Pytania i odpowiedzi

 

 

    Pytania można zadawać korzystając z formularza kontaktowego:                    http://www.unimot.pl/relacje-inwestorskie/kontakt/.

 

 

Pytanie dotyczące wzrostu kosztów w ostatnim kwartale – twierdzicie Państwo, że wzrost kosztów wynika z „konserwatywnego podejścia do przepisów” o realizacji NCW. Czy są to jednorazowe koszty i wyniki kolejnego kwartału nie będą już nimi obciążone? Jeśli będą, to czy w takim samym stopniu?

Cześć zwiększonych kosztów poniesionych w 4 kwartale 2017 r. związana była z realizacją Narodowego Celu Wskaźnikowego (‘NCW’) od operacyjnych stanów magazynowych oleju napędowego oraz rezerwy obowiązkowej objętych zastawem. Ustawodawca, w związku z niejednoznacznością relatywnie nowych przepisów NCW, uczestniczył w rozmowach z podmiotami operującymi w tym segmencie i planował doprecyzowanie tych przepisów. Niestety, do końca roku 2017 ustawodawcy nie udało się wprowadzić tych zmian. W związku z tym Zarząd podjął decyzję o realizacji NCW w oparciu o konserwatywne interpretacje obecnych przepisów ustawy. Z uwagi na jednokrotność realizowania NCW dla danej partii towaru koszty te miały jednorazowy charakter.

Czy Zarząd bierze pod uwagę skup akcji własnych?

Środki pozyskane z emisji akcji są inwestowane w rozwój Spółki zgodnie z celami opisanymi w prospekcie emisyjnym. Zarząd Spółki podejmuje działania nakierowane przede wszystkim na działalność biznesową spółki i jej rozwój. W spółce obowiązuje polityka dywidendowa, która zakłada, iż w przypadku osiągnięcia w danym roku obrotowym zysku netto, Zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w wysokości 30% z zysku netto, na co w planowaniu finansowym musi być pokrycie.

Czy w związku z nowelizacją ustawy ws zapasów gazu:

http://gazownictwo.wnp.pl/sejm-uchwalil-nowelizacje-ustawy-ws-zapasow-gazu,301951_1_0_0.html

planują Państwo nadal importować gaz, czy też planowane jest zakończenie tej działalności i dokonanie odpisów?

UNIMOT SA będzie kontynuować import gazu zgodnie z nowymi regulacjami w tym zakresie. W związku z tym, że Spółka będzie kontynuować import gazu, nie jest planowane tworzenie rezerw z tytułu zaprzestania tego importu.

Proszę o informację, w jaki sposób Spółka zabezpiecza kursy walut i ceny towarów.

Proszę też podać, jak liczony jest wskaźnik – marża zysku ze sprzedaży.

Spółka zabezpiecza odpowiednimi transakcjami hedgingowymi głównie towary o długim cyklu rotacji zapasów. Hedging towarowy realizowany jest za pomocą transakcji opartych na kontraktach futures, a hedging walutowy za pomocą transakcji forward. Wynik z tych transakcji jest przedstawiony w sprawozdaniu jako zysk/strata z instrumentów finansowych zabezpieczających sprzedaż. Zamknięcie tych pozycji jest rozliczane łącznie z obrotem towaru, którego ceny i kurs walutowy zabezpieczały.

Towary o szybkiej rotacji nie są zabezpieczane transakcjami hedgingowymi, a ich cena zabezpieczana jest przez przenoszenie formuł cenowych na klienta lub poprzez równolegle ustalanie cen kupna i sprzedaży konkretnej partii towaru. Takiemu obrotowi też towarzyszy kupno i sprzedaż walut, finansowanie kredytami walutowymi i wynik z tych transakcji jako pozostałe zyski i straty działalności operacyjnej jest prezentowany w sprawozdaniu.

W rachunkowości zabezpieczeń wygenerowany wynik na transakcjach zabezpieczających zapas ON (operacyjny i obowiązkowy), tj. np. wycena instrumentów zabezpieczających, wynik na rolowaniu transakcji, wynik na transakcjach zamkniętych jest wyłączany z wyniku bieżącego okresu. Doliczany jest natomiast do wyniku okresu, w którym dany zapas został sprzedany. 

W raportach okresowych wskaźnik – marża zysku ze sprzedaży liczymy w następujący sposób:

marża zysku ze sprzedaży = (przychody ze sprzedaży +/- zyski (straty) z instrumentów finansowych zabezpieczających sprzedaż – koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów – koszty sprzedaży) / (przychody ze sprzedaży +/- zyski (straty) z instrumentów finansowych zabezpieczających sprzedaż). Dane są sprawozdaniu z zysków lub strat.

Mam prośbę o wysyłanie do mnie wszystkich ważnych informacji na temat Państwa spółki wpływających na wyniki finansowe, w tym oczywiście informacji o samych wynikach.

Wszystkie informacje mogące mieć wpływ na wyniki finansowe i sytuację spółki, a więc informacje cenotwórcze, są przez Spółkę niezwłocznie publikowane na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR). Publiczna publikacja ww. informacji odbywa się Raportami bieżącymi poprzez system ESPI i agencje informacyjne, a następnie publikowane na naszej stronie http://www.unimot.pl/reports-category/biezace/.

Dodatkowo Spółka publikuje na stronie w zakładce aktualności inne informacje z działalności Spółki, które nie spełniają warunków cenotwórczości, a przedstawiają rozwój naszej Spółki.

Wyniki finansowe publikowane są w raportach okresowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami. Jak Pan pewnie zauważył publikujemy też raporty z miesięcznych przychodów Spółki, gdyż Zarząd uznał je za informację cenotwórczą. Informacje o miesięcznych przychodach publikowane są niezwłocznie po zaksięgowaniu dokumentów  z danego miesiąca.

Zachęcamy do subskrybcji newslettera za pośrednictwem naszej strony:w http://ww.unimot.pl/relacje-inwestorskie/kontakt/ .

Co oznacza dla spółki przyznany certyfikat ISO 9001?

Przyznany firmie UNIMOT certyfikat ISO, jest potwierdzeniem skutecznego i zgodnego z wymaganiem międzynarodowej normy ISO 9001:2015 Systemu Zarządzania Jakością (SZJ). Certyfikat przyznany jest przez niezależną jednostkę certyfikującą (posiadającą akredytację w tym zakresie) na podstawie przeprowadzone audytu certyfikującego. Utrzymanie certyfikatu SZJ wymaga prowadzenia corocznych audytów sprawdzających potwierdzających dalsze skuteczne utrzymywanie i doskonalenie SZJ. 

Celem Systemu zarządzania jakością jest poprawa jakości świadczonych usług, ciągłe doskonalenie współpracy z klientami, zwiększenie zaufania strony zainteresowanych względem firmy. SZJ umożliwia prowadzenie skutecznej i efektywnej działalności biznesowej pozwalającej zachować pozycję rynkową oraz dostosowywanie się do zmieniających się warunków na rynku. Podejście procesowe stosowane podczas opracowywania, wdrażania, utrzymywania i doskonalenia SZJ usprawnia obieg informacji i dokumentów oraz wprowadza dokładny podziała zadań, odpowiedzialności i uprawnień pracowników, skuteczne zarządzanie ryzykiem i szansami związanymi z realizowanymi procesami. Efektem SZJ jest zwiększenie zadowolenia klienta poprzez dokładne spełnienie ich wymagań i oczekiwań. 

Korzyści zewnętrzne to przede wszystkim:

– wizerunek firmy jako rzetelnego partnera handlowego działającego zgodnie z wymaganiami międzynarodowych standardów

– poprawa konkurencyjności oferty (posiadanie certyfikatu ISO 9001 jest częstym wymaganiem w przetargach, pozwala uzyskać dodatkowe punkty w programach dotacyjnych).

Interesują mnie wyniki spółki, gdzie mogę znaleźć opublikowane raporty?

Raporty okresowe z wynikami spółki znajdują się na stronie PAP:  http://biznes.pap.pl/ lub na naszej stronie internetowej pod adresem: www.unimot.pl/reports-category/okresowe/

Historyczne wybrane dane finansowe znajdują się na naszej stronie w zakładce: http://www.unimot.pl/relacje-inwestorskie/dane-finansowe/

W celu otrzymywania bieżących informacji dotyczących spółki zachęcamy do subskrybowania newslettera, link dostępny jest:  http://www.unimot.pl/relacje-inwestorskie/kontakt/

Czy znana jest już Państwu dokładna lokalizacja pierwszej stacji AVIA w Józefowie ? Z niecierpliwością będę czekał na jej uruchomienie.

Na początku czerwca 2017 uruchomimy stację pod marką AVIA w Józefowie, przy ul. Nadwiślańskiej 132. Obecnie stacja jest w fazie odbiorów technicznych (straż pożarna, sanepid). Otwarcie nastąpi po uzyskaniu stosownych zgód na jej użytkowanie.

Czy spadek marż wynika z działalności szarej strefy i się poprawi w IV kw. czy giganci (PKN, Lotos) mocniej walczą o rynek?

Wg naszych analiz spadek marzy hurtowej w handlu paliwami w I kwartale 2017r. na naszym rynku nie wynikał z działalności szarej strefy , lecz był efektem gry rynkowej. Wprowadzenie tzw. pakietu paliwowego miało wpływ na ograniczanie szarej strefy, a przez to na zwiększenie wolumenów sprzedawanego paliwa.

Jaka jest zatem marża na sprzedaży na obrocie dieslem?

Spółka nie publikuje informacji o rentowności sprzedaży samego oleju napędowego. Spółka raportuje dane w podziale na następujące segmenty: paliwa ciekłe, paliwa gazowe w raportach okresowych.

Proszę o informację na temat pozycji w RZiS ‚Pozostałe zyski’. Domyślam się, że są to różnice kursowe.Jak je traktować – czy jako jednorazowe zdarzenie czy jako część marży na sprzedaży?

Tak, ma Pan rację, to są zyski z tytułu różnic kursowych na działalności operacyjnej, a więc nie jest to jednorazowe zdarzenie i będzie przedstawiane w kolejnych sprawozdaniach finansowych. Wynik z transakcji zabezpieczających (hedging) jest pokazany w sprawozdaniu z zysków lub strat (RZiS) jako: Zyski (straty) z instrumentów finansowych zabezpieczających sprzedaż i wpływa bezpośrednio na rentowność sprzedaży.

Jestem akcjonariuszką Unimotu i proszę o odpowiedź na nurtujące mnie wątpliwości. Czy w związku z przedłużaniem koncesji w 1 kw 2017 firma poniosła jakieś dodatkowe koszty lub czy w 1 kw jakoś znacznie wzrosły podatki i opłaty na rzecz państwa? Pytam o to, gdyż konkurencyjny Onico podał wyniki za 1 kw i bardzo mocno im wzrosły podatki (jakieś 17,7 % przychodów przy 16% w zeszłym roku) i mam obawy, że w przypadku Unimotu może być podobnie. Nie ukrywam, iż przeglądałam Państwa ostatni prospekt emisyjny i nie zauważyła abyście coś wspominali o wzroście opłat.

W związku z aktualizacją koncesji i rozszerzeniem zakresu produktów o benzyny i lekkie oleje opałowe w 1Q 2017, Spółka nie poniosła dużych kosztów. Były to opłaty skarbowe nieprzekraczające kwoty 1000 pln. W kwestii ewentualnego wzrostu kosztów należy pamiętać, że od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowy sposób realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego. W związku z wejściem w życie nowych przepisów, przedsiębiorcy zostali zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej ilości biokomponentów w sprzedawanym paliwie poprzez przygotowanie i sprzedaż mieszanek (blendowanie), zawierających wymagany udział biokomponentów. Nowy sposób realizacji tego obowiązku może wpłynąć na zwiększenie kosztów działalności, z uwagi na konieczność korzystania z dodatkowych usług związanych z przygotowaniem odpowiednich mieszanek paliw.

Na stronie 141 raportu za rok 2016 jest napisane, że emitent zabezpiecza się przed zmianami cen surowca wykorzystując kontrakty terminowe, m.in. transakcje typu futures. W żadnym miejscu w raporcie nie została jednak zawarta informacja o tym, w jakim stopniu kontrakty zabezpieczają posiadane aktywa. Mam na myśli zapasy, które spółka postanowiła magazynować na własny rachunek. Czy mógłbym uzyskać informacje w jakiej części są one zabezpieczone derywatywami przed zmianą różnic ich cen? Chodzi mi o ogólny poziom procentowy, np. czy jest to pełne zabezpieczenie w wysokości 100% czy może połowiczne 50%?

Nasza Spółka w pełni zabezpiecza się przed zmianami cen zakupionego ON, bez względu na to, czy towar jest przeznaczony na zapas operacyjny czy też na zapas obowiązkowy utrzymywany w związku z obowiązującym prawem. Tak więc stosujemy pełne, w 100% zabezpieczenie cen. W raporcie piszemy o możliwości wystąpienia niedopasowania transakcji hedgingowej do transakcji rzeczywistej, wynikającej ze standardów instrumentów zabezpieczających np. jeden kontrakt futures jest na 100 t ON, więc może wystąpić niedopasowanie ilościowe jeżeli ilość posiadanego towaru nie jest krotnością 100 t.
Kiedy będzie organizowana konferencja wynikowa Spółki? Proszę o zapisanie mojej osoby na tę konferencję. 
Po raporcie kwartalnym planujemy czat inwestorski. Informację wraz z możliwością zapisu udostępnimy odpowiednio wcześniej na naszej stronie internetowej. Polecamy zapisanie się do naszego newslettera, dzięki czemu o terminie czatu zostanie Pan poinformowany mailowo.
Do newslettera można się zapisać, klikając w prawy dolny róg na stronie http://www.unimot.pl/.
Zaciekawiła mnie ostatnia wiadomość, mianowicie aktualizacja koncesji. Zakładając, że Unimot S.A. dokonał rozszerzenia produktu, musiały pojawić się wstępne szacunki. Chciałbym zapytać, w jakim stopniu benzyny i lekkie oleje opałowe będą uczestniczyć w przychodach i zyskach. Jeśli nie będą Państwo mogli odpowiedzieć liczbowo/procentowo, to czy jest to znaczący krok spółki? Czy ta aktualizacja i w konsekwencji oferowanie nowego produktu wiąże się ze znaczącymi kosztami dla spółki? Korzystając z okazji chciałbym także zapytać o „zmniejszenie” wzrostów przychodu. Czy miesiąc styczeń, porównując r/r, był wyjątkowy pod tym względem(+116% r/r) i mamy spodziewać się wzrostów na poziomie tych z lutego?  
W związku z wymogiem aktualizacji koncesji OPZ dokonaliśmy dodatkowo rozszerzenia zakresu produktów objętych tą koncesją. Zaktualizowanie i rozszerzenie koncesji nie wiązało się z dużymi kosztami dla Spółki – koszty administracyjne ok. 300 zł.
Otrzymana koncesja pozwoliła nam uzyskać możliwość importu tego rodzaju paliw (benzyny, lekki olej opałowy), a więc zdywersyfikować, rozszerzyć grono dostawców o kontrahentów zagranicznych. Obecnie wartość sprzedaży benzyn nie jest znacząca w ogólnych przychodach Spółki i była realizowana u krajowych dostawców. Nie posiadamy szacunków jak będzie w najbliższym czasie kształtowała się sprzedaż tych paliw.
Odpowiadając na drugą część pytania potwierdzamy, że spadek przychodów w styczniu 2017 w stosunku do miesiąca poprzedniego (grudzień 2016) był normalnym zjawiskiem występującym w tym przedziale czasowym. Co do spodziewanych przychodów w kolejnych miesiącach, to nie możemy ich oszacować na początku danego miesiąca, dlatego też informacje o wstępnych przychodach za dany miesiąc podajemy jako poufne (na podstawie MAR art. 17), po zaksięgowaniu wszystkich dokumentów z danego miesiąca.
Proszę wziąć pod uwagę, że dla dynamiki zmian w przychodach przyszłych okresów baza jest obecnie znacznie inna niż w poprzednich okresach.

Interesują mnie wyniki spółki po I półroczu, gdzie mogę znaleźć opublikowany raport?

Spółka nie publikowała raportu za I półrocze.
Pod adresem „http://www.unimot.pl/reports-category/okresowe/” dostępne są raporty za I i II kwartał.
 
 

AVIA Polska
tankuj24