Pytania i odpowiedzi

 

 

    Pytania można wysyłać na adres: gielda@unimot.pl

 

 

 

W porządku obrad NWZA (zwołanego na dzień 7 września 2018) jest punkt o emisji 166 021 nowych akcji. Skąd taki pomysł i jaki jest cel dalszego rozwadniania akcji?

Punkt, ten nie dotyczy emisji nowych akcji – takich planów w spółce nie ma.

W Uchwale nr 3 mowa jest o historycznej emisji akcji serii K. Przedmiotem uchwały jest jedynie „uporządkowanie” naszego Statutu od strony formalno-prawnej.

Proszę o informację, dlaczego cena spot ON oferowanego przez Unimot (obecnie 3869 złotych za metr sześcienny) jest niższa niż ceny hurtowe ON oferowanego: przez Lotos (4038 złotych za eurodiesel) i PKN Orlen (4023 za ekodiesel). W dniu 3 stycznia 2018r.e spółka Operator Logistyczny Paliw Płynnych została przejęta przez PERN z siedzibą w Płocku. Proszę o odpowiedź czy to połączenie obu spółek wpłynęło na możliwości dystrybucji paliw płynnych szczególnie od strony kosztowej. Proszę też o informację o przeciętnej sprzedaży miesięcznej ON w tym roku.

Przytoczone ceny są cenami referencyjnymi podawanymi przez sprzedawców hurtowych. Sprzedaż paliwa odbywa się w oparciu o tę cenę, ale z uwzględnieniem upustów lub premii, które są różne u każdego dostawcy. Nie są to więc finalne ceny sprzedaży dla każdego odbiorcy. Połączenie spółek PERN z OLPP nie miało wpływu na możliwość dystrybucji naszych paliw z poszczególnych baz, nie spowodowało też zmian kosztów związanych z korzystaniem z tych baz przez Unimot. W I kwartale 2018 r. Grupa sprzedała średnio w miesiącu 63 tys. m3 oleju napędowego i biopaliw, a średnia miesięczna wartość przychodów od odbiorców zewnętrznych wyniosła 194 688 tys. zł.

Kiedy zarząd przedstawi nową strategię biznesową?

Strategia zostanie przedstawiona w II kwartale.

Chciałem też zapytać, czy jakiś dom maklerski (lub inny podmiot) publikuje Państwa dane, żeby przyjść na spotkanie i posłuchać informacji nt. waszej spółki oraz obecnej sytuacji w branży? Ewentualnie trzeba mieć zaproszenie jakieś od Państwa czy nie będzie problemu, żebym wziął udział w takim spotkaniu i posłuchał?

Spółka cyklicznie po opublikowaniu raportu okresowego, organizuje czat inwestorski. Idealna możliwość bezpośredniego spotkania z przedstawicielami spółki to organizowana cyklicznie konferencja WallStreet, na której co roku jesteśmy obecni. Tegoroczna odbywa się w dniach 25-27 maja 2018 r. w hotelu Gołębiewski w Karpaczu.

Jestem akcjonariuszem Unimotu i niepokoi mnie zachowanie kursu akcji. Czy w spółce dzieje się coś niedobrego, że od przejścia na rynek główny wartość spółki spada? Czy zarząd planuje coś zrobić w tym kierunku, aby ustabilizować sytuację np. przez skup akcji własnych?

Nie komentujemy zachowania kursu akcji, ponieważ jest on wynikiem decyzji inwestycyjnych inwestorów. Niemniej jednak, tak jak Zarząd podkreślał na ostatnim czacie, spółka nie widzi fundamentalnych przesłanek do takiej wyceny. Unimot pracuje nad poprawą wyników w kolejnych okresach, ale niektóre z podejmowanych działań uwarunkowane są także sytuacją rynkową (np. sprzedaż ON) lub przynoszą profity dopiero po jakimś czasie (np. sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej). Jednocześnie, podejmujemy wiele aktywności w zakresie jeszcze bardziej otwartej oraz dokładnej komunikacji z rynkiem i liczymy na odbudowę zaufania inwestorów. W maju br. Unimot będzie uczestniczył w konferencji WallStreet, gorąco zapraszamy na nasze stoisko na targach oraz na forum, gdzie nasi przedstawiciele zaprezentują działalność Grupy Unimot. Obecnie nie ma planów skupu akcji własnych.

Dlaczego przy osiąganych przychodach podobnych do przychodów z okresu porównawczego ponieśliście w stratę w 1Q2018?

Od czasu rozpoczęcia działalności na hurtowym rynku oleju napędowego Unimot S.A. nieprzerwanie generował zyski nieraz pokazując bardzo wysokie dynamiki wzrostów. W związku z typem prowadzonej działalności, na spółkę lepiej patrzeć w dłuższym terminie, a tymczasem jest to pierwsza kwartalna strata (wg wstępnych szacunków). Na wyniki Unimot S.A. znaczący wpływ ma otoczenie rynkowe, które nie zawsze jest sprzyjające, ale dzięki wiedzy i doświadczeniu Zarządu oraz kadry menedżerskiej udaje się zneutralizować wtedy negatywne efekty. Strata wynikała głównie (jak podawaliśmy w raporcie bieżącym) z niższej wyceny zapasu obowiązkowego (bez wpływu pieniężnego) oraz wyższych kosztów realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego. Zapewniamy, że Zarząd oraz kluczowa kadra menedżerska, podobnie jak pozostali pracownicy Grupy Unimot, dokładają wszelkich starań w celu poprawy bieżącej sytuacji finansowej i osiągnięcia lepszych wyników w przyszłości. Wierzymy, że w kolejnych kwartałach uda się tego dokonać, ale proszę pamiętać, że efekty podejmowanych działań nie zawsze są natychmiastowe.

Proszę o bliższe wyjaśnienie, jak jest wyliczana różnica w wartości zapasów na koniec kwartału. Z tego co wiem, w oparciu o dane dostępne z platformy transakcyjnej udostępnianej przez TMS Broker, cena ropy na koniec I kwartału była wyższa niż na koniec 2017r. (jeżeli chodzi o ropę WTI o około 4 dolary). Natomiast w szacunkowych danych za I kwartał 2018r. jest informacja, że kwota 6 mln złotych wynika z niższej wyceny zapasów obowiązkowych. Dlaczego w dalszym ciągu, pomimo wyjaśnień pod adresem http://www.unimot.pl/relacje-inwestorskie/pytania-i-odpowiedzi/ o treści „Z uwagi na jednokrotność realizowania NCW dla danej partii towaru koszty te miały jednorazowy charakter” w odpowiedzi dot. IV kwartału 2017r. w szacunkowych danych za I kwartał 2018 jest informacja, że kwota 4 mln złote wynika z wyższych kosztów NCW. Jak to będzie wyglądać w przyszłości? Dlaczego w opublikowanych danych brakuje w ogóle danych o wysokości zysków lub strat z operacji zabezpieczających sprzedaż. W pytaniach i odpowiedziach dostępnych pod w/w adresem jest informacja, że zabezpieczenie odbywa się za pomocą kontraktów futures na 100 t i trudno nawet zakładać, że w I kwartale nie zrealizowano zysków z tego tytułu, a jeśli nawet to istotna byłaby informacja, na wyniki którego okresu sprawozdawczego będzie to miało wpływ.

Ceny oleju napędowego magazynowanego przez Unimot pod zapas obowiązkowy zabezpieczamy za pomocą transakcji futures, w związku z czym nominalna zmiana poziomu cen paliw nie ma na nie wpływu. Wpływ na wycenę ma natomiast różnica pomiędzy ceną natychmiastową (po takiej obowiązani jesteśmy wyceniać stany magazynowe), a ceną terminową (po takiej obowiązani jesteśmy wyceniać zabezpieczające transakcje finansowe). W ostatnim czasie obserwowaliśmy istotne zmiany różnicy pomiędzy tymi cenami i dlatego wpłynęło to zauważalnie na wynik. Kwestia utrzymywania i wyceny zapasu obowiązkowego to co innego niż wykonywanie Narodowego Celu Wskaźnikowego. Wyjaśniając ten drugi temat – mówimy tutaj o dwóch rzeczach: 1. Wykonywaniu NCW od towaru sprzedawanego, 2. Wykonaniu NCW od zapasu obowiązkowego. Komentując szerzej: Ad. 1 Termin wykonania obowiązku NCW rzadko pokrywa się z momentem fizycznej sprzedaży oleju napędowego. Często te dwie czynności wykonywane są na przełomie roku bądź kwartału. Dlatego na koniec kwartału możemy posiadać partie towaru, dla której ponieśliśmy już koszty wykonania NCW, ale nie został on jeszcze sprzedany. Gdy go sprzedamy pojawią się przychody z tego tytułu zawierające w sobie także poniesiony wcześniej koszt NCW – można powiedzieć więc, że go „odzyskamy”. Ad. 2. Koszt NCW od zapasu obowiązkowego ponoszony jest jednorazowo – ponieśliśmy go pod koniec 2017 r. i nie pojawi się w 2018 r. (będziemy musieli jedynie wykonać ten obowiązek od nowych ilości w magazynie, gdy takie będą musiały się pojawić). Jeżeli zdecydujemy się kiedyś w przyszłości sprzedać ten zapas, to koszty NCW „odzyskamy” poprzez ujęcie ich w cenie sprzedawanego produktu. Decyzja o sprzedaży tego zapasu zaleć będzie od m.in. sytuacji rynkowej, ilości wolnej przestrzeni magazynowej i przede wszystkim kalkulacji kosztowej (alternatywą jest tzw. usługa biletowa). Zapraszam też do lektury ostatniej naszej prezentacji wynikowej, za 1Q2018, gdzie pokazujemy wpływ konserwatywnej interpretacji nowych przepisów na nasze wyniki. Odpowiadając na ostatnie pytanie – Unimot nie prowadzi działalności spekulacyjnej na rynkach finansowych, a jedynie hedgingową, mającą na celu zabezpieczenie zmian kursów walut oraz cen sprzedawanych produktów. Z tego względu wyniku z transakcji zabezpieczających nie przedstawiamy jako wyniku finansowego. Transakcje na rynku terminowym są ściśle powiązane ze sprzedażą towaru i realizowane równolegle ze sprzedażą towaru. Przedstawiamy je w Sprawozdaniu z zysków lub strat w pozycji: Zyski (straty) z instrumentów finansowych zabezpieczających sprzedaż. To naturalne, że z samych transakcji zabezpieczających osiągamy czasem zysk, a czasem stratę, ale znoszą się one z wyceną zapasu paliwa, które zabezpieczają. Jedyną różnicą jest zapas obowiązkowy w przypadku, w którym wycena księgowa magazynów i transakcji zabezpieczających w krótkim okresie są rozbieżne (wyjaśnienie z pierwszego akapitu). W momencie zapadalności wpływ będzie dla Grupy neutralny.

Czy w najbliższym czasie planują Państwo podniesienie marż?

Spółka działa w otoczeniu rynkowym, na którym poziom cen ustalany jest generalnie w zależności od popytu i podaży towaru Ale proszę pamiętać, że Unimot jest tzw. price taker’em, a więc poziom naszych cen musi być uzależniony od cen po jakich w danej chwili towar oferują najwięksi gracze rynkowi. Na stronę kosztową w obrocie olejem napędowym, oprócz kosztów zakupu towaru i kosztów logistyki, wpływają też koszty związane z wywiązywaniem z obowiązujących przepisów prawa dotyczących wykonania Narodowego Celu Wskaźnikowego i utrzymania zapasu obowiązkowego. Stronę przychodową zaś kształtują głównie: wolumeny sprzedaży, poziom premii lądowej i dynamika zmian rynkowych cen oleju napędowego (dynamiczne wzrosty oddziałują negatywnie, dynamiczne spadki – pozytywnie). Nie należy też zapominać o działalności naszej konkurencji, która może oddziaływać na wartość marży. Tak więc, na wysokość naszych marż, poza działaniami operacyjnymi, ma wpływ także szereg czynników zewnętrznych. Zarząd oraz menedżerowie działu handlowego pracują nad optymalizacją kosztów zakupu towaru, wykorzystując nasze elastyczne podejście do biznesu. Zawierane są m.in. umowy z różnymi kontrahentami oferującymi wielowolumenowe dostawy oleju napędowego jako atrakcyjniejsze cenowo. Wykorzystywane są też dostawy w mniejszych wolumenach realizowane drogą kolejową, jeżeli dostawca oferuje korzystny upust. Poza tym podejmujemy działania ukierunkowane na jakość obsługi naszych odbiorców, ich zadowolenie i poczucie komfortu ze współpracy z nami. Służą temu między innymi projekty: e-zamówienia dla klientów hurtowych oraz Tankuj24.pl dla klientów detalicznych.

Proszę o informacje, na co Spółka przeznaczyła pieniądze pozyskane z zeszłorocznej IPO. Było to około 96 mln, czyli niewiele mniej niż obecna wycena giełdowa Spółki. Przeznaczając pozyskane pieniądze chociażby na zmianę wielkości zadłużenia w celu finansowania działalności, można było uzyskać znaczące oszczędności w zakresie obsługi tego zadłużenia.

Spółka w wyniku emisji akcji serii J pozyskała kwotę 95,6 mln zł netto. Środki finansowe zostały zagospodarowane zgodnie z celami określonymi w prospekcie emisyjnym. Na dzień 31.12.2017 r. wydatki przedstawiały się następująco:

1. Cel nr 1: Inwestycje w nowoczesne technologie – 1,8 mln. zł. Mobilna platforma „Tankuj24” została uruchomiona 17 maja 2017 r., wspomaga sprzedaż paliw do klienta detalicznego. Na koniec I kwartału br. za pomocą aplikacji można było nabyć paliwo na 104 stacjach. Aplikacje pobrano 55 tys. razy i zarejestrowało się 14,5 tys. aktywnych użytkowników.

2. Cel nr 2: Wprowadzenie w Polsce nowego brandu stacji paliwowych – 5,2 mln. zł. Budowa sieci stacji franczyzowych AVIA. Obecnie sieć składa się z 22 stacji zlokalizowanych na terenie całego kraju. Do końca czerwca br. chcemy, aby w sieci było 30 stacji. 3. Cel nr

3: Sfinansowanie wzrostu sprzedaży paliw płynnych – 75,2 mln zł. Zakupy zapasu oleju napędowego, umożliwiające dalszy rozwój sprzedaży ON zarówno wolumenowo, jak i terytorialnie. Obecnie paliwo sprzedajemy z 13 baz usytułowanych w całej Polsce oraz dodatkowo z bazy PCK Schwedt zlokalizowanej na terenie Niemiec.

Niewykorzystane środki znajdują się na rachunkach bieżących zmniejszając tym samym wysokość zadłużenia spółki oraz koszty finansowe.

Pytanie dotyczące wzrostu kosztów w ostatnim kwartale – twierdzicie Państwo, że wzrost kosztów wynika z „konserwatywnego podejścia do przepisów” o realizacji NCW. Czy są to jednorazowe koszty i wyniki kolejnego kwartału nie będą już nimi obciążone? Jeśli będą, to czy w takim samym stopniu?

Cześć zwiększonych kosztów poniesionych w 4 kwartale 2017 r. związana była z realizacją Narodowego Celu Wskaźnikowego (‘NCW’) od operacyjnych stanów magazynowych oleju napędowego oraz rezerwy obowiązkowej objętych zastawem. Ustawodawca, w związku z niejednoznacznością relatywnie nowych przepisów NCW, uczestniczył w rozmowach z podmiotami operującymi w tym segmencie i planował doprecyzowanie tych przepisów. Niestety, do końca roku 2017 ustawodawcy nie udało się wprowadzić tych zmian. W związku z tym Zarząd podjął decyzję o realizacji NCW w oparciu o konserwatywne interpretacje obecnych przepisów ustawy. Z uwagi na jednokrotność realizowania NCW dla danej partii towaru koszty te miały jednorazowy charakter.

Czy Zarząd bierze pod uwagę skup akcji własnych?

Środki pozyskane z emisji akcji są inwestowane w rozwój Spółki zgodnie z celami opisanymi w prospekcie emisyjnym. Zarząd Spółki podejmuje działania nakierowane przede wszystkim na działalność biznesową spółki i jej rozwój. W spółce obowiązuje polityka dywidendowa, która zakłada, iż w przypadku osiągnięcia w danym roku obrotowym zysku netto, Zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w wysokości 30% z zysku netto, na co w planowaniu finansowym musi być pokrycie.

Czy w związku z nowelizacją ustawy ws zapasów gazu:

http://gazownictwo.wnp.pl/sejm-uchwalil-nowelizacje-ustawy-ws-zapasow-gazu,301951_1_0_0.html

planują Państwo nadal importować gaz, czy też planowane jest zakończenie tej działalności i dokonanie odpisów?

UNIMOT SA będzie kontynuować import gazu zgodnie z nowymi regulacjami w tym zakresie. W związku z tym, że Spółka będzie kontynuować import gazu, nie jest planowane tworzenie rezerw z tytułu zaprzestania tego importu.

Proszę o informację, w jaki sposób Spółka zabezpiecza kursy walut i ceny towarów.

Proszę też podać, jak liczony jest wskaźnik – marża zysku ze sprzedaży.

Spółka zabezpiecza odpowiednimi transakcjami hedgingowymi głównie towary o długim cyklu rotacji zapasów. Hedging towarowy realizowany jest za pomocą transakcji opartych na kontraktach futures, a hedging walutowy za pomocą transakcji forward. Wynik z tych transakcji jest przedstawiony w sprawozdaniu jako zysk/strata z instrumentów finansowych zabezpieczających sprzedaż. Zamknięcie tych pozycji jest rozliczane łącznie z obrotem towaru, którego ceny i kurs walutowy zabezpieczały.

Towary o szybkiej rotacji nie są zabezpieczane transakcjami hedgingowymi, a ich cena zabezpieczana jest przez przenoszenie formuł cenowych na klienta lub poprzez równolegle ustalanie cen kupna i sprzedaży konkretnej partii towaru. Takiemu obrotowi też towarzyszy kupno i sprzedaż walut, finansowanie kredytami walutowymi i wynik z tych transakcji jako pozostałe zyski i straty działalności operacyjnej jest prezentowany w sprawozdaniu.

W rachunkowości zabezpieczeń wygenerowany wynik na transakcjach zabezpieczających zapas ON (operacyjny i obowiązkowy), tj. np. wycena instrumentów zabezpieczających, wynik na rolowaniu transakcji, wynik na transakcjach zamkniętych jest wyłączany z wyniku bieżącego okresu. Doliczany jest natomiast do wyniku okresu, w którym dany zapas został sprzedany. 

W raportach okresowych wskaźnik – marża zysku ze sprzedaży liczymy w następujący sposób:

marża zysku ze sprzedaży = (przychody ze sprzedaży +/- zyski (straty) z instrumentów finansowych zabezpieczających sprzedaż – koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów – koszty sprzedaży) / (przychody ze sprzedaży +/- zyski (straty) z instrumentów finansowych zabezpieczających sprzedaż). Dane są sprawozdaniu z zysków lub strat.

Mam prośbę o wysyłanie do mnie wszystkich ważnych informacji na temat Państwa spółki wpływających na wyniki finansowe, w tym oczywiście informacji o samych wynikach.

Wszystkie informacje mogące mieć wpływ na wyniki finansowe i sytuację spółki, a więc informacje cenotwórcze, są przez Spółkę niezwłocznie publikowane na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR). Publiczna publikacja ww. informacji odbywa się Raportami bieżącymi poprzez system ESPI i agencje informacyjne, a następnie publikowane na naszej stronie http://www.unimot.pl/reports-category/biezace/.

Dodatkowo Spółka publikuje na stronie w zakładce aktualności inne informacje z działalności Spółki, które nie spełniają warunków cenotwórczości, a przedstawiają rozwój naszej Spółki.

Wyniki finansowe publikowane są w raportach okresowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami. Jak Pan pewnie zauważył publikujemy też raporty z miesięcznych przychodów Spółki, gdyż Zarząd uznał je za informację cenotwórczą. Informacje o miesięcznych przychodach publikowane są niezwłocznie po zaksięgowaniu dokumentów  z danego miesiąca.

Zachęcamy do subskrybcji newslettera za pośrednictwem naszej strony:w http://ww.unimot.pl/relacje-inwestorskie/kontakt/ .

Co oznacza dla spółki przyznany certyfikat ISO 9001?

Przyznany firmie UNIMOT certyfikat ISO, jest potwierdzeniem skutecznego i zgodnego z wymaganiem międzynarodowej normy ISO 9001:2015 Systemu Zarządzania Jakością (SZJ). Certyfikat przyznany jest przez niezależną jednostkę certyfikującą (posiadającą akredytację w tym zakresie) na podstawie przeprowadzone audytu certyfikującego. Utrzymanie certyfikatu SZJ wymaga prowadzenia corocznych audytów sprawdzających potwierdzających dalsze skuteczne utrzymywanie i doskonalenie SZJ. 

Celem Systemu zarządzania jakością jest poprawa jakości świadczonych usług, ciągłe doskonalenie współpracy z klientami, zwiększenie zaufania strony zainteresowanych względem firmy. SZJ umożliwia prowadzenie skutecznej i efektywnej działalności biznesowej pozwalającej zachować pozycję rynkową oraz dostosowywanie się do zmieniających się warunków na rynku. Podejście procesowe stosowane podczas opracowywania, wdrażania, utrzymywania i doskonalenia SZJ usprawnia obieg informacji i dokumentów oraz wprowadza dokładny podziała zadań, odpowiedzialności i uprawnień pracowników, skuteczne zarządzanie ryzykiem i szansami związanymi z realizowanymi procesami. Efektem SZJ jest zwiększenie zadowolenia klienta poprzez dokładne spełnienie ich wymagań i oczekiwań. 

Korzyści zewnętrzne to przede wszystkim:

– wizerunek firmy jako rzetelnego partnera handlowego działającego zgodnie z wymaganiami międzynarodowych standardów

– poprawa konkurencyjności oferty (posiadanie certyfikatu ISO 9001 jest częstym wymaganiem w przetargach, pozwala uzyskać dodatkowe punkty w programach dotacyjnych).

Interesują mnie wyniki spółki, gdzie mogę znaleźć opublikowane raporty?

Raporty okresowe z wynikami spółki znajdują się na stronie PAP:  http://biznes.pap.pl/ lub na naszej stronie internetowej pod adresem: www.unimot.pl/reports-category/okresowe/

Historyczne wybrane dane finansowe znajdują się na naszej stronie w zakładce: http://www.unimot.pl/relacje-inwestorskie/dane-finansowe/

W celu otrzymywania bieżących informacji dotyczących spółki zachęcamy do subskrybowania newslettera, link dostępny jest:  http://www.unimot.pl/relacje-inwestorskie/kontakt/

Czy znana jest już Państwu dokładna lokalizacja pierwszej stacji AVIA w Józefowie ? Z niecierpliwością będę czekał na jej uruchomienie.

Na początku czerwca 2017 uruchomimy stację pod marką AVIA w Józefowie, przy ul. Nadwiślańskiej 132. Obecnie stacja jest w fazie odbiorów technicznych (straż pożarna, sanepid). Otwarcie nastąpi po uzyskaniu stosownych zgód na jej użytkowanie.

Czy spadek marż wynika z działalności szarej strefy i się poprawi w IV kw. czy giganci (PKN, Lotos) mocniej walczą o rynek?

Wg naszych analiz spadek marzy hurtowej w handlu paliwami w I kwartale 2017r. na naszym rynku nie wynikał z działalności szarej strefy , lecz był efektem gry rynkowej. Wprowadzenie tzw. pakietu paliwowego miało wpływ na ograniczanie szarej strefy, a przez to na zwiększenie wolumenów sprzedawanego paliwa.

Jaka jest zatem marża na sprzedaży na obrocie dieslem?

Spółka nie publikuje informacji o rentowności sprzedaży samego oleju napędowego. Spółka raportuje dane w podziale na następujące segmenty: paliwa ciekłe, paliwa gazowe w raportach okresowych.

Proszę o informację na temat pozycji w RZiS ‚Pozostałe zyski’. Domyślam się, że są to różnice kursowe.Jak je traktować – czy jako jednorazowe zdarzenie czy jako część marży na sprzedaży?

Tak, ma Pan rację, to są zyski z tytułu różnic kursowych na działalności operacyjnej, a więc nie jest to jednorazowe zdarzenie i będzie przedstawiane w kolejnych sprawozdaniach finansowych. Wynik z transakcji zabezpieczających (hedging) jest pokazany w sprawozdaniu z zysków lub strat (RZiS) jako: Zyski (straty) z instrumentów finansowych zabezpieczających sprzedaż i wpływa bezpośrednio na rentowność sprzedaży.

Jestem akcjonariuszką Unimotu i proszę o odpowiedź na nurtujące mnie wątpliwości. Czy w związku z przedłużaniem koncesji w 1 kw 2017 firma poniosła jakieś dodatkowe koszty lub czy w 1 kw jakoś znacznie wzrosły podatki i opłaty na rzecz państwa? Pytam o to, gdyż konkurencyjny Onico podał wyniki za 1 kw i bardzo mocno im wzrosły podatki (jakieś 17,7 % przychodów przy 16% w zeszłym roku) i mam obawy, że w przypadku Unimotu może być podobnie. Nie ukrywam, iż przeglądałam Państwa ostatni prospekt emisyjny i nie zauważyła abyście coś wspominali o wzroście opłat.

W związku z aktualizacją koncesji i rozszerzeniem zakresu produktów o benzyny i lekkie oleje opałowe w 1Q 2017, Spółka nie poniosła dużych kosztów. Były to opłaty skarbowe nieprzekraczające kwoty 1000 pln. W kwestii ewentualnego wzrostu kosztów należy pamiętać, że od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowy sposób realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego. W związku z wejściem w życie nowych przepisów, przedsiębiorcy zostali zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej ilości biokomponentów w sprzedawanym paliwie poprzez przygotowanie i sprzedaż mieszanek (blendowanie), zawierających wymagany udział biokomponentów. Nowy sposób realizacji tego obowiązku może wpłynąć na zwiększenie kosztów działalności, z uwagi na konieczność korzystania z dodatkowych usług związanych z przygotowaniem odpowiednich mieszanek paliw.

Na stronie 141 raportu za rok 2016 jest napisane, że emitent zabezpiecza się przed zmianami cen surowca wykorzystując kontrakty terminowe, m.in. transakcje typu futures. W żadnym miejscu w raporcie nie została jednak zawarta informacja o tym, w jakim stopniu kontrakty zabezpieczają posiadane aktywa. Mam na myśli zapasy, które spółka postanowiła magazynować na własny rachunek. Czy mógłbym uzyskać informacje w jakiej części są one zabezpieczone derywatywami przed zmianą różnic ich cen? Chodzi mi o ogólny poziom procentowy, np. czy jest to pełne zabezpieczenie w wysokości 100% czy może połowiczne 50%?

