Menu

Przyjęcie Strategii Grupy UNIMOT na lata 2024-2028

Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”), informuje, że 23 kwietnia  2024 r. Zarząd i Rada Nadzorcza Emitenta przyjęły Strategię Grupy UNIMOT na lata
2024-2028.

Strategia Grupy UNIMOT jest odpowiedzią na wyzwania związane z obecną sytuacją oraz przyszłością rynku paliwowego i energetycznego, a także rosnącymi wymaganiami w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu. W procesie opracowywania Strategii dokonano analizy kierunków rozwoju otoczenia rynkowego, regulacyjnego, społecznego i ekonomicznego przekładając je na szanse i ryzyka dla Emitenta.

Celem Grupy UNIMOT jest maksymalne wykorzystywanie potencjału dotychczasowych kluczowych segmentów biznesowych i umacnianie ich pozycji rynkowej. Równolegle Emitent zakłada aktywny udział w transformacji energetycznej i zwiększanie udziału w rynku, a w konsekwencji wzrost wartości Grupy dla wszystkich jej interesariuszy przy jednoczesnym osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 roku.

W Strategii została określona misja polegająca na dostarczaniu czystej i taniej energii. Sprawność organizacyjna, efektywność kosztowa, otwartość na zmiany i wychodzenie poza horyzont, mają pozwolić Grupie na wyprzedzanie konkurencji poprzez oferowanie najlepszych produktów i najwyższej jakości obsługi na rynku, tym samym zrównoważony rozwój zdywersyfikowanego biznesu.

Misja i wizja stanowiły dla Emitenta podstawę do określenia dwóch kluczowych ścieżek działań strategicznych:

 1. Utrzymywanie efektywności działalności w obszarach paliw, tradingu oraz logistyki wraz ze stopniowym poszerzaniem portfolio produktowego oraz dywersyfikacją portfela klientów w stronę paliw i energii o niższej emisyjności;
 2. Realizacja inwestycji w nowe kierunki rozwoju, w tym w obszarach elektroenergetyki i ciepłownictwa, w celu dywersyfikacji źródeł przychodów.

Zgodnie z założeniami Strategii, utrzymanie pozycji niezależnego lidera w zakresie importu oraz dystrybucji paliw płynnych pozwoli Grupie UNIMOT na finasowanie budowy zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. W horyzoncie strategii Emitent zmniejszy swój ślad węglowy przez wykorzystanie energii z OZE, inwestycje w źródła oraz modernizację aktywów.

W celu zwiększenia efektywności działania, Grupa Unimot zamierza skoncentrować swoje kluczowe aktywności biznesowe w obszarze transformacji energetycznej w jednej spółce – Unimot Energia i Gaz. Spółka będzie tak jak dotychczas odpowiadała za inwestycje w OZE (w planach są inwestycje w źródła energii elektrycznej i ciepła), ofertę realizacji OZE i dystrybucji komponentów dla klientów zewnętrznych oraz sprzedaż energii elektrycznej i gazu ziemnego, ponadto będzie odpowiadała za wsparcie lokalnych społeczności w transformacji energetycznej (klastry i spółdzielnie energetyczne), które dotychczas skoncentrowane było w Operatorze Klastra Energii (OKE), trading energią i usługi bilansowania, którymi zajmuje się spółka Tradea, a także produkcję i sprzedaż energii elektrycznej i ciepła skupionych w spółce RCEkoenergia. W ten sposób Grupa Unimot zamierza osiągnąć efekt synergii w prowadzonej działalności na rzecz transformacji energetycznej.

W Strategii zostały określone zobowiązania, które regulują podejście Grupy UNIMOT do zrównoważonego rozwoju, określają kierunki działań i cele dotyczące ochrony środowiska i klimatu, troski o społeczeństwo oraz dbałość o najwyższe standardy ładu korporacyjnego.

Biorąc powyższe pod uwagę zostały określone następujące cele strategiczne Emitenta na lata 2024-2028:

 1. Wzrost EBITDA do poziomu 690 mln zł w 2028 r.
 2. Skumulowany zysk netto na poziomie 1 mld zł do 2028 r.
 3. Udział segmentów przejściowych i transformacyjnych w EBITDA Grupy (bez terminali, logistyki i stacji paliw) na poziomie 40 proc. w 2028 r.
 4. Inwestycje w biznesy transformacyjne na poziomie 700 mln zł do 2028 r.
 5. Coroczna wypłata dywidendy na poziomie minimum 30 proc. zysku netto
 6. Wskaźnik EBITDA/dług netto (bez zadłużenia z tytułu zapasu obowiązkowego) na poziomie 40 proc. zysku netto

W Strategii wyodrębniono również strategiczne obszary rozwoju w zakresie transformacji energetycznej oraz zdefiniowano cele dla tego obszaru:

 1. Inwestycje w źródła własne wsparciem w rozwoju oferty oraz transformacji energetycznej Grupy UNIMOT.
 2. Wykorzystanie doświadczeń na rynku ciepłowniczym oraz społeczności energetycznych – RCEkoenergia i klaster energetyczny w Żywcu.
 3. Deklaracja inwestycji na minimalnym poziomie 50% zysku netto po wypłacie dywidendy inwestowane w transformację energetyczną na przestrzeni 5 lat, co przełoży się na inwestycje na poziomie ok. 700 mln zł do 2028 r.
 4. Osiągnięcie neutralności klimatycznej (tzw. net zero emission) do 2050 r.

W Strategii zostały wyznaczone konkretne cele, do których zostały przypisane szczegółowe plany rozwojowe i inwestycyjne. Jednocześnie dla każdego segmentu działalności Grupy Emitenta zostały określone cele finansowe. Cele strategiczne i zakładany docelowy wynik EBITDA w 2028 r.  będą kształtować się jak poniżej:

 1. Paliwa i biopaliwa: dalsza dywersyfikacja produktowa i wzrost udziału produktów wysokomarżowych (zakładana EBITDA w 2028 r.: 161,7 mln zł)
 2. Stacje paliw AVIA i AVIA Card: podwojenie wolumenu sprzedaży paliw oraz wyniku na sprzedaży pozapaliwowej (zakładana EBITDA w 2028 r.: 34,2 mln zł)
 3. LPG: zwiększenie udziału w rynku poprzez dywersyfikację logistyki, źródeł zakupu i rynków zbytu (zakładana EBITDA w 2028 r.: 23,5 mln zł)
 4. Infrastruktura i logistyka – terminale: otwarcie rynkowe – wzrost skali działalności (zakładana EBITDA w 2028 r.: 98,9 mln zł)
 5. Infrastruktura i logistyka – kolej: wzrost skali działalności – podwojenie przewożonego wolumenu w stosunku do 2023 r. (zakładana EBITDA w 2028 r.: 48,4 mln zł)
 6. Bitumeny: zwiększenie wolumenów i maksymalizacja zysku (zakładana EBITDA w 2028 r.: 114,9 mln zł)
 7. Paliwa stałe: dalszy rozwój obecnego biznesu oraz dywersyfikacja portfela produktowego (zakładana EBITDA w 2028 r.: 9 mln zł)
 8. Gaz ziemny: budowa pozycji największego niezależnego sprzedawcy gazu ziemnego w Polsce (zakładana EBITDA w 2028 r.: 82,5 mln zł)
 9. Energia elektryczna: wzrost wolumenów sprzedaży oraz zwiększenie udziału zielonej energii w ofercie (zakładana EBITDA w 2028 r.: 73,9 mln zł)
 10. Fotowoltaika: zwiększenie udziału w rynku realizacji instalacji OZE oraz sprzedaży komponentów (zakładana EBITDA w 2028 r.: 14,8 mln zł)
 11. RCEkoenergia: zwiększenie produkcji energii elektrycznej i cieplnej w zmodernizowanym źródle dostosowanym do wymogów środowiskowych oraz aktywne uczestnictwo w transformacji rynku ciepłowniczego (zakładana EBITDA w 2028 r.: 9,7 mln zł)

 

Prezentacja zawierająca szczegółowe informacje na temat przyjętej Strategii stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR)

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu