Menu

Wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za III kwartał 2022 r.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że po analizie i weryfikacji wstępnych, szacunkowych wybranych skonsolidowanych danych finansowych za III kwartał 2022 r. („Dane Wstępne”), podjął decyzję o ich publikacji, jako informacji poufnych.

 

Skonsolidowane Dane Wstępne wynoszą:

  • przychody ogółem: 3 786 mln zł,
  • EBITDA (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją): 61 mln zł,
  • EBITDA Skorygowana (tj. zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe): 124 mln zł.

 

Porównywalne, dane skonsolidowane za III kwartał 2021 r. wynoszą:

  • przychody ogółem: 2 081 mln zł,
  • EBITDA: 11 mln zł,
  • EBITDA Skorygowana: 12 mln zł.

 

Główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA Skorygowaną w III kwartale 2022 r. miały poniższe czynniki:

  • trwająca wojna w Ukrainie i w konsekwencji duża niepewność na rynkach globalnych oraz skutki wprowadzanych sankcji na Białoruś i Rosję,
  • wzrost wolumenu sprzedaży oleju napędowego, benzyn i biopaliw o 21 proc. r/r do poziomu 492 tys. m3 oraz gazu LPG o 30 proc. do 68 tys. ton w efekcie wzmożonego popytu na rynku krajowym oraz ze strony klientów ukraińskich,
  • sprzedaż części zapasu obowiązkowego będąca konsekwencją zmian organizacyjnych, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 39/2022 z 1 sierpnia 2022 r., przyczyniła się do wypracowania 23 mln zł EBITDA skorygowanej,
  • wyzwania logistyczne ograniczające możliwości wykorzystania szans rynkowych.

 

Przedstawione Dane Wstępne zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych danych finansowych za III kwartał 2022 r. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną opublikowane w raporcie okresowym za III kwartał 2022 r.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR)

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu