Menu

Rekomendacja Zarządu Emitenta w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem, niniejszym informuje, że po analizie sytuacji finansowej Spółki, w dniu 22 maja 2017 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy akcjonariuszom Spółki zgodnie z przyjętą politykę dywidendową o której Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 7/2013.

Polityka dywidendowa zakłada, iż w przypadku osiągnięcia w danym roku obrotowym zysku netto, Zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w wysokości 30% z wypracowanego w danym roku obrotowym zysku netto.

Zgodnie z podjętą uchwałą, Zarząd Spółki postanowił przedstawić do zaopiniowania Radzie Nadzorczej rekomendację w sprawie wypłaty dywidendy i wnioskować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 rok, w taki sposób, aby przeznaczyć na wypłatę akcjonariuszom kwotę 1,20 zł na jedną akcję objętą dywidendą. Ostateczną decyzję dotyczącą przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016, podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:

par. 38 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent