Menu

Rekomendacja w sprawie podziału zysku za 2023 rok

Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) informuje, że po przeprowadzeniu analizy sytuacji finansowej Emitenta, 23 kwietnia 2024 r. podjął decyzję w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta („ZWZ”) podziału zysku netto Emitenta za 2023 r. w wysokości 45 039 491 zł 40 gr w następujący sposób:

  1. zysk w kwocie 32 791 272 zł 00 gr przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Emitenta, tj. kwotę 4,0 zł na 1 akcję,
  2. zysk w kwocie 12 248 219 zł 40 gr  zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Emitenta.

Ponadto, Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu 23 kwietnia 2024 r. pozytywnie rozpatrzyła wniosek Zarządu Emitenta w sprawie podziału zysku netto, o którym mowa powyżej.

Jednocześnie Emitent informuje, że rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy jest zgodna z polityką dywidendową Emitenta, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12/2023 z 20 kwietnia 2023 r. Ponadto, podstawa do wyliczenia dywidendy nie uwzględnia zysku z tytułu okazyjnego nabycia akcji LOTOS Terminale S.A., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2024 z 19 kwietnia 2024 r., z uwagi na jego księgowy, niepieniężny i jednorazowy charakter.

Ostateczne decyzje dotyczące przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023 i ustalenia dat dywidendy i jej wypłaty, podejmie ZWZ.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR)

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu