Menu

Wstępne szacunkowe wybrane dane finansowe za IV kwartał 2023 r.

Zarząd UNIMOT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że po analizie i weryfikacji wstępnych, szacunkowych wybranych danych finansowych za IV kwartał 2023 rok („Dane Wstępne”) podjął decyzję o ich publikacji, jako informacji poufnych.

Skonsolidowane Dane Wstępne za IV kwartał 2023 r. wynoszą:

  • Przychody ogółem: 2 170,4 mln zł,
  • EBITDA (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacją): 54,7 mln zł,
  • EBITDA Skorygowana (tj. zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe): 41,0 mln zł.

Porównywalne dane skonsolidowane za IV kwartał 2022 r. wynoszą:

  • Przychody ogółem: 3 682 mln zł,
  • EBITDA: 228,2 mln zł,
  • EBITDA Skorygowana: 233,9 mln zł.

Główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA Skorygowaną w IV kwartale 2023 r. miały poniższe czynniki:

  • utrzymująca się, przez większą część ostatniego kwartału 2023 r., sytuacja na rynku oleju napędowego charakteryzująca się tym, że krajowe notowania oleju napędowego były na poziomach nieodzwierciedlających, tzn. poniżej, światowych notowań tego produktu. Konsekwencją tego było ograniczenie obrotu olejem napędowym na rynku polskim. Grupa w tym okresie koncentrowała się na eksporcie paliw na Ukrainę; realizacji zobowiązań na dostawy oleju napędowego, które zostały – we wcześniejszym okresie – zaciągnięte przez Grupę Emitenta wobec krajowych kontrahentów oraz dostarczaniu – zgodnie z umowami – oleju napędowego do sieci stacji AVIA. Zarząd Emitenta dokonał analizy wpływu powyższych negatywnych warunków na sytuację finansową Grupy UNIMOT, z której wynika, że utracił korzyści rzędu 72,0 mln zł, co nie wystąpiłoby, gdyby otoczenie rynkowe w IV kwartale 2023 r. nie odbiegało w znacznym stopniu od typowych warunków obrotu olejem napędowym,
  • pozytywna kontrybucja przejętych w 2023 r. aktywów, tj. Olavion sp. z o.o., Unimot Commodities sp. z o.o., Unimot Terminale sp. z o.o., Unimot Infrastruktura sp. z o.o., Unimot Bitumen sp. z o.o., RCEkoenergia sp. z o.o. oraz Unimot Aviation sp. z o.o., do wyniku EBITDA Skorygowana na poziomie 54,0 mln zł w IV kwartale 2023 r.,
  • na wyniki Grupy UNIMOT pozytywny wpływ miała również działalność segmentu gazu ziemnego, który w omawianym okresie rozliczył wcześniej zawarte kontrakty. Segment ten osiągnął w IV kwartale wynik EBITDA Skorygowana na poziomie 25,5 mln zł,
  • osiągnięcie w IV kwartale 2023 r. wolumenu sprzedaży oleju napędowego, benzyn i biopaliw na poziomie 441,6 tys. m3 (wzrost o 1 proc. r/r) oraz zwiększenie sprzedaży gazu LPG o 17 proc. r/r do 74,0 tys. ton.

Przedstawione Dane Wstępne zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Emitenta wstępnych danych finansowych za IV kwartał 2023 r. Szacunki zostały dokonane według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania, ale mogą odbiegać od danych ostatecznych opublikowanych w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2023 r., między innymi ze względu na fakt, że na datę publikacji niniejszego raportu bieżącego trwają procedury związane z badaniem przez biegłego rewidenta danych finansowych Grupy Emitenta.

Trwa także proces ostatecznego rozliczenia transakcji nabycia spółki Lotos Terminale S.A. (obecnie: Unimot Terminale Sp. z o.o.) oraz jednostek zależnych od Lotos Terminale S.A.: Uni-Bitumen Sp. z o.o. (obecnie: Unimot Bitumen Sp. z o.o.) oraz Lotos Infrastruktura S.A. (obecnie: Unimot Infrastruktura Sp. z o.o.) wraz z jej jednostką zależną – RCEkoenergia Sp. z o.o. Ostateczne rozliczenie transakcji zostanie ujęte w wynikach Grupy Emitenta w IV kwartale 2023 r. i może stanowić przedmiot odrębnego raportu bieżącego. Tym samym przekazane w niniejszym raporcie bieżącym wstępne szacunkowe wybrane dane finansowe za IV kwartał 2023 r. ulegną zmianie.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR)

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu