Menu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Data publikacji: 29.04.20

image

Zapraszamy wszystkich akcjonariuszy Spółki UNIMOT S.A. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 3 czerwca br. Uczestnictwo w obradach ZWZ będzie możliwe z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem dedykowanej w tym celu platformy informatycznej. Transmisja obrad będzie dostępna pod linkiem opublikowanym na stronie korporacyjnej Spółki – adres: https://www.unimot.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/

Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zamieszczona jest w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ zamieszczonego na stronie Spółki: https://www.unimot.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/

Jednym z projektów uchwał ZWZ jest przeznaczenie części zysku na wypłatę dywidendy. Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 30% jednostkowego zysku osiągniętego w 2019 r. tj. 1 zł 97 gr na jedną akcję.

Porządek obrad:

 1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
 2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 4. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki UNIMOT S.A.,
 5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zasad udziału w Walnych Zgromadzeniach UNIMOT S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 6. rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT, sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. oraz Grupy kapitałowej UNIMOT za 2019 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019,
 7. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019, jak również sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki,
 8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Unimot S.A. za rok 2019,
 9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2019,
 10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. oraz Grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2019,
 11. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019,
 12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Unimot S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019,
 13. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Unimot S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019,
 14. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Unimot S.A.,
 15. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Polityki wynagrodzeń osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej,
 16. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu identyfikacji, zarządzania oraz zapobiegania Konfliktom Interesów Członków Organów Spółki Unimot S.A.,
 17. podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8, § 10 ust.3, § 14 oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki,
 18. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 19. zamknięcie obrad.

Polecamy również

AVIA Solar sponsorem tytularnym drużyny siatkarskiej AVIA Solar Sędziszów Małopolski

AVIA Solar, zarządzana przez Grupę Unimot, została sponsorem tytularnym drużyny siatkarskiej...

29 września 2023

Zobacz więcej

Oświadczenie Unimot S.A. w sprawie dywersyfikacji działalności i rozszerzania łańcucha wartości

Oświadczenie Kluczowym celem strategicznym Grupy Unimot jest dywersyfikacja działalności i...

26 września 2023

Zobacz więcej

Pierwszy marketowy format SPAR na stacji paliw AVIA

Grupa Unimot we wrześniu otworzyła stację paliw AVIA w Wysogotowie pod Poznaniem z supermarketem...

20 września 2023

Zobacz więcej