Menu

Wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za II kwartał 2020 r.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że po analizie i weryfikacji wstępnych, szacunkowych wybranych skonsolidowanych danych finansowych za II kwartał 2020 („Dane Wstępne”), podjął decyzję o ich publikacji, jako informacji poufnych.

Skonsolidowane Dane Wstępne wynoszą:

 • Przychody ogółem: 981,6 mln zł,
 • EBITDA (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją): 25,7 mln zł,
 • EBITDA Skorygowana (tj. zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego oleju napędowego, uzasadnione przesunięcia oraz zdarzenia jednorazowe): 15,4 mln zł.

Porównywalne, dane skonsolidowane za II kwartał 2019 r. wynoszą:

 • Przychody ogółem: 1 007,9 mln zł,
 • EBITDA: 14,9 mln zł,
 • EBITDA Skorygowana: 16,7 mln zł.

Główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną w II kw. 2020 r. miały poniższe czynniki:

 1. Sprzyjające otoczenie zewnętrzne w biznesie oleju napędowego (wyższe r/r oraz wyższe od założeń wolumeny i marże).
 2. Wyższe r/r oraz wyższe od zakładanych wolumeny sprzedaży biopaliw w efekcie większej liczby wygranych przetargów.
 3. Wyższe od zakładanych oraz r/r wolumeny i marże ze sprzedaży gazu LPG.
 4. Rozpoczęcie przez Unimot działalności w zakresie handlu ropą naftową.
 5. Utworzenie rezerwy na przyszłe premie dla członków zarządu o wartości 4,7 mln zł.
 6. Jednorazowe koszty zakupu testów w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w kwocie 1,5 mln zł.

Główne korekty do wyniku EBITDA w II kwartale:

 1. Pozytywny wpływ wyceny zapasów obowiązkowych – wynikający z różnicy pomiędzy cenami spot (wycena fizycznego towaru) a cenami terminowymi (wycena instrumentów zabezpieczających ten towar) oleju napędowego na ostatni dzień II kwartału 2020 r. Wycena, o której mowa to, wpływ czysto księgowy na wynik, niepieniężny o wartości +17.6 mln zł.
 2. Dokonanie odpisu na pożyczce udzielonej spółce Green Electricity w wysokości 4 mln zł.

 

Przedstawione Dane Wstępne zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych danych finansowych za II kwartał 2020 r. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną opublikowane w raporcie okresowym za II kwartał 2020 r. w dniu 24 sierpnia 2020 r., zgodnie z informacją opublikowaną w raporcie bieżącym 1/2020.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu