Menu

Raport bieżący nr 12/2016

Zarząd Unimot S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem przekazuje wykaz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 24 października 2016 r.

Unimot Express Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Liczba akcji: 3 454 120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, 100% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 24 października 2016 r. Liczba głosów: 3 804 120 głosów, stanowiących 58,24% ogólnej liczby głosów, 100% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się dnia 24 października 2016 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek Członek Zarządu
Przemysław Podgórski Prokurent