Menu

Zgłoszenie wniosku akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 czerwca 2020 r.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2020 r. otrzymał od akcjonariusza Unimot Express sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającego na podstawie art. 401 par.1 Kodeksu Spółek Handlowych, reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego, żądanie dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 czerwca 2020 r. następujących spraw: (i) zmiany w składzie Rady Nadzorczej; (ii) podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej; (iii) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Wniosek akcjonariusza zawiera projekty uchwał w sprawach nim objętych. Wniosek uzasadniony został potrzebą dostosowania wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej do standardów rynkowych tego typu wynagrodzeń, przy czym, z uwagi na dbałość o koszty Spółki, wniosek obejmuje także sprawę ustalenia mniejszego (pięcioosobowego) składu Rady Nadzorczej Spółki.

Spełniając żądanie akcjonariusza Zarząd Spółki dodał zgłoszone sprawy do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz ogłasza niniejszym uzupełniony porządek obrad oraz treść proponowanych uchwał w załącznikach do niniejszego raportu.

Treść ogłoszenia z uzupełnionym porządkiem obrad wraz z projektami uchwał, nowym formularzem do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i wnioskiem akcjonariusza dostępne są też na stronie internetowej spółki: www.unimot.pl.

zał. 1. Wniosek akcjonariusza

zał. 2. Ogłoszenie zawierające uzupełniony porządek obrad

zał. 3. Projekty uchwał po wprowadzonych zmianach

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: art. 401 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 19 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:

Adam Sikorski, Prezes Zarządu