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

Ostateczne decyzje dotyczące przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022 i ustalenia dat dnia dywidendy i dnia jej wypłaty, podejmie ZWZ.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR)

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu