Menu

Wybór biegłego rewidenta

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu, które odbyło się 20 czerwca 2017 r., podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do:

  1. przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2017 – 2019,
  2. przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2017 – 2019,
  3. badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2017 – 2019,
  4. badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2017 – 2019.

 

Uchwała została podjęta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i statutu Spółki – par. 20 pkt 2. ust e).

Umowa zostanie zawarta na okres umożliwiający przeprowadzenie przeglądu i badań sprawozdań finansowych za lata 2017 -2019.

Podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą jest Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, kod 00-133, al. Jana Pawła II 19 – wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 73.

Emitent korzystał z usług wybranego podmiotu do badania sprawozdań finansowych za 2015.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marcin Zawisza, Wiceprezes Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent