Menu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Data publikacji: 29.04.20

image

Zapraszamy wszystkich akcjonariuszy Spółki UNIMOT S.A. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 3 czerwca br. Uczestnictwo w obradach ZWZ będzie możliwe z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem dedykowanej w tym celu platformy informatycznej. Transmisja obrad będzie dostępna pod linkiem opublikowanym na stronie korporacyjnej Spółki – adres: https://www.unimot.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/

Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zamieszczona jest w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ zamieszczonego na stronie Spółki: https://www.unimot.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/

Jednym z projektów uchwał ZWZ jest przeznaczenie części zysku na wypłatę dywidendy. Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 30% jednostkowego zysku osiągniętego w 2019 r. tj. 1 zł 97 gr na jedną akcję.

Porządek obrad:

 1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
 2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 4. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki UNIMOT S.A.,
 5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zasad udziału w Walnych Zgromadzeniach UNIMOT S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 6. rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT, sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. oraz Grupy kapitałowej UNIMOT za 2019 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019,
 7. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019, jak również sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki,
 8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Unimot S.A. za rok 2019,
 9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2019,
 10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. oraz Grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2019,
 11. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019,
 12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Unimot S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019,
 13. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Unimot S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019,
 14. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Unimot S.A.,
 15. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Polityki wynagrodzeń osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej,
 16. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu identyfikacji, zarządzania oraz zapobiegania Konfliktom Interesów Członków Organów Spółki Unimot S.A.,
 17. podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8, § 10 ust.3, § 14 oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki,
 18. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 19. zamknięcie obrad.

Polecamy również

Grupa Unimot po raz kolejny wyróżniona w rankingu Giełdowa Spółka Roku

Grupa Unimot, największa w Polsce niezależna grupa paliwowo-energetyczna, po raz kolejny została...

17 marca 2023

Zobacz więcej

Grupa Unimot sfinalizowała zakup udziałów spółki Olavion

Grupa Unimot, multienergetyczna grupa kapitałowa i lider wśród niezależnych importerów paliw w...

7 marca 2023

Zobacz więcej

Grupa Unimot zrealizowała dostawę oleju napędowego z USA

Grupa Unimot dywersyfikuje kierunki dostaw paliw i właśnie sprowadziła do Polski olej napędowy...

15 lutego 2023

Zobacz więcej