Nasza Spółka w pełni zabezpiecza się przed zmianami cen zakupionego ON, bez względu na to, czy towar jest przeznaczony na zapas operacyjny czy też na zapas obowiązkowy utrzymywany w związku z obowiązującym prawem. Tak więc stosujemy pełne, w 100% zabezpieczenie cen. W raporcie piszemy o możliwości wystąpienia niedopasowania transakcji hedgingowej do transakcji rzeczywistej, wynikającej ze standardów instrumentów zabezpieczających np. jeden kontrakt futures jest na 100 t ON, więc może wystąpić niedopasowanie ilościowe jeżeli ilość posiadanego towaru nie jest krotnością 100 t.
Kiedy będzie organizowana konferencja wynikowa Spółki? Proszę o zapisanie mojej osoby na tę konferencję. 
Po raporcie kwartalnym planujemy czat inwestorski. Informację wraz z możliwością zapisu udostępnimy odpowiednio wcześniej na naszej stronie internetowej. Polecamy zapisanie się do naszego newslettera, dzięki czemu o terminie czatu zostanie Pan poinformowany mailowo.
Do newslettera można się zapisać, klikając w prawy dolny róg na stronie http://www.unimot.pl/.
Zaciekawiła mnie ostatnia wiadomość, mianowicie aktualizacja koncesji. Zakładając, że Unimot S.A. dokonał rozszerzenia produktu, musiały pojawić się wstępne szacunki. Chciałbym zapytać, w jakim stopniu benzyny i lekkie oleje opałowe będą uczestniczyć w przychodach i zyskach. Jeśli nie będą Państwo mogli odpowiedzieć liczbowo/procentowo, to czy jest to znaczący krok spółki? Czy ta aktualizacja i w konsekwencji oferowanie nowego produktu wiąże się ze znaczącymi kosztami dla spółki? Korzystając z okazji chciałbym także zapytać o „zmniejszenie” wzrostów przychodu. Czy miesiąc styczeń, porównując r/r, był wyjątkowy pod tym względem(+116% r/r) i mamy spodziewać się wzrostów na poziomie tych z lutego?  
W związku z wymogiem aktualizacji koncesji OPZ dokonaliśmy dodatkowo rozszerzenia zakresu produktów objętych tą koncesją. Zaktualizowanie i rozszerzenie koncesji nie wiązało się z dużymi kosztami dla Spółki – koszty administracyjne ok. 300 zł.
Otrzymana koncesja pozwoliła nam uzyskać możliwość importu tego rodzaju paliw (benzyny, lekki olej opałowy), a więc zdywersyfikować, rozszerzyć grono dostawców o kontrahentów zagranicznych. Obecnie wartość sprzedaży benzyn nie jest znacząca w ogólnych przychodach Spółki i była realizowana u krajowych dostawców. Nie posiadamy szacunków jak będzie w najbliższym czasie kształtowała się sprzedaż tych paliw.
Odpowiadając na drugą część pytania potwierdzamy, że spadek przychodów w styczniu 2017 w stosunku do miesiąca poprzedniego (grudzień 2016) był normalnym zjawiskiem występującym w tym przedziale czasowym. Co do spodziewanych przychodów w kolejnych miesiącach, to nie możemy ich oszacować na początku danego miesiąca, dlatego też informacje o wstępnych przychodach za dany miesiąc podajemy jako poufne (na podstawie MAR art. 17), po zaksięgowaniu wszystkich dokumentów z danego miesiąca.
Proszę wziąć pod uwagę, że dla dynamiki zmian w przychodach przyszłych okresów baza jest obecnie znacznie inna niż w poprzednich okresach.

Interesują mnie wyniki spółki po I półroczu, gdzie mogę znaleźć opublikowany raport?

Spółka nie publikowała raportu za I półrocze.
Pod adresem „http://www.unimot.pl/reports-category/okresowe/” dostępne są raporty za I i II kwartał.
 
 

AVIA Polska
tankuj24