Menu

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 2018 r.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do wiadomości nowy termin przekazania rocznego raportu jednostkowego i skonsolidowanego za 2018 r.

Roczny raport jednostkowy i skonsolidowany za 2018 r. będzie podany do publicznej wiadomości w dniu 29.03.2019 r. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych opublikowanym w raporcie bieżącym 2/2019 deklarowanym dniem publikacji był dzień 21.03.2019 r.

Pozostałe terminy raportów okresowych przekazane raportem bieżącym 2/2019 nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu