Menu

Zmiany w składzie Zarządu UNIMOT S.A.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że w dniu 20 czerwca 2017 r. Pani Małgorzata Garncarek złożyła rezygnację ze stanowiska Członka Zarządu Spółki. Decyzja Pani Małgorzaty Garncarek jest podyktowana przyczynami osobistymi. Pani Małgorzata Garncarek nadal będzie pełnić funkcję Dyrektora Finansowego UNIMOT S.A.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2017 r. powołała Pana Michała Parkitnego w skład Zarządu Spółki, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu ds. Finansowych. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marcin Zawisza, Wiceprezes Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent