Menu

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd UNIMOT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.

Raporty okresowe będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  1. Raporty kwartalne skonsolidowane wraz z kwartalną informacja finansową:
  • Raport za I kwartał 2022 r. – 23.05.2022
  • Raport za III kwartał 2022 r. – 16.11.2022
  1. Raport półroczny skonsolidowany wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym:
  • Raport za I półrocze 2022 r.  – 24.08.2022
  1. Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany:
  • Raport za 2021 rok – 28.03.2022

Emitent informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) nie będzie publikował raportów kwartalnych za IV kwartał roku 2021 oraz za II kwartał roku 2022.

Jednocześnie, Emitent będący jednostka dominującą informuje, że na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości odrębnego kwartalnego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego i odrębnego półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania półrocznego. Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty okresowe (kwartalne i półroczne), zawierające odpowiednie skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Ewentualne zmiany terminów publikacji przekazywania raportów okresowych zostaną przekazane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

  • 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu