Menu

Wstępne szacunkowe wybrane dane finansowe za I kwartał 2023 rok

Zarząd UNIMOT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że po analizie i weryfikacji wstępnych, szacunkowych wybranych danych finansowych za I kwartał 2023 rok („Dane Wstępne”) podjął decyzję o ich publikacji, jako informacji poufnych.

Skonsolidowane Dane Wstępne za I kwartał 2023 r. wynoszą:

  • Przychody od klientów zewnętrznych: 2 989,0 mln zł,
  • EBITDA (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją): 117,0 mln zł,
  • EBITDA Skorygowana (tj. zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe): 104,9 mln zł.

Porównywalne, dane skonsolidowane za I kwartał 2022 r. wynoszą:

  • Przychody od klientów zewnętrznych: 2 320,7 mln zł,
  • EBITDA: 146,8 mln zł,
  • EBITDA Skorygowana: 85,1 mln zł.

Główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną w I kwartale 2023 r. miały poniższe czynniki:

  • utrzymujący się wysoki poziom marż w segmencie oleju napędowego był konsekwencją powstałej sytuacji rynkowej związanej z wprowadzeniem od 5 lutego br. embarga na olej napędowy pochodzący z Rosji i obawami o dostępność tego produktu po wdrożeniu sankcji. Grupa Emitenta efektywnie wykorzystała tę sytuację, dzięki przyjętej strategii handlowej oraz zwiększonemu potencjałowi logistycznemu, tj. Grupa Emitenta korzysta z zakupionych cystern kolejowych oraz działa przy wsparciu spółki Olavion (będącą częścią Grupy Emitenta) operującej w branży transportu kolejowego,
  • osiągnięcie w I kwartale 2023 r. wolumenu sprzedaży oleju napędowego, benzyn i biopaliw na poziomie 506 tys. m3 (wzrost o 56 proc. r/r) oraz zwiększenie sprzedaży gazu LPG o 47 proc. r/r do 78 tys. ton w efekcie wzmożonego popytu na rynku krajowym oraz zaspakajania potrzeb gospodarki ukraińskiej i ludności Ukrainy w zakresie dostaw paliw (dostawy do Ukrainy rozpoczęły się pod koniec I kwartału 2022 r.),
  • skuteczna realizacja strategii handlowej przyjętej na I kwartał 2023 r. w zakresie obrotu energią elektryczną.

 

Przedstawione Dane Wstępne zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Emitenta wstępnych danych finansowych za I kwartał 2023 r. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2023 r.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR)

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu