Menu

Rynek gazu ziemnego

W 2019 r. obowiązywały zliberalizowane w 2017 r. przepisy regulujące rynek gazu w Polsce, gdzie istotną kwestią jest ograniczanie administracyjnego nadzoru nad cenami paliw gazowych.

1.01.2017 r. weszły w życie przepisy ustawy – Prawo energetyczne znoszące z mocy prawa nadzór Prezesa URE nad taryfami na sprzedaż gazu do odbiorców hurtowych, sprzedaż gazu LNG i CNG oraz na sprzedaż gazu do odbiorców końcowych dokonujących zakupu tego paliwa w punkcie wirtualnym lub w trybie przetargów, aukcji lub zamówień publicznych.

Od 1.10.2017 r. zniesiony został obowiązek przedkładania do zatwierdzenia przez Prezesa URE taryf na sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego i zaazotowanego odbiorcom końcowym niebędącym gospodarstwami domowymi. Nadzór Prezesa URE nad taryfami (tj. cenami maksymalnymi) dla gazu sieciowego sprzedawanego do gospodarstw domowych został utrzymany do końca 2023 r. (źródło: URE).

Zgodnie z obowiązującą zasadą dostępu stron trzecich do sieci (TPA), wszystkim odbiorcom końcowym przysługuje swoboda wyboru sprzedawcy energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. Odbiorcy końcowi korzystający z sieci lokalnego dostawcy mogą indywidualnie wybierać sprzedawcę energii lub gazu, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki sprzedaży. Prezes URE cyklicznie przeprowadza ocenę rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy.

W minionym roku nastąpił nieznaczny wzrost liczby odbiorców, który zmienili sprzedawcę gazu. Z danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych, wynika, że w 2019 r. zmiany sprzedawcy dokonało 53,92 tys. odbiorców w porównaniu do 53,90 tys. odbiorców w 2018 r. (wzrost o 0,1% r/r), natomiast w liczbie układów pomiarowych w 2019 r. zmiany dokonano dla 61,7 tys. układów w porównaniu do 61,0 tys. układów w 2018 r. (wzrost o 1,0% r/r). Na koniec 2019 r. liczba zmian sprzedawcy ogółem wyniosła łącznie 244,2 tys., natomiast w układach pomiarowych łącznie 286,4 tys. od momentu udostępnienia możliwości zmiany sprzedawcy (dane narastające) (źródło: URE).

Wolumen obrotu gazem ziemnym na TGE wyniósł w 2019 r. 146 106 097 MWh, co oznacza wzrost o 2,0 proc. w stosunku do 2018 r., a zarazem jest to najlepszy rezultat w historii obrotu tym towarem na TGE. Rekordowy był także wolumen na RTT, który wzrósł r/r o 3,2 proc., do poziomu 123 466 857 MWh. Na rynku spot wolumen obrotu zmalał o 4,4 proc., do poziomu 22 639 240 MWh. Wolumen na Rynku Dnia Następnego gazu (RDNg) wyniósł 16 949 762 MWh (spadek o 3,7 proc.), a na Rynku Dnia Bieżącego gazu (RDBg) 5 689 478 MWh (spadek o 6,3 proc.) (źródło: TGE).

W 2019 r. ceny gazu wykazywały znaczącą tendencje spadkową.
Średnioważona cena na RDNiBg wyniosła w 2019 r. 72,72 zł/MWh, co oznacza spadek o 33,30 zł/MWh względem 2018 r. (-31,4% r/r). Analogiczna cena grudniowa spadła w skali miesięcznej o 5,10 zł/MWh, do poziomu 70,16 zł/MWh (-6,8% r/r). Z kolei na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2020 (GAS_BASE_Y-20) wyniosła w 2019 r. 89,91 zł/MWh, czyli o 16,37 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny z notowań kontraktu GAS_BASE_Y-19 w 2018 r. (-15,4% r/r). W grudniu analogiczna cena GAS_BASE_Y-20 wyniosła 74,00 zł/MWh, a więc o 6,90 zł/MWh mniej niż w listopadzie (-8,5% r/r), co jest najniższą wartością w całym 2019 r. (źródło: TGE).

 

Branżowe organizacje i instytucje