Menu

Udzielenie poręczeń związanych z umową dotyczącą rozbudowy terminala paliw w Szczecinie

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2022 z 12 stycznia 2022 r., Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) informuje o zawarciu 1 grudnia 2022 r. umowy w przedmiocie udostępnienia nieruchomości i rozliczenia nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją inwestycji w terminalu paliw w Szczecinie („Umowa”). Umowa została zawarta między PKN Orlen S.A. z siedzibą w Płocku („PKN Orlen”) i Lotos Terminale S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach („Lotos Terminale”) przy udziale Emitenta i jego spółki w 100 proc. zależnej UNIMOT Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („UNIMOT Investments”) jako poręczycieli.

Emitent i UNIMOT Investments przystąpili do Umowy z uwagi na fakt, że Grupa Emitenta zamierza nabyć 100 proc. akcji Lotos Terminale, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 2/2022 z 12 stycznia 2022 r.

Emitent informuje, że na podstawie Umowy, Lotos Terminale udostępni nieruchomość stanowiącą część terminala paliw w Szczecinie, a PKN Orlen zapewni wybudowanie na rzecz Lotos Terminale infrastruktury terminala służącej do magazynowania i przeładunków morskich oleju napędowego i paliwa lotniczego oraz zwiększenia pojemności magazynowej terminala paliw w Szczecinie.

W ramach Umowy, Emitent i UNIMOT Investments udzielili solidarnego poręczenia zapłaty przez Lotos Terminale na rzecz PKN Orlen uzgodnionej w Umowie kwoty rozliczenia nakładów i należności ubocznych do maksymalnej kwoty 78 mln zł (łącznie) („Poręczenie”). Poręczenie wejdzie w życie pod warunkiem realizacji transakcji nabycia przez Grupę Emitenta 100 proc. akcji Lotos Terminale i będzie obowiązywało do 31 grudnia 2032 r.

Rozliczenie nakładów inwestycyjnych, o których mowa powyżej, zostało uwzględnione w szacowanym przez Emitenta łącznym zaangażowaniu w transakcję nabycia aktywów Lotos Terminale, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 2/2022 z 12 stycznia 2022 r. Rozliczenie nakładów inwestycyjnych w ramach Grupy Emitenta nastąpi pod warunkiem nabycia akcji Lotos Terminale.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na wartość poręczenia udzielonego przez Emitenta i jego spółkę zależną oraz potencjalny wpływ tej informacji na kształtowanie się sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Emitenta i Grupy Emitenta w przyszłości.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR)

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